PREDSTAVLJANJE ANALA GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA

lis 11, 2010 by

U Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu, 12. listopada 2010. godine u 19 sati, predstavit ćemo novi svezak svog časopisa ANALI Galerije Antuna Augustinčića, br. 28–29 (Zbornik radova sa simpozija Original u skulpturi, Klanjec, 4. – 6. lipnja 2008.)

HTTP://WWW.WRITINGNARRATIVEESSAY.COM

/

Izdavač:                                   Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec

Za izdavača:                             Goranka Horjan

Glavni urednik:                          Božidar Pejković

Uredništvo:                              Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić

Recenzenti:                              Ljiljana Kolešnik, Igor Gliha

Prijevod:                                  Silva Tomanić Kiš

Lektura i korektura:                  Ana Benc

UDK klasifikacija:                    Melita Matulić Jeleč

Grafička priprema i oblikovanje: ArTresor naklada, Zagreb

Tisak:                                      Denona, Zagreb

Naklada:                                  500

ISSN:                                      0352-1826

/

Ovim pozamašnim dvobrojem – na 472 stranice sa 209 crno-bijelih reprodukcija – sabrani su radovi sa simpozija Original u skulpturi, koji je održan od 4. do 6. lipnja 2008. godine u Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu. Sadržava 27 kategoriziranih članka, među kojima je 11 izvornih znanstvenih radova (L. Belušić, B. Čučković, D. Damjanović, I. Fisković, V. Gjukić – Bender, I. Kraševac, V. Lovrić Plantić, L. Magaš, V. Meštrić, D. Prančević, D. Radić,), 4 pregledna rada (M. Buzov, V. Begović Dvoržak / I. Dvoržak Schrunk, M. Ožanić, M. Vukmir) te 12 stručnih radova (I. Donelli, Lj. Dujmović Kosovac, F. Dulibić, D. Glavočić, L. Golub – Putrić, M. Grbić, J. Korošec, A. Mlikota, S. Piplović, A. Ribičić – Županić, V. Rismondo, V. Sokol).

 

Izdavanje časopisa/zbornika omogućilo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a predstavit će ga Igor Gliha, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac i Božidar Pejković.

 

 

voditelj GAA:

 

________________________

Božidar Pejković, viši kustos

zp8497586rq
zp8497586rq