PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011.

pro 21, 2010 by

Klasa: 363-02/10-02/15

Urbroj:2135/01-02/10-1

Klanjec, 21 .prosinca 2010.

               

Na temelju stavka 4. članka 30.Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09 i 179/09), te članka 32. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/09) Gradsko vijeće Grada Klanjca na 9.sjednici održanoj dana, 21. prosinca 2010. godine donosi

 

 

                                               P  R  O  G  R  A  M

                        gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

                              na području grada Klanjca za 2011. godinu

                       

                                                           Članak 1.


Ovim Programom utvrđuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području grada Klanjca u 2011. godini za:

 

         javne površine,

         nerazvrstane ceste,

         javnu rasvjetu,

         opskrbu pitkom vodom,

         opskrbu i pročišćavanje otpadnih voda

Programom se utvrđuje  opis poslova s procjenom troškova za gradnju uređaja i objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje programa .

 

                                               Članak 2.

 

1. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

            

1.1. Izrada projekata za mrtvačnicu Sv.Filip                                     10.000,00 kn

                             

            1.2. Izrada projekata  kanalizacijskog sustava i pročistača                50.000,00 kn 

 

            1.3. Izrada parcelacijskog elaborata Poslovna zona                          10.000,00 kn

 

           1.4. Izrada Projekta uređenje trga Novi Dvori                                      5.000,00 kn     

 

            1.5. Izrada projekata  uređenja nogostupa                                         50.000,00 kn

                   Mihanović Dol-Novi Dvori

 

             1.6. Izrada projekata sanacije klizišta, Bobovec, Tomaševec,

                    Bratovski Vrh                                                                             66.500,00 kn

 

 Sredstva u iznosu od   191.500,00 kuna  osiguravaju se u Proračunu Grada Klanjca.

                       

 

Članak 3.

 

 

2.      GRAĐENJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

 

     2.1.Uređenje dijela Trga Antuna Mihanovića,

(ograde na dijelu šetnica i urbana oprema )                       90.000,00  kn

                        

                 2.2. Izgradnja autobusnih stajališta                                            50.000,00  kn

     

     2.3.  Sanacija deponije “Medvedov jarek” (sufinanciranje)        60.000,00 kn

                 

   2.4. Izgradnja ulaza i komunalne infrastrukture u

  poslovnoj zoni                                                                   1.000.000,00 kn

                                                                                                                                        

   2.5 .Uređenje kapele Svetog Florijana                                         100.000,00 kn

         

                 2.6. Uređenje dijela spomen groblja Antuna Mihanovića          150.000,00 kn

 

 

                 2.7. Konzervacija Cesargrada                                                       70.000,00 kn

 

 

                 2.8. Kupnja zemljišta (dječje igralište, dječji vrtić,parkiralište) 250.000,00 kn

 

                 2.9. Kupnja zemljišta Poslovna    zona                                        20.000,00 kn

 

                 2.10 Sufinanciranje nabave mjerača brzine                         20.000,00 knSredstva za izvršenje radova navedenih u točci 2 u ukupnom iznosu od 1.820.000,00  kuna osiguravaju se u Proračunu Grada Klanjca.

 

 

                                                            Članak 4.

 

3.GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

  Izgradnja nerazvrstanih cesta  na području Grada Klanjca.

 

                        Planiraju se sredstva u visini od                                         150.000,00 kn

 

                    Cesta Bratovski Vrh – Goljak

                    Dio ceste Police- Sinković  

 

Planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna  osiguravaju se Proračunom Grada Klanjca.                   

U radove za asfaltiranje navedenih cesta uključeno slijedeće:     

– profiliranje postojećeg stanja   

– skidanje bankina                         

– navoz kamenog materijala       

– fino profiliranje i valjanje               

– nabava i ugradnja asfalta d=6 cm uvaljano        

  – uređenje bankina

 

                                             Članak 5.                                           

 

4.      GRADNJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE

 

4.1.  Izgradnja javne rasvjete na području Grada Klanjca          150.000,00 kuna

                                                                                                                   

Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna osiguravaju se  Proračunom grada Klanjca.

 

 

                                                          Članak 6.


U izgradnju navedenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2011. godinu, krenut će se po zatvaranju financijskih konstrukcija obrađenih ovim Programom.

 

                                        Članak 7. 


Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu.

 

 

                                                                 Predsjednik Gradskog Vijeća:
                                                                            Mirko Lunko

 

                                                                                   

                                                                                  

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply