USVOJEN GRADSKI PRORAČUN ZA 2013.

pro 20, 2012 by

Gradonačelnik Željko Kolar predložio je u utorak, 18. prosinca 2012. na sjednici Gradskog vijeća Proračun Grada Klanjca za 2013. godinu te ga obrazložio vijećnicima. Iz obrazloženja izdvajamo:
“Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine 87/08.), M

inistarstvo financija je dostavilo upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2013.-2015. u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH. Metodologija za izradu proračuna nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu, pa je temeljem navedenog sastavljen proračun Grada Klanjca za 2013. i projekcija za 2014. i 2015.godinu.
Najvažniji prihodi lokalnih jedinica jesu prihodi od POREZA NA DOHODAK. Promjene u sustavu poreza na dohodak u 2010.godini, utjecale su na pad poreznih prihoda u 2010. i 2011. godini, pa su na tom nivou planirani i prihodi za 2012.godinu, dakle bez uvećavanja.
Tijekom 2012.godine ostvareni su 10% veći porezni prihodi, nego što su bili planirani. Zadnjim izmjenama proračuna za 2012.godinu, uvećani su u odnosu na prvi plan i na toj razini planirani su za 2013. godinu.
Prihod od POREZA I PRIREZA NA DOHODAK planiran je u iznosu od 4.240.000,00 kuna. POREZI NA IMOVINU (kuće za odmor, porez na promet nekretnina) planirani su u iznosu od 118.000,00 kuna, a POREZI NA ROBU I USLUGE (porez na potrošnju i porez na tvrtku) planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna.
Prihodi od POMOĆI IZ PRORAČUNA (tekuće i kapitalne od države, županije, i općina) planirani su u ukupnom iznosu od 7.400.000,00 kuna (za izgradnju dječjeg vrtića, kanalizaciju i poslovnu zonu).
Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, zakup, javne gradske površine) planirani su u iznosu od 212.000,00 kuna.
Prihod od naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada planiran je u iznosu od 440.000,00 kuna, a komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u ukupnom iznosu od 506.000,00 kuna.
Prihod od sufinanciranja građana za vodu planiran je u iznosu od 40.000,00 kuna, za ceste u iznosu od 10.000,00 kuna i od Hrvatskih voda u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za kanalizaciju.
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 497.000,00 kuna, tj. prihod od prodaje stanova u iznosu od 47.000,00 kuna i prihod od prodaje kuće (u Zagrebu) u iznosu od 450.000,00 kuna.
U 2013.godini planirani su PRIMICI OD ZADUŽIVANJA u iznosu od 500.000,00 kuna, za izgradnju dječjeg vrtića. Izgradnja dječjeg vrtića financirat će se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a opremanje sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Grad Klanjec prema troškovniku bi trebao sudjelovati s 500.000,00 kn, no da li će ta sredstva biti potrebna vidjet će se tek nakon raspisivanja natječaja. Odluku o eventualnom zaduživanju Gradsko vijeće donijet će tijekom godine, bude li to bilo potrebno.

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA KLANJCA za 2013.godinu planirani su u iznosu od 14.850.000,00 kuna.

U Posebnom dijelu Proračuna iskazano je po pozicijama za koju svrhu i namjenu su rashodi planirani.
Naknade i plaće svim proračunskih korisnicima planirane su na nivou 2012.godine, kao i rashodi za udruge i organizacije.
Za KOMUNALNU INFRASTRUKTURU u 2013.god. planira se izdvojiti 3.572.000,00 kuna.
RASHODI PRORAČUNA planirani su u ukupnom iznosu od 14.500.000,00 kuna.
Uz proračun donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna grada Klanjca za 2013.godinu. Ovom odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna grada, upravljanje prihodima-primicima, rashodima-izdacima, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.”
Uz izgradnju dječjeg vrtića, najznačajniji gradski projekti koji će se također u najvećoj mjeri financirati iz državnih kapitalnih potpora su izgradnja kompletne komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Lepoglavec i projektna dokumentacija i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava za naselja Klanjec, Mihanović Dol, Lepoglavec i Gredice.

Proračun za 2013. godinu gradski vijećnici usvojili su jednoglasnom odlukom, odnosno za njega su glasali predstavnici svih političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Klanjca.

Related Posts

Tags

Share This