Konstruktivna sanacija Brozove zgrade

„Brozova zgrada“ nalazi se na k.č.br. 412 k.o. Klanjec.  Zgrada je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-4802 kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro.

U potresu 29. prosinca 2020. s epicentrom pored Petrinje došlo je do oštećenja na zgradi.

Zgrada je ugrađena uglovnica, tlocrtnog oblika u obliku slova „U“, katnosti P+1+Pk, Bruto površine: cca 1.200 m².

Vertikalnu nosivu konstrukciju zgrade čine zidovi od pune opeke. Zidovi nisu ojačani sa AB serklažima niti su armirani.

Strop prizemlja sjevernog dijela izveden je od zidanih svodova i lukova, dok su ostali stropovi izvedeni kao drvena međukatna konstrukcija oslonjena na nosive zidove. Krovište je drveno višestrešno, pokriveno glinenim biber crijepom. Nedavno je krovište u potpunosti obnovljeno.

U potresu 29. prosinca 2020. godine zgrada je pretrpjela oštećenja. Na zidovima, svodovima i stropovima sjevernog krila vidljive pukotine manje od 1,0 mm, blaga oštećenja. Južno krilo zgrade (južna dilatacija) se na spoju odvojila od sjevernog krila – vidljiv vertikalni pomak u smjeru zapada cijelog krila (odstupanje po vertikali). Vidljiva je pukotina na nosivom zidu prizemlja na spoju dvaju dilatacija koja se prenosi sa uličnog zida na poprečni unutarnji zid prema prolazu. Vidljive su manje pukotine na svim zidovima južne dilatacije, te  deformacija obloge stropa u potkrovlju južne dilatacije – reške između krovnih prozora i stropne obloge od gips kartonskih ploča. Oštećen je pokrov dijela zgrade uz susjedni objekt zbog pada dijela zabata susjednog objekta

Grad Klanjec i Ministarstvo kulture sklopili su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite “Brozove zgrade”. Vrijednost ugovora iznosi 16.831.250,00 kn.

Grad Klanjec je postupkom jednostavne nabave izabrao tvrtku Nugrad d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu – Brozova zgrada. 

Vrijednost Ugovorenih radova iznosi 383.750,00 kn, a temeljem projektne dokumentacije pristupit će se postupku javne nabave za izvođača radova konstruktivne obnove Brozove zgrade.