Ostali akti

Komunalno gospodarstvo

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca

Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Klanjcu za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Klanjcu za 2023. godinu

Program građenja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Klanjcu za 2022. godinu nakon II. Izmjene

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Klanjcu za 2022. godinu nakon II. Izmjene

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun naknade zbog blizine odlagališta otpada Medvedov jarek

Opći uvjeti usluge ukopa pokojnika

Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Klanjca

Cjenik dimnjačarskih poslova na području Grada Klanjca

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Klanjca

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Klanjca

Odluka o prijevozu pokojnika grad klanjec

Odluka o uvjetima i načinu državnja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o privremenom korištenju javnih  površina

Registar imovine grada Klanjca

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA KLANJCA

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Klanjec

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka-o-povjeravanju-obavljanja-komunalnih-djelatnosti

Odluka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Klanjec

Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Klanjca

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nazakonito izgrađenoj zgradi

Odluka o uvjetima držanja pasa, divljih životinja i zvijeri te postupanja sa neupisanim psima i mačkama lutalicama

Odluka o grobljima

Odluka o gradskim porezima

Odluka o prirezu poreza na dohodak

Odluka o davanju suglasnosti Kulturnom centru za provedbu projekta

Odluka o agrotehničkim mjerama…

Odluka o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Klanjca

 

Gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca

Odluka o dodjeli javne usluge

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpadom i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Klanjca

 

Trgovina

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

Odluka o kioscima

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

 

Društvene djelatnosti

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Klanjca

Odluka o nakadi za razvoj na vodoopskrbnom području

Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine prijatelji djece

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u šk.g. 2022 /2023

 

Socijalna skrb

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca

 

Civilna zaštita

ODLUKA-PROCJENA-I-PLAN-ZAŠTITE-OD-POŽARA

Odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

 

Udruge

SPONZORSTVA I DONACIJE 1-12-2021 GRAD KLANJEC

Pravilnik o financiranju udruga -Grad Klanjec

 

Ostalo

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u šk. g. 2023-2024

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA GRADA KLANJCA

ZAKLJUČAK- BROJČANA OZNAKA

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU KLANJCU

Provedbeni program Grada Klanjca

Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u OŠ “Antun Mihanović” Klanjec

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u šk. g. 2021/2022.

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola 2020-2021

Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta GK

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

Zaključak Turistička zajednica područja

Odluka o suradnji između gradova Wilamowice i Klanjca

Odluka o priznanjima Grada Klanjca

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva – Grad Klanjec

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja – Grad Klanjec

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja

Odluka o raspolaganju nekretninama na području Grada Klanjca

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava-stranke zastupljene u

Gradskom vijeću Grada Klanjca za 2020. godinu