PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011.

pro 21, 2010 by

Klasa: 363-02/10-02/16                                           

Urbroj: 2135/01-02/10-1                  

Klanjec, 21. prosinac 2010.

                                                                                        

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 ,110/04, 178/04, 38/09 i 179/09)i članka 32. Statuta Grada Klanjca (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 9. sjednici održanoj dana  21.  prosinca 2010. godine  donosi  

 

 

                                                    PROGRAM

              ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

              NA PODRUČJU GRADA KLANJCA ZA 2011. GODINU

 

                                                     Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011 godini na području Grada Klanjca za komunalne djelatnosti: 

-odvodnju atmosferskih voda,

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

            -održavanje nerazvrstanih cesta,

            -javnu rasvjetu

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

         opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova

po djelatnostima,

         iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa 

 

                      Članak 2.

 

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa , obuhvaća slijedeće:

  

1. ODVODNJU OBORINSKIH VODA -MO NOVI DVORI -GREDICE 

1.1.  Uređenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste na području Mjesnog odbora, vršenjem usluge iskopa istih, ugradnja betonskih cijevi za izgradnju propusta, te po potrebi odvoz materijala na deponij do 3 km  

 

         sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 5.000,00 kuna

 

1.2.  Nabava i ugradnja betonskih cijevi za promjenu dotrajalih propusta i mostova na nerazvrstanim cestama (cement, armature)

 

– sredstva za nabavu i ugradnju predviđaju se u iznosu od  6.000,00 kuna

 

1.3.  Sanacija odrona na nerazvrstanim cestama

 

         sredstva za sanaciju  predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna

         

UKUPNO……………………………………………………  81.000,00 kuna

 

 

            MO KLANJEC

 

1.1.  Uređenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste na području Mjesnog

odbora , vršenjem usluge iskopa istih, ugradnja betonskih cijevi za

izgradnju propusta, te po potrebi odvoz materijala na deponij do 3 km

   
                 
– sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 5.000,00 kuna

 

1.2.  Nabava  i ugradnja betonskih cijevi za promjenu dotrajalih propusta i

mostova na nerazvrstanim cestama ( cement, armature)      

 

                     – sredstva za nabavu i ugradnju predviđaju se u iznosu od 6.000,00 kuna

 

1.3.  Sanacija odrona na nerazvrstanim cestama

 

– sredstva za sanaciju predviđaju se u iznosu  od        10.000,00 kuna

 

 

            UKUPNO………………………………………………………   21.000,00 kuna

 


MO LUČELNICA-TOMAŠEVEC 

 

1.1.    Uređenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste na području MO

Lučelnica- Tomaševec, vršenjem usluge iskopa istih, ugradnja betonskih cijevi za izgradnju propusa, te po potrebi odvoz materijala na deponij do 3 km ,

 

         sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 3.000,00 kuna

 

1.2.    Nabava i ugradnja betonskih cijevi za promjenu dotrajalih propusta

i  mostova na nerazvrstanim cestama te potrebnog materijala (cement,armatura)

 

         sredstva za nabavu i ugradnju predviđaju se u iznosu od  3.000,00 kuna

 

1.3.  Sanacija odrona na nerazvrstanim cestama

 

– sredstva za sanaciju predviđaju se u iznosu od   2.000,00 kuna

 

    UKUPNO ………………………………………………………. 8.000,00

 

 

            MO RAKOVEC-POLICE

 

1.1.    Uređenje odvodnih jaraka uz nerazvrstane ceste na području Mjesnog

odbora, vršenjem usluge iskopa istih, ugradnja betonskih cijevi za izgradnju propusta, te po potrebi odvoz materijala na deponij do 3 km

  

         sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 3.000,00 kuna

 

1.2.    Nabava i ugradnja betonskih cijevi i izrada propusta  na nerazvrstanim cestama, te potrebnog materijala (cement, armatura)

 

         sredstva za nabavu i ugradnju predviđaju se u iznosu od  3.000,00 kuna

 

1.3.    Sanacija odrona na nerazvrstanim cestama

 

– sredstva za sanaciju predviđaju se u iznosu od  2.000,00 kuna.

 

 

            UKUPNO …………………………………………….   8.000,00 kuna

 

Sveukupna sredstva u visini od 118.000,00 kuna, osiguravaju su Proračunu Grada Klanjca – sredstva komunalne naknade.

  

2.      ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

2.1.  Ručno pometanje osolina od zimske službe  sa:

nogostupa Klanjec – Lijepa naša, nogustup Mihanović Dol -Željeznička stanica , Mihanović Dol- Predionica, nogostupa ispred samostana,s ulica: Lijepe naše, Trga A.Mihanovića, Tuheljske ulice, ulice A.Augustinčića, Runjaninove ulice, Vinogradske, Cesargradske , Ružmarinske ,Milčićeve,

stepenica prema Mihanović Dolu , ulice Matije Gupca i djela Otona

Ivekovića do podvožnjaka, stajališta Novi Dvori, križanja  i stajališta u Lučelnici.

 

2.2.  Ručno čišćenje i pometanje trgova, pješačkih zona, javno-prometnih

površina:

         trga A.Mihanovića i Trga mira- jednom tjedno

         ulica Lijepe naše s pražnjenjem koševa 2 puta tjedno

         prostora “tržnica” petkom

         stajališta Lučelnica 2 puta mjesečno

         stajališta Novi Dvori 2 puta mjesečno

   

2.3.  Redovita košnja zelenih površina i to : Trga mira, Trga A. Mihanovića,

spomen.groblja A. Mihanovića, ispred zgrada: policije, diskonta trgocentra, stambenih zgrada u Mihanović dolu i priključka Klanjec,

stepenište i dio uz ulicu Matije Gupca , parka Novi Dvori, održavanje

oko postavljenih tabli na ulazima u područje grada Klanjca 

         košnja će se vršiti prema potrebi u razdoblju travanj-listopad

 

2.4.  Obrezivanje raslinja i drveća na navedenim zelenim površinama i parkovima, štihanje okopavanje i plijevljenje, te sadnja cvjeća i

ukrasnih grmova na parkovnim površinama.

 

         prema potrebi u razdoblju travanj- listopad.

 

2.5.  Uklanjanje snijega i leda s pješačkih nogostupa, stepeništa, platoa

tržnice – prema potrebi .

           

2.6.  Svaka 2 mjeseca  sječa raslinja i potrebita košnja trave na ,šetnici Klanjec-Sv.Florijan s Kalvarijom, šetnice Florijan – Sv. Filip, Klanjec-

Cesargrad .

 

2.7.  Čišćenje slivnika oborinske kanalizacije 4 puta godišnje

(ožujak, lipanj,rujan , studeni,)

 

Sredstva za izvršenje radova iz točke 2. predviđaju se u okviru stavki

plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela- djelatnici na zelenim

površinama.

 

3.      ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

            MO NOVI DVORI

 

            3.1. Nabava koševa za smeće za potrebe MO Novi Dvori- Gredice

           

         sredstva za nabavu predviđaju se u iznosu od 5.000,00 kuna

 

                UKUPNO  ……………………………………………….. 5.000,00 kuna

            MO KLANJEC

 

3.1.  Nabava koševa za smeće za potrebe MO Klanjec

 

         sredstva za nabavu koševa predviđaju se u iznosu od  5.000,00 kuna

                   

UKUPNO       ………………………………………………   5.000,00 kuna

 

 

MO LUČELNICA – TOMAŠEVEC

 

3.1. Obnova zdenaca uz javne površine na području MO Lučelnica

       ( Čelec) 

         sredstva za obnovu zdenaca planiraju se u visini od 7.000,00 kn

 

            UKUPNO                                                           7.000,00  kuna     

 

            MO POLICE- RAKOVEC

 

               3.1. Obnova zdenca  u Rakovcu  (Švigir)

     

                 sredstva za obnovu zdenca planiraju se u visini od       7.000,00 kn

 

            UKUPNO                                                                             7.000,00 kn

 

 

            Sveukupno planirana sredstva u visini od                         24.000,00 kn

 

 Sveukupna sredstva u visini od 142.000,00 kuna  za održavanja javnih površina osiguravaju se Proračunom Grada Klanjca – sredstva komunalne naknade.

 

 4 . ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH MAKADAM CESTA

 

4.1.  Sanacija udarnih rupa na makadam nerazvrstanim cestama ,nasipavanjem

kamenim materijalom  frakcija 0-30

              

a)  područje MO Novi Dvori-Gredice     220m3

b) područje MO Police i Rakovec           140 m3

c) područje MO Klanjec                         220 m3

d) područje MO Lučelnica                      140 m3


Ukupno 720  m3. Za nabavu i prijevoz i razgrtanje kamenog materijala planiraju se sredstva u visini 90.000  kuna.

                

       5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ASFALTIRANIH CESTA

  

5.1.       Krpanje asfaltnih udarnih rupa na asfaltnim podlogama na području

                         Grada Klanjca.

 

         sredstva  za izvršenje navedenih radova na nerazvrstanim

cestama predviđaju se u iznosu od 63.000,00 kuna

 

            5.2.       Djelomična sanacija nerazvrstanih asfaltiranih cesta na području Grada

           

         sredstva za izvršenje navedenih radova na nerazvrstanim asfaltiranim

cestama predviđaju se u iznosu od  90.000,00 kuna.

 

       Sveukupna sredstva za održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca u iznosu od  243.000,00  kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna Grada Klanjca 

               

 6. ODRŽAVANJE CESTA ZIMI

 

         6.1. Čišćenje svih nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjc prema usvojenom Programu zimske službe za 2011.


Predviđaju se sredstva u visini od 130.000,00 kuna, a financirati
će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna Grada Klanjca.

 

     7. JAVNA RASVJETA

 

    7.1. Potrošena električna energija javna rasvjeta

    Predviđena sredstva 200.000,00 kuna

       

7.2. Održavanje javne rasvjete

 Predviđena sredstva  65.000,00 kuna 

Ukupno predviđena sredstva od 265 .000,00 kuna , financirati će sredstvima komunalne naknade i proračuna rada Klanjca.

                                                  Članak 3.

Sveukupno planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture  u visini od 780 .000,00 kuna osiguravaju se :

     – iz planiranih sredstava komunalne naknade       480.000,00 kuna

    – iz sredstava Proračuna Grada Klanjca                   300.000,00 kuna

 

                                                        Članak 4.

 

Ovaj Program  sastavni je dio proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu.

 

 

 

                                                                          Predsjednik Gradskog Vijeća:
                                                                                      Mirko Lunko

 

                                                                            

                                      

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply