NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH POMOĆI

lis 13, 2010 by

Klasa:604-02/10-02/02
Urbroj:2135/01-02/10-2
Klanjec, 13. listopada 2010.

Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj:22/10) i zaključka gradonačelnika Grada Klanjca, Klasa:604-02/10-02/02, Urbroj:2135/01-02/10-1, od 11. listopada 2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu pomoći u školovanju učenicima
srednjih škola i studentima za šk. god. 2010./11.

1. Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Klanjca
    da podnesu zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju za odobrenje pomoći u školovanju za školsku godinu
    2010./11.

2. Natječaj se objavljuje za dodjelu dvije vrste pomoći.

    1.) Pomoć temeljena socijalnim statusom
          – 8 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
          – 4 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno

     2.) Pomoć temeljena uspjehom u dosadašnjem školovanju
          – 2 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
          – 2 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno

3. Zahtjevi se mogu podnijeti od dana objave ovog Natječaja do 29. listopada 2010. godine.
    Datum objave natječaja je 14. listopada 2010.

4. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu, kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel, a zainteresirani ga mogu
    podići tijekom trajanja Natječaja u prostorijama Grada Klanjca, Trg mira 11, soba 27 (informacije na tel. 550-615,
   Jelkica Žigman) i na WEB stranici Grada Klanjca (www.klanjec.hr)

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
a) potvrdu škole, veleučilišta, fakulteta o upisu na redovno školovanje (škola, smjer, godina)

b) fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja
     – u slučaju da je učenik upisao I. razred srednje škole, prilaže se fotokopija svjedodžbe VIII. razreda osnovne škole
    – u slučaju da je student upisao I. godinu studija prilaže se fotokopija IV. razreda srednje škole i svjedodžba o
      položenoj maturi
    – studenti potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku svih položenih ispita

c) potvrde o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju ili sportu u organizaciji Ministarstva 
     znanosti,  obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U obzir se uzimaju priznanja ostvarena u zadnjoj godini
    školovanja.

d) izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

e) službene potvrde o prihodima obiteljskog domaćinstva u posljednja 3 mjeseca

f) ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu i djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, ostali čalnovi obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno redovno školuju, djeca s teškoćama u razvoju i sl.)

g) izjava podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi

5. Pomoći temelje socijalnim statusom će se dodjeljivati učenicima i studentima kojima prihod po
    članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 2.299,00 kuna.

6. Sve kompletne i pravodobno podnesene zahtjeve razmatra Povjerenstvo imenovano od strane Gradskog vijeća
    Grada Klanjca, te utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata temeljem kriterija iz članka 8. pravilnika o 
    dodjeli pomoći učenicima srednjih škola i studentima i uvjeta iz ovog Natječaja.
    Rang lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranci Grada Klanjca.

7. Odobrena pomoć isplaćuje se mjesečno za školsku/akademsku godinu, učenicima do zaključno šestog mjeseca,
    a studentima do zaključno sedmog mjeseca 2011. godine. Nakon završetka školske/akademske godine, prema
    kalendaru usmjerenog obrazovanja iz Zakona, svi korisnici pomoći dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu
    Grada Klanjca potvrdu o upisu u viši razred-godinu školovanja, čime dokazuju urednost i uspjeh u školovanju.

8. Predmetna pomoć se vraća odnosno prekida njena daljnja isplata ukoliko učenik/student bez opravdanog razloga
    prekine školovanje odnosno ne završi razred/godinu školovanja.

                                                                                                                                                 Pročelnik:
                                                                                                                                     Gordan Šoban. dipl. iur.

Zahtjev za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći-socijalni status

Zahtjev za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći-uspjeh u školovanju

Izjava za dodjelu pomoći

Izjava roditelja

zp8497586rq