Pravo na pristup informacijama

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/1385/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/1385/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje

Gordan Šoban, dipl.iur

Adresa: Trg mira 11, 49290 Klanjec

Tel.: +385 (0) 49 550 250

Fax.: +385 (0) 49 550 324

E-mail službenika za informiranje: procelnik@klanjec.hr  

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak i petak : 7:30 – 14:30 sati

utorak, srijeda, četvrtak: 7:30 – 12:00 sati

Pauza od 10,00 do 10,30 sati

 

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvijeti ponovne uporabe informacija.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 1. Putem pošte ili osobno na adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec
 2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
 3. Putem elektronske pošte e-mail:  procelnik@klanjec.hr ili grad-klanjec@kr.t-com.hr
 4. Putem telefona na broj 049/550-250, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 049/550-324.

Grad Klanjec može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Naknada za pristup informacijama

Grad Klanjec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

 

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Grad Klanjec ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Grad Klanjec može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

 

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Otvoreni podaci Grada Klanjca 

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načnu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

Portal otvorenih podataka RH
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora: https://data.gov.hr/

Cilj je poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koji bi te podatke koristile. Također se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije. 

Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola

Publikacije: https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Asset-lista-metapodaci-Grad Klanjec

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

2023.

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.g.

2022.

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g.

2021.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. g.

2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. g.

2019.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

2015.

Izvješće za 2015. -pravo na pristup inf.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).