JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE RADOVA NA UREĐENJU GRAĐEVINA KULTURNE BAŠTINE

stu 9, 2012 by

Grad Klanjec objavio je javni poziv za sufinanciranje radova na obnovi zaštićenih građevina u povijesnoj jezgri Klanjca. Zahtjev mogu predati vlasnici ili suvlasnici građevina koje su registrirane kao kulturno dobro, građevina koje su preventivno zaštićene ili evidentirane za zaštitu.
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za 2012. godinu osigurana su u okviru dodjele državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima Ministarstva turizma Republike Hrvatske.
Tekst Poziva donosimo u cjelosti, a obrazac Zahtjeva može se pruzeti u PDF formatu na kraju stranice.

Klasa:612-08/12-02/03
Urbroj:2135/01-02/12-2
Klanjec, 08. studeni 2012.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj13/09) ) i članka 6. Pravilnika o kriterijima za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina kulturne baštine Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 14/08), gradonačelnik grada Klanjca, objavljuje

                                                             P O Z I V
vlasnicima / suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova  na zaštiti i očuvanju građevina kulturne baštine Grada Klanjca

1. Grad Klanjec raspisuje ovaj Poziv u svrhu poticanja vlasnika zgrada u povijesnoj jezgri Grada Klanjca da pristupe uređenju svojih kuća sukladno Konzervatorskoj studiji. Proračunska sredstva mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.
Za 2012. godinu osigurana su sredstva u visini od 50.000,00 kuna.

2. Ovaj Poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima / suvlasnicima građevina, a koje su evidentirane kao kulturna baština Grada Klanjca, prema slijedećem prioritetu:

(a) građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro na Trgu Antuna Mihanovića

(b) građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro u ostalim zonama zaštite

(c) građevine koje su Konzervatorskom studijom označene kao preventivno zaštićene i evidentirane za zaštitu

(d) ostale građevine u područjima zaštićene povijesne kulturne baštine utvrđenim Prostornim Planom uređenja Grada Klanjca, opisane u članku 2. uvodno navedenog Pravilnika.

3. Iz osiguranih Proračunskih sredstava na građevinama iz točke 2. ovog Poziva sufinancirat će se provedba Programa za radove na vanjskim dijelovima građevina za slijedeće zahvate:

a) sanaciju i obnovu pročelja građevina,
b) obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane građevine,
c) sanaciju i obnovu krovišta i limarije
d) konzervatorsko-resturatorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada

4. Program koji Podnositelji zahtjeva predlažu mora biti cjelovit, te obuhvaćati najmanje površinu glavnog uličnog pročelja, osim u slučaju hitnih intervencija prema izdanom pravomoćnom rješenju nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite.

Sufinanciranje se odobrava :

a) u iznosu od =7.000,00 kn za Programe na sanaciji i obnovi pročelja(fasada kuća) i konzervatorsko-restauratorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada i hitne intervencije, te

b) u iznosu od =10.000,00 kn za Programe na obnovi ili zamjeni stolarije i bravarije s ulične strane građevine, te sanaciji i obnovi krovišta i limarije na građevini

Sa Podnositeljima zahtjeva kojima je odobreno sufinanciranje Programa, Grad Klanjec sklapa ugovor kojim će se regulirati uvjeti sufinanciranja pojedinačno za svaki zahvat.

Sufinanciranje se odobrava jednokratno po prihvaćenom Programu, iz članka 4. Pravilnika, a za daljnje sufinanciranje radova prioritet imaju vlasnici odnosno suvlasnici građevina iz članka 3. Pravilnika koji nastavljaju sanaciju i obnovu kulturnog dobra, prema odredbama Pravilnika.

5. Obrazac Zahtjeva se može preuzeti osobno u Jedinstvanom upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11 ili na službenoj internetskoj stranici Grada Klanjca www.klanjec.hr.

6. Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže slijedeću dokumentaciju:

a) dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora)
b) izjavu svih vlasnika odnosno suvlasnika nad predmetnom građevinom da su suglasni s provedbom predloženog Programa sanacije i obnove i da će snositi troškove za realizaciju Programa.
c) rješenje Ministarstva kulture o upisu u Registar kulturnih dobara RH (za pojedinačno i preventivno registrirana kulturna dobra ) ili odgovarajuću potvrdu
d) Kratki opis Programa za koji se traži sufinanciranje sa izvedbenim troškovnikom za izvođenje radova izrađen od ovlaštene osobe i razrađen po fazama planirane provedbe
e) sve suglasnosti, uvjete i prethodna odobrenja i dozvole za planirani zahvat izdane od nadležnog Konzervatorskog odjela i od nadležnog ureda za graditeljstvo, a koje su propisane posebnim propisima za planirani zahvat.
f) pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite (ako postoji)
g) stručno mišljenje statičara o statičkoj stabilnosti građevine i o građevinskom stanju pročelja i krova ukoliko za planirani zahvat nije potreban akt za odobravanje građenja, odnosno projektnu dokumentaciju ukoliko je za planirani zahvat izdana građevna dozvola, rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta.

7. Uredno ispunjeni Zahtjev s propisanim prilozima predaju se neposredno, odnosno šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11 , s naznakom „ Povjerenstvu za predlaganja programa sufinanciranja radova na zaštiti i očuvanju kulturne baštine“ u vremenu od 09. do 16. studenog 2012.godine

8. Zahtjevi koji nisu popunjeni s traženim podacima ili uz koje nije priložena navedena dokumentacija, odnosno koje nisu dostavljeni u roku iz točke 7. ovog Poziva neće se uzeti u razmatranje.

Potrebne informacije uz ovaj Poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11, na telefon 049/550-615.

                                                                                               GRADONAČELNIK
                                                                                                   Željko Kolar

Dostaviti:
1.Oglasna ploča grada Klanjca
2 Internetska stanica grada Klanjca 
3. Oglasna ploča Mjesnih odbora
4. Evidencija -ovdje
5. Arhiva -ovdje

 obrazac Zahtjeva

Related Posts

Tags

Share This