Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada, te obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Grada.

Gradsko vijeće Grada Klanjca ima 13 članova.

Članovi Gradskog vijeća biraju se na mandat od četri godine na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Poslovnik – Gradsko vijeće

SASTAV GRADSKOG VIJEĆA GRADA KLANJCA

Predsjednica Gradskog vijeća

Mirjana Smičić Slovenec 
Lepoglavec, Lepoglavečka 9,
Lista SDP

Zamjenik predsjednika

Toni Bogović
Novi Dvori Klanječki 9
Lista SDP

Zamjenik predsjednika

Karlo Drčić
Novi Dvori Klanječki 48b
Lista HDZ-a

Vijećnici

Alisa Šoban – Lista SDP

Miroslav Leš – Lista SDP

Gordana Petek Gašpar – Lista  SDP

Ilija Kranjčec – Lista SDP

Mladen Županić – Lista SDP

Igor Jambrešić – Lista HDZ

Krešo Sever – Lista HDZ

Dragutin Žigman – Lista HDZ 

Jelena Bašić – Lista HNS

Matija Šoštar – Lista HNS

 
GRADSKO VIJEĆE:

 • donosi Statut Grada,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nakretnina Grada Klanjca čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • odluku o promjeni granice Grada Klanjca,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 • osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom i drugim propisima ili ovim Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjena,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća