PRORAČUN GRADA KLANJCA ZA 2011. GODINU

pro 22, 2010 by

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj u utorak, 21. prosinca 2010. godine gradski su vijećnici donijeli Proračun Grada Klanjca za 2011. godinu.

Najvažniji prihodi lokalnih jedinica pa tako i Grada Klanjca su prihodi od poreza na dohodak.  Uzimajući u obzir promjene u sustavu poreza na dohodak, planiran je pad prihoda od poreza na dohodak za 2011.godinu te je on planiran u iznosu od 3.860.000,00 kuna. Porezi na imovinu (kuće za odmor, porez na promet nekretnina)  planirani su u iznosu od 138.000,00 kuna, a porezi na robu i usluge(porez na potrošnju i porez na tvrtku) planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna.

Prihodi od Pomoći iz proračuna (tekuće, kapitalne od države, županije, ili općina) planirani su u ukupnom iznosu od 2.041.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, zakup, javne gradske površine) planirani su u iznosu od 212.000,00 kuna.

Prihod od naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada planiran je u iznosu od 450.000,00 kuna, a komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 506.000,00 kuna.

Prihod od sufinanciranja građana za vodu planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna, za ceste u iznosu od 50.000,00 kuna i od Hrvatskih voda u iznosu od 250.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  planirani su u iznosu od 1.047.000,00 kuna, i to od prodaje zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kuna i od prodaje stanova u iznosu od 47.000,00 kuna.

UKUPNI PRIHODI  za 2011.godinu planirani su u iznosu od 8.806.000,00 kuna.Naknade i plaće svih proračunskih korisnika ( Jedinstvenog upravnog odjela Grada, Gradske knjižnice, Kulturnog centra, Dječjeg vrtića)  planirane su na nivou 2010.godine, kao i rashodi za udruge i organizacije. 
Za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u 2011. planira se izdvojiti 3.081.500,00 kuna.

RASHODI su  planirani su u ukupnom iznosu od 7.856.000,00 kuna.

Uz Proračun, na dnevnom redu sjednice našle su se još mnogobrojne točke dnevnoga reda. Usvojeni su financijski planovi Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice i Kulturnog centra za iduću godinu te Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Grada Klanjca za 2009. godinu;
Usvojena II. izmjena ovogodišnjeg Proračuna te uz nju vezane i promjene Programa gradnje, održavanja komunalne infrasturkture, javnih potreba u kulturi, sportu, socijalnoj zaštiti.
Pred vijećnicima su se našli Program gradnje i Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za iduću godinu kao i potrebe koje će u kulturi, sportu i socijalnoj zaštiti biti financirane iz gradskog proračuna u 2011. godini.
  
Na našim stranicama donosimo vam cjelovit Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca, kao i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Proračun Grada Klanjca za 2011. godinu možete ovdje otvoriti u PDF formatu.
Proračun Grada Klanjca za 2011. godinu

     

 

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply