PRVE IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011.

lip 21, 2011 by

Klasa: 363-02/11
Urbroj:2135/01-02/10-1
Klanjec, 16. lipnja 2011.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09 i 179/09), te članka 32. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/09)Gradsko vijeće Grada Klanjca na 12.sjednici održanoj dana, 16. lipnja 2010. godine, u skladu s I. izmjenama Proračuna Grada Klanjca donosi

I.  I Z M J E N U  P R O G R A M A
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području grada Klanjca za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Klanjca u 2011. godini za:

– javne površine,
– nerazvrstane ceste,
– javnu rasvjetu,
– opskrbu pitkom vodom,
– opskrbu i pročišćavanje otpadnih voda

Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju uređaja i objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebitih za
ostvarivanje programa .

Članak 2.

1. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1.1. Izrada projekata za mrtvačnicu Sv.Filip                                                 10.000,00 kn

1.2. Izrada izmjena i dopuna PPUG i UPU-a                                                   22.000,00 kn

1.3. Izrada Projekta uređenje trga Novi Dvori                                                5.000,00 kn

1.4. Izrada projekata uređenja nogostupa                                                      50.000,00 kn
        Mihanović Dol-Novi Dvori

1.5. Izrada projekata sanacije klizišta, Bobovec, Tomaševec,
         Bratovski Vrh                                                                                                     66.500,00 kn

1.6.Izrada idejnog rješenja modernizacije ceste
       Od kapele do kapele – Florijan –Filip                                                         15.000,00 kn

1.7. Izrada elaborata zaštite okoliša
        modernizacije ceste Florijan – Filip                                                           13.000,00 kn

Sredstva u iznosu od 181.500,00 kuna osiguravaju se u Proračunu Grada Klanjca.

Članak 3.

2. GRAĐENJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

2.1.Uređenje dijela Trga Antuna Mihanovića, (ograde na dijelu šetnica i urbana oprema )    40.000,00 kn

2.2. Sanacija deponije “Medvedov jarek” (sufinanciranje)                                                                    60.000,00 kn

2.3. Izgradnja ulaza i komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni                                             1.000.000,00 kn

2.4 .Uređenje kapele Svetog Florijana                                                                                                       162.000,00 kn

2.5. Uređenje dijela spomen groblja Antuna Mihanovića                                                                    50.000,00 kn

2.6. Kupnja zemljišta (dječje igralište, dječji vrtić,parkiralište)                                                     250.000,00 kn

2.7. Sufinanciranje nabave mjerača brzine                                                                                                20.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točci 2 u ukupnom iznosu od 1.582.000,00 kuna osiguravaju se u Proračunu Grada Klanjca.

Članak 4.

3. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca.

Planiraju se sredstva u visini od 150.000,00 kn

Cesta Bratovski Vrh – Goljak
Dio ceste Police- Sinković

Planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna osiguravaju se Proračunom
Grada Klanjca.

U radove za asfaltiranje navedenih cesta uključeno slijedeće:

– profiliranje postojećeg stanja
– skidanje bankina
– navoz kamenog materijala
– fino profiliranje i valjanje
– nabava i ugradnja asfalta d=6 cm uvaljano
– uređenje bankina

Članak 5.

4. GRADNJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE

4.1. Izgradnja javne rasvjete na području Grada Klanjca 150.000,00 kuna

Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna osiguravaju se Proračunom grada Klanjca.

Članak 6.

U izgradnju navedenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, krenut će se po zatvaranju financijskih konstrukcijaobrađenih ovim Programom.

Članak 8.

Ovaj Program sastavni je dio I. izmjena Proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu.                                                                                                                                                                                                                             

                                    
                                                                                  Predsjednik Gradskog Vijeća:
                                                                                                                                       Mirko Lunko

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply