PREDSTAVLJENA BIOLOŠKA RAZNOLIKOST SUTLE

velj 13, 2011 by

PREDSTAVLJENA BIOLOŠKA RAZNOLIKOST SUTLE

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije i Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije – Zeleni prsten Zagrebačke županije, prošlog četvrtka u prostorijama Gradske  knjižnice  i čitaonice Antun Mihanović u Klanjcu, priredile su javnu prezentaciju rezultata projekta „Studija inventarizacije i utvrđivanje stanja biološke raznolikosti rijeke Sutle, područja ekološke mreže „Sutla“ HR2001070“ kojeg su zajedno provele.

 
Projekt je imao za cilj prikupljanje što kvalitetnijih podataka o stanju flore i faune rijeke Sutle i njenog obalnog pojasa te utvrđivanje općeg stanja biološke raznolikosti područja i to kao podloge za izradu što učinkovitijeg Plana upravljanja ovim područjem, te za planiranje budućih projekata zaštite biološke raznolikosti područja.

 
Na zadovoljstvo organizatora ove javne prezentacije odazvali su se
dožupan Krapinsko-zagorske županije Anđelko Ferek-Jambrek, potpredsjednica Skupštine Zagrebačke županije Marija Ledinski Anić, predstavnici Hrvatskih voda, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskih šuma, gradonačelnik Klanjca Željko Kolar, načelnik Općine Kumrovec Dragutin Ulama, načelnik Kraljevca na Sutli Antun Hrelja te predstavnici škola, ribičkih društava i ekoloških udruga. Pozdravio ih je Ivan Ištok, ravnatelj zagorske Javne ustanove za UZPV  te ukratko pojasnio važnost ovog projekta.

 

Granična rijeka Sutla odabrana je od strane Ministarstva kulture, kao jedno od ukupno šest područja u Hrvatskoj za koje će se ove godine pristupiti izradi Plana upravljanja, u sklopu projekta financiranog iz IPA programa s ciljem institucionalnog jačanja županijskih javnih ustanova, a u smislu pripreme za buduću NATURA 2000 mrežu. Stručnu pomoć u pripremi projekta pružio je Državni zavod za zaštitu prirode, a projekt je sufinanciran i od strane Ministarstva kulture.

 

Istraživanja su proveli: Hrvatsko ihtiološko društvo iz Zagreba – istraživanje vrijedne ihtiofaune rijeke Sutle, Natura – Društvo za zaštitu prirode Hrvatske iz Zagreba – istraživanje slatkovodne malakofaune rijeke Sutle i Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet iz Varaždina – istraživanje makrofita rijeke Sutle.

 

Projektom je utvrđeno stanje i brojnost populacija pojedinih skupina i vrsta riba, mekušaca i makrofitske vegetacije rijeke Sutle, kartirana su njihova staništa te izvršena usporedba s populacijama na državnom nivou. Naglasak je stavljen na kvalifikaciju biovrsta  za Nacionalnu ekološku mrežu te eventualno prisutne alohtone (strane) vrste. Izvršene su procjene kvalitete staništa, utvrđeni razlozi ugroženosti bioraznolikost predmetnog područja te dati prijedlozi mjera za očuvanje, kako vrsta, tako i staništa u cjelini.

 

Rezultate istraživanja vrijedne ihtiofaune rijeke Sutle predstavio je dipl. ing. Zoran Marčić iz Hrvatskog ihtiološkog društva. U Sutli su zabilježene ukupno 33 vrste iz 11 porodica, od toga 29 autohtonih te 4 alohtone (unesene) vrste. Ukupni uzorak rijeke Sutle pokazuje vrlo raznoliku ihtio zajednicu, a najveći broj vrsta zabilježen je na lokalitetu značajnog krajobraza Zelenjak (čak 23) i Klanjca. Prema Crvenoj knjizi, ugroženo ih je 14, devet je vrsta zaštićeno, a 10 strogo zaštićeno. U Sutli obitava 6 kvalifikacijskih vrsta riba za nacionalnu ekološku mrežu te 7 ciljnih NATURA 2000 vrsta. Zaključak je da Sutla unatoč tome što nije velika rijeka ima iznimno zanimljivu i bogatu ihtiofaunu, još uvijek dobro očuvanu unatoč  raznim antropogenim pritiscima (utvrđivanje obala, otpadne vode i ostali oblici zagađenja).

 

Rezultate istraživanja makrofita predstavila je voditeljica projekta doc. dr.sc. Zvjezdana Stančić s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Istraženo ukupno 30 lokaliteta na rijeci Sutli, a obrađeni su i stari riječni rukavci.

Ukupno je zabilježeno 4 vrste makrofita, od čega  niti jedna nije ugrožena, a nije nađena ni jedna strana (invanzivna) vrsta. Makrofitska vegetacija najbolje je  zastupljena u nezasjenjenim dijelovima Sutle te u rukavcima koji nisu pod utjecajem čovjeka.

 

Rezultate istraživanja slatkovodnih mekušaca rijeke Sutle, u ime društva Nature, predstavila je voditeljica projekta doc.dr.sc. Jasna Lajtner s PMF-a.

Utvrđeno je ukupno 15 vrsta puževa te 5 vrsta školjkaša a nije zabilježena niti jedna invanzivna vrsta mekušaca.

Na lokalitetu Zelenjak zabilježen je najveći broj vrsta (8 vrsta puževa te 3 vrste školjkaša). Utvrđena je i relativno dobra zastupljenost obične lisanke (školjkaš), kvalifikacijske vrsta za ekološku mrežu.

 

Svi istraživači istaknuli su potrebu daljnjeg praćenja stanja istraživanih vrsta te smanjenja svih negativnih pritisaka na rijeku Sutlu i nužnosti  njenog očuvanja obzirom na njenu iznimnu bioraznolikost.

Leave a Reply