Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove određene zakonom, Statutom Grada Klanjca, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela, aktima grada i Pravilnikom.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel je samostalan, u granicama utvrđenim zakonom i aktima grada.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja i rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

 

– sve normativne, stručne i administrativne poslove vezane uz rad i djelovanje Gradskog

vijeća i gradonačelnika, te njihovih radnih tijela;

– poslove opće uprave: opće, pravne i kadrovske poslove, poslove i evidencije iz radnih

odnosa, uredsko poslovanje, poslove prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte;

– poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: brigu o djeci, socijalna skrb, primarna

zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača;

– pružanje pravne i druge stručne pomoći gradonačelniku i Gradskom vijeću;

– unapređenje rada mjesne samouprave,

– i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

– iz oblasti komunalnog gospodarstva: svi poslove vezani uz provođenje Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa kojim se uređuju komunalne djelatnosti;

– vezane uz prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu spomenika kulture i kulturne baštine, te poslove groblja;

– gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Klanjca;

– prometa na području Grada Klanjca

– protupožarne i civilne zaštite;

– komunalnog redarstva,

– ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

– poslove izrada proračuna i pratećih financijsko-planskih dokumenata, izvršavanje proračunskih rashoda, izrada povremenih izvješća, godišnjeg obračuna proračuna i druge analitičko-normativne i financijsko-planske poslove;

– poslove razreza i naplate gradskih prihoda, poslove knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i drugih računovodstvenih poslova.

 

INTERNI AKTI GRADA

PRAVILNIK O RADU

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

PRAVILNIK O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

ODLUKA O RADNOM VREMENU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

I. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU RADA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA NA RADU