Izvješće o javnoj raspravi

stu 4, 2015 by

Izvješće o javnoj raspravi

1. Uvod

Gradonačelnik Grada Klanjca donio je 06.listopada 2015.god. Odluku provođenju javne rasprave o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ (KLASA: 311-01/15-02/06 , URBROJ: 2135/01-02/15-4) sukladno zaključku Gradonačelnika i temeljem članka 94. i 95. Zakona o prostornom uređenju Jedinstveni upravni odjel proveo je javnu raspravu o stavljanju izvan snage Detaljnog plana poslovne zone „Lepoglavec“.

 

 

2. Javna rasprava

Nositelj izrade – Grad Klanjec objavio je poziv za javnu raspravu u Zagorskom listu dana 13.10.2015. godine, na WEB stranicama Grada Klanjca, i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:

 • mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama Grada Klanjca, Trg Mira 11, 49290 Klanjec, radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati u razdoblju javne rasprave od 21. listopada do 28. listopada 2015. god.
 •  mjesto i datum javnog izlaganja: 23. listopad 2015. godine u 17,00 sati u prostorijama Grada Klanjca, Trg Mira 11, Klanjec
 •  rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 28. listopada 2015. godine
 • posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju – upućena je nadležnim tijelima i osobama i to:
 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini Magistratska 13
 2. Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za poljoprivredno zemljište

Ul. Grada Vukovara 78

 1. MInistarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80
 2. Hrvatska elektroprivreda, DP Elektra Zabok. M. Gupca 57
 3. Hrvatske vode, VGO Sava; Vodno gospodarska ispostava „Krapina-Sutla“

Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13,

 1. HAKOM – Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
 2. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ Krapina
 3. Plinacro, Zagreb, Savska cesta 88
 4. Zagorski vodovod Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 3,- vodovod
 5. Zagorski vovovod Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 3 – odvodnja
 6. HT, Telekomunikacijski centar Zabok, Matije Gupca 19a, Zabok
 7. MUP-Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, Zabok
 8. Zelenjak“ d.o.o. Klanjec, Trg A. Mihanovića 1
 9. Zelenjak –plin“ d.o.o.Klanjec, Trg A. Mihanovića 1
 10. Krapinsko- zagorska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1.
 11. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 12. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Janka Leskovara 40/1, Pregrada

Tijekom javne rasprave na javnom uvidu izloženo je:

 

1. Nacrt Odluke o stavljanju izvan snage detaljnog plana uređenja poslovne „Lepoglavec“

2. Detaljni plan koji je sadržan u elaboratima „Detaljni Plan uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ i Detaljni Plan uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ – Izmjene i dopune, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/04 i 19/09), a sastoji se od :

 

A TEKSTUALNOG DIJELA

  1. Polazišta 6-12
  2. Plan uređenja prostora 12- 29
  3. Odredbi za provođenje 29-41

 

B GRAFIČKOG DIJLA

 

1.Detaljna namjena površina                                          1 : 1000

2.Promet                                                                       1 : 1000

3.Telekomunikacije                                                       1 : 1000

4. Energetski sustav – plinoopskrba                               1 : 1000

5. Energetski sustav – elektroenergeska mreža               1 : 1000

6. Energetski sustav – javna rasvjeta                              1 : 1000

7. Vodnogospodarski sustav – vodoopskobra               1 : 1000

8. Vodnogospodarski sustav – odvodnja                       1 : 1000

 

C UVJETA GRADNJE                                                1 : 1000

 

U prostoriji javnog uvida bila je izložena numerirana i ovjerena knjiga primjedbi.

 

3. Javno izlaganje

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje 23. listopada 2015. godine u 17,00 sati u prostorijama Grada Klanjca.

Izlaganje o stavljanju izvan snage Detaljnog plana poslovne zone „Lepoglavec“ vodio je Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a na istom su bile prisutne samo osobe odgovorne za provođenje rasprave, isto je završeno u 17,30 sati.

Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je dio Izvješća.

 

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

Pismena očitovanja, prijedlozi, primjedbe i mišljenja na prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana poslovne zone „Lepoglavec“ mogli su se dostaviti u krajnjem roku do 28. listopada 2015. godine. U roku do zaključivanja javne rasprave u knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba. Na prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ dostavljeno je 1 očitovanje institucija i pravnih osoba s posebnim ovlastima (očitovanja po posebnoj obavijesti) i to Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

U očitovanju Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije nisu bile navedene primjedbe, te nije bilo potrebe za slanjem odgovora.

 

 

ZAKLJUČAK

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave.

Konačni nacrt Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“ radi davanja mišljenja dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, sukladno članku 107. Zakona o prostornom uređenju

 

IZVJEŠĆE PRIPREMIO :

1. Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Related Posts

Tags

Share This