ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

srp 5, 2010 by

Klasa:401-01/10-02/12

Urbroj:2135/01-01/10-1

Klanjec, 29. lipnja 2010.

 

Na temelju članka 2. i 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata („Narodne novine“ br. 1/07) i članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 29. lipnja 2010. godine donijelo je

 

 

 

      O D  L  U  K  U

                  o financiranju političkih stranaka i nezavisnih

      članova Gradskog vijeća iz Proračuna Grada Klanjca

 

 

                                                           Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Klanjca.

 

                                                           Članak 2.

 

Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom.

Nezavisni članovi Gradskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista osnovanih sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na redovito financiranje sukladno odredbama ove Odluke kao i političke stranke iz stavka 1. ovog članka.

 

                                                           Članak 3.

 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Klanjca u iznosu od 61.000,00 kuna godišnje.

 

 

                                                           Članak 4.

 

Pravo na financiranje iz članka 3. ove Odluke imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju najmanje jednog člana u Gradskom vijeću.

 

                                                           Članak 5.

 

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke politička stranka i nezavisni član Gradskog vijeća može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke odnosno programom nezavisne liste.

 

                                                           Članak 6.

 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Gradskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranici ili pojedinoj nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci ili nezavisni član pristupi političkoj stranci financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci ili nezavisnoj listi kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

 

                                                           Članak 7.

 

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stranci ili nezavisnoj listi pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu određenog temeljem članka 6. stavka 1. ove Odluke.

 

                                                           Članak 8.

 

Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Gradonačelnik.

 

                                                           Članak 9.

 

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke, a za nezavisne članove na poseban žiro-račun koji su dužni otvoriti za redovito financiranje djelatnosti u pravilu tromjesečno u jednakim iznosima.

 

                                                           Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                           Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                     Mirko Lunko

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This