NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH POMOĆI

lis 4, 2012 by

Klasa:604-02/12-02/01
Urbroj:2135/01-02/12-2
Klanjec, 04. listopada 2012.

Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županij

e“, broj:22 /10) i Zaključka gradonačelnika Grada Klanjca, Klasa:604-02/12-02/01, Urbroj: 2135/01-02/12-1, od 03. listopada 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu pomoći u školovanju učenicima
srednjih škola i studentima za šk.god.2012/13.

1. Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji imaju
prebivalište na području Grada Klanjca, da podnesu zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju za odobrenje pomoći za školsku godinu 2012/13.
2. Natječaj se objavljuje za dodjelu dvije vrste pomoći

1) Pomoć temeljena socijalnim statusom

– 8 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno

– 4 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno

2) Pomoć temeljena uspjehom u dosadašnjem školovanju

– 2 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno

– 2 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno.

3. Zahtjevi se mogu podnijeti od dana objave ovog Natječaja do 19. listopada 2012. godine.
Datum objave natječaja je 04. listopada 2012.

4. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu, kojeg izrađuje Jedinstveni upravni
odjel, a zainteresirani ga mogu podići tijekom trajanja natječaja u prostorijama Grada Klanjca, Klanjec, Trg mira 11., soba 27. (informacije na tel: 550-615- Jelkica Žigman) i na WEB stranici Grada Klanjca ( www.klanjec.hr ).

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

a) potvrdu škole, veleučilišta, fakulteta o upisu na redovno školovanje (škola, smjer,
godina)

b) fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja
– u slučaju da je učenik upisao 1. razred srednje škole, prilaže se fotokopija
svjedodžbe VIII razreda osnovne škole
– u slučaju da je student upisao I godinu studija prilaže se fotokopija IV razreda
srednje škole i svjedodžba o položenoj maturi
– studenti potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku svih položenih ispita

c) potvrde o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju ili sportu u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U obzir se uzimaju priznanja ostvarena u zadnjoj godini školovanja

d) izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva

e) službene potvrde o prihodima obiteljskog domaćinstva za posljednja 3 mjeseca

f) ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva ( djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu i djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, ostali članovi obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno redovno školuju, djeca s teškoćama u razvoju i sl.)

g) izjava podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi.

5. Pomoći temeljene socijalnim statusom će se dodjeljivati učenicima i studentima
kojima prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 2.299,00 kuna.

6. Sve kompletne i pravodobno podnesene zahtjeve razmatra Povjerenstvo imenovano od strane Gradskog vijeća Grada Klanjca, te utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata temeljem kriterija iz članka 8. Pravilnika o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola i studentima i uvjeta iz ovog natječaja.

Rang lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Klanjca.

7. Odobrena pomoć isplaćuje se mjesečno za školsku/akademsku godinu, učenicima do zaključno šestog mjeseca, a studentima do zaključno sedmog mjeseca 2013. godine.
Nakon završetka školske/akademske godine, prema kalendaru usmjerenog obrazovanja iz Zakona, svi korisnici pomoći dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca potvrdu o upisu u viši razred-godinu školovanja, čime dokazuju urednost i uspjeh u školovanju.

8. Predmetna pomoć se vraća odnosno prekida njena daljnja isplata ukoliko učenik/student bez opravdanog razloga prekine školovanje odnosno ne završi razred/godinu školovanja.

Pročelnik:

Gordan Šoban, dipl.iur

 

Izjava roditelja 2012

Izjava za dodjelu pomoći 2012

Zahtjev za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći-socijalni status 2012

Zahtjev za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći-uspjeh u školovanju 2012

Zaključak o broju i visini učeničkih i studentskih pomoći

Related Posts

Tags

Share This