ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ruj 27, 2010 by

Klasa:120-01/10-02/09

Urbroj:2135/01-01/10-1

Klanjec, 23. rujna 2010.

 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj:28/10) i članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca, na prijedlog Gradonačelnika, na 8. sjednici, održanoj dana 23. rujna 2010. godine donijelo je

 

 

 O  D  L  U  K  U

o koeficijentima za obračun plaće

    službenika i namještenika

 

 

                                                           Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Klanjca.

 

 

                                                           Članak 2.

 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

 

 

R.broj

Naziv radnog mjesta

Koeficijent

Klasifikacijski rang

1.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

3,20

1

2.

Voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije

2,35

10.

3.

Voditelj Odsjeka za stambeno-komunalne poslove, prostorno planiranje uređenje okoliša i graditeljstvo

2,19

10.

4.

Komunalni redar

2,08

11.

5.

REFERENT

        za upravne i opće poslove

        blagajnik-likvidator

        administrativno-financijski  

        poljoprivredni redar

 

1,97

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

6.

Voditelj Komunalnog pogona

2,08

10.

7.

Komunalni radnik na održavanju javnih površina i pomoćnim građevinskim poslovima

1,17

13.

8.

Komunalni radnik na održavanju javnih površina

1,05

13.

 

 

                                                           Članak 3.

 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

 

                                                           Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koeficijenta složenosti poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca, Klasa:021-01/08-02/02, Urbroj:2135/01-02/08-2 od 12. veljače 2008. godine, Odluka o utvrđivanju koeficijenta složenosti poslova u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalne djelatnosti, Klasa:012-01/08-02/01, Urbroj:2135/01-02/08-2 od 12. veljače 2008. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenta složenosti poslova u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalne djelatnosti, Klasa:012-01/08-02/04, Urbroj:2135/01-02/08-2 od 08. prosinca 2008. godine.

 

                                                           Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

 

                                                                   Predsjednik Gradskog vijeća:

                      Mirko Lunko

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This