SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

kol 31, 2011 by

Klasa:602-01/11-02/01
Urbroj:2135/01-01/10-2
Klanjec, 30. kolovoza 2011.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 13. sjednici, održanoj dana 3. kolovoza 2011. godine donijelo je

                                                                             O D L U K U
                o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u šk.g. 2011/12.

                                                                                   Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednje škole s prebivalištem na području Grada Klanjca u školskoj godini 2011/12.

                                                                                   Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Klanjca ako svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza.

                                                                                   Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 20% iznosa cijene mjesečne učeničke karte, za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.
Utvrđeni postotak u stavku 1. ovog članka isplaćuje se na način da cijena mjesečne karte za udaljenost od autobusne postaje do škole od 8-19 km iznosi najviše 530,00 kuna, a za udaljenost od 19 km i više cijena iznosi najviše 630,00 kuna.
Učenicima će se u mjesecima kada je broj nastavnih dana deset ili manje, izdati polumjesečne karte s cijenom umanjenom za pola.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2011/12.

                                                                                   Članak 4.

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju, a kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Grada Klanjca.

                                                                                   Članak 5.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Gradu Klanjcu dostavlja prijevoznik prilikom ispostave fakture za sufinanciranje prijevoza.
Korisnici prava na sufinanciranje prijevoza dužni su o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Grad Klanjec.

                                                                                   Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj WEB stranici Grada Klanjca.

                                                                                                                          Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                                         Mirko Lunko

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply