PRAVILNIK O DODJELI UČENIČKIH I STUDENTSKIH POMOĆI

ruj 27, 2010 by

Klasa:604-02/10-02/01

Urbroj:2135/01-01/10-2

Klanjec, 23. rujna 2010.

 

Na temelju članaka 19. i 25. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 36/09.) i članka 32. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 13/09)  Gradsko vijeće Grada Klanjca na 8. sjednici održanoj dana 23. rujna 2010. godine donosi

 

 

PRAVILNIK

 

o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji i postupak za odobravanje i isplatu pomoći u tijeku školovanja učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Klanjca.

 

Članak 2.

 

Vrstu i broj pomoći, kao i mjesečnu visinu iste određuje Gradonačelnik posebnim zaključkom, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Klanjca za tu namjenu.

Gradonačelnik posebnim zaključkom može tijekom ugovorenog vremena izmijeniti visinu pomoći, za što nije potrebno mijenjati ranije sklopljene ugovore.

 

Članak 3.

 

Pomoći se odobravaju za tekuću školsku/akademsku godinu putem jedinstvenog natječaja koji provodi Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca u skladu s kriterijima ovog Pravilnika  i Zaključkom Gradonačelnika.

Natječaj se raspisuje u roku 8 dana od donošenja Zaključka  Gradonačelnika iz članka 2. st. 1. ovog Pravilnika, a objavljuje se na oglasnoj ploči Grada i u sredstvima javnog priopćavanja.

Sve pravovaljane primljene zahtjeve po natječaju rješavat će  Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca, putem Povjerenstva za dodjelu pomoći učenicima i studentima (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenovane od strane Gradskog vijeća grada Klanjca, a koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

 

Članak 4.

 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi redovni polaznici srednjih škola, veleučilišta i fakulteta čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području  Grada Klanjca, ukoliko već nisu korisnici pomoći po nekoj drugoj osnovi. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja.

Kandidat pri prijavi na natječaj mora priložiti pismenu dokumentaciju iz članka 7. kojom dokazuje točnost izjava danih u zahtjevu.

Ukoliko je kandidat predao nepotpunu ili netočnu dokumentaciju, ista se odbacuje te samim time prijavljeni kandidat neće sudjelovati u provedbi natječaja za dodjelu pomoći.

 

 

Članak 5.

 

Ukoliko ostvare pravo na pomoć dva ili više članova zajedničkog domaćinstva, svaki ostvaruje pravo na 75 % iznosa predviđene pomoći.

 

Članak 6.

 

U kategoriji učeničkih i studentskih pomoći Grad Klanjec dodjeljuje dvije vrste pomoći:

  1. Pomoć temeljena socijalnim statusom
  2. Pomoć temeljena uspjehom u dosadašnjem školovanju

Učenik ili student može podnijeti molbu za obje kategorija pomoći, uz uvjet da može ostvariti pomoć samo iz jedne kategorije.

 

Pored kriterija iz prethodnog stavka ovog članka, Gradonačelnik može prije raspisivanja natječaja zaključkom iz članka 2. st. 1. ovog Pravilnika odrediti da kriterij budu i kadrovske potrebe Grada,  pa u tom slučaju navodi koja su deficitarna zanimanja i na koji se način boduju.

 

 

II. POSTUPAK DODJELE POMOĆI

 

Članak 7.

 

Zahtjevi iz članka 4. ovog Pravilnika podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca,  gdje ga zainteresirani učenici i studenti u toku trajanja natječaja mogu podići.

 

Zahtjevu treba priložiti slijedeće dokumente:

1.      potvrdu škole, veleučilišta, fakulteta o upisu na redovno školovanje (škola, smjer, godina),

2.      fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja

     u slučaju da je učenik upisao 1. razred srednje škole, prilaže se fotokopija  

      svjedodžbe  VIII razreda osnovne škole,

         u slučaju da je student upisao I godinu studija prilaže se fotokopija IV razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj maturi,

         studenti potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku svih položenih ispita,

3.      potvrde o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju ili sportu u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U obzir se uzimaju priznanja ostvarena u zadnjoj godini školovanja.

4.      izjavu o  članovima zajedničkog domaćinstva

5.      službene potvrde o prihodima obiteljskog domaćinstva za posljednja 3 mjeseca,

6.      ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu i djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelj, ostali članovi obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno redovno školuju, djeca s teškoćama u razvoju i sl.),

7.      izjava podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi.

 

 

 

Članak 8.

 

Vrednovanje zahtjeva vrši se po kriterijima i elementima kako slijedi::

 

8.1.  Za pomoći temeljene socijalnim statusom

 

a)      Vrednovanje materijalnog položaja

 

            Na osnovu podataka o domaćinstvu i dokumentacije o svim prihodima obiteljskog domaćinstva izračunava se prihod po članu i isti se boduje:

 

 

Iznos prihoda po članu porodičnog domaćinstva

Bodovi

1.

manje od 500,00 kuna

130

2.

Od 501,00 – 667,00 kuna

120

3.

Od 668,00 – 834,00 kune

110

4.

Od 835,00 – 1.001,00 kuna

100

5.

Od 1.002,00 – 1.168,00 kuna

90

6.

Od 1.169,00 – 1.335,00 kuna

80

7.

Od 1.336,00 – 1.502,00 kuna

70

8.

Od 1.503,00 – 1,669,00 kuna

60

9.

Od 1.670,00 – 1.836,00 kuna

40

10.

Od 1.837,00 – 2.003,00 kune

20

11.

Od 2.004,00 – 2.299,00 kuna

                    10

       

 

b)      Vrednovanje ostalih otežavajućih okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva

 

Otežavajuća okolnost

Bodovi

1. Samohrani roditelj

15

2. Po članu obiteljskog domaćinstva u tijeku školovanja osnovnog, srednjeg, visokog

5,10,15

3. Djeca s teškoćama u razvoju u zajedničkom domaćinstvu

10

 

c)      Vrednovanje uspjeha u školovanju

         ostvarena srednja ocjena iz protekle godine školovanja množi se sa brojem 20, pa se na taj način dobivaju bodovi po osnovi općeg uspjeha u školovanju.

 

d)       Vrednovanje uspjeha na službenim natjecanjima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

 

 

VRSTA NATJECANJA

OSVOJENO MJESTO

BODOVI

1.

Županijsko natjecanje

1. – 3.

20, 10, 5

2.

Državno natjecanje

1. – 3., niže od 3.

50,40,30,20

3.

Međunarodno natjecanje

Bilo koje mjesto

50

4.

Sudjelovanje na znanstveno-istraživačkom radu, nagrade dekana i sl.

50

 

 

8.1.  Za pomoći temeljene uspjehom u dosadašnjem školovanju

 

Za ostvarenje prava na ovakvu vrstu pomoći ostvarena srednja ocjena ne može biti niža od:

         od 4,5 za završeni osmi razred osnovne škole,

         od 4,0 za posljednji završeni razred srednje škole i

         od 3,0 za posljednju završenu godinu studija.

 

a)      Vrednovanje materijalnog položaja

 

            Na osnovu podataka o domaćinstvu i dokumentacije o svim prihodima obiteljskog domaćinstva izračunava se prihod po članu i isti se boduje:

 

 

Iznos prihoda po članu porodičnog domaćinstva

Bodovi

1.

do  1.500,00 kuna

75

2.

Od 1.501,00 – 1,700,00 kuna

60

3.

Od 1.701,00 – 1.900,00 kuna

45

4.

Od 1.901,00 – 2.100,00 kune

30

5.

Od 2.101,00 – 2.300,00 kune

15

6.

preko 2.300,00  kuna

0

 

 

b)      Vrednovanje ostalih otežavajućih okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva

 

Otežavajuća okolnost

Bodovi

1. Samohrani roditelj, dijete bez oba roditelja, dijete poginulog u Domovinskom ratu, dijete invalida

15

2. Po članu obiteljskog domaćinstva u tijeku školovanja osnovnog, srednjeg, visokog

5, 10, 15

3. Djeca s teškoćama u razvoju u zajedničkom domaćinstvu

10

 

 

c)      Vrednovanje uspjeha u školovanju

 

         ostvarena srednja ocjena iz protekle godine školovanja množi se sa brojem 20, pa se na taj način dobivaju bodovi po osnovi općeg uspjeha u školovanju.

 

d)      Prva godina završenog školovanja u srednjoj školi ili na studiju podnosiocu zahtjeva donosi 30 bodova, a svaka naredna godina završenog školovanja donosi daljnjih 5 bodova. Podnositelj zahtjeva koji upisuje prvu godinu srednje škole ili studija, po ovom kriteriju ne ostvaruje bodove.

 

 

 

 

 

 

e)      Vrednovanje uspjeha na službenim natjecanjima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

 

 

VRSTA NATJECANJA

OSVOJENO MJESTO

BODOVI

1.

Županijsko natjecanje

1. – 3.

20, 10, 5

2.

Državno natjecanje

1. – 3., niže od 3.

50, 40, 30, 20

3.

Međunarodno natjecanje

Bilo koje mjesto

50

4.

Sudjelovanje na znanstveno-istraživačkom radu, nagrade dekana i sl.

/

50

 

 

III. OBJAVA REZULTATA

 

Članak 9.

 

Nakon izvršenog bodovanja svih zahtjeva po elementima iz članka 8. ovog Pravilnika, Povjerenstvo sastavlja listu za učeničke i studentske pomoći (posebno za pomoći temeljene socijalnim statusom, a posebno za pomoći temeljene uspjehom u dosadašnjem školovanju) i to na način da zahtjev s najvećim brojem bodova nosi redni broj 1, a najviši redni broj ima zahtjev s najmanjim brojem bodova.

 

U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, određivanje rednog broja određuje se tako da se prednost daje kandidatu sa slabijim materijalnim položajem.

Rang listu utvrđuje imenovano Povjerenstvo.

Pomoć dobivaju podnositelji zahtjeva rangirani na bodovnoj listi od rednog broja 1 do broja odobrenih pomoći utvrđenih od Gradonačelnika za tekuću školsku/akademsku godinu.

 

Povjerenstvo objavljuje bodovne liste u roku 15 dana po zaključenju natječaja na oglasnoj ploči Grada. Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu grada Klanjca u roku 8 dana od dana objave iste.

 

 

 

 

Članak 10.

 

Svim podnositeljima zahtjeva koji su prema članku 9. ovog Pravilnika stekli pravo na pomoć, izdaje se rješenje, a ostalim podnositeljima dostavlja se obavijest o rezultatima natječaja i dobivenim bodovima, s napomenom  da u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti mogu dobiti na uvid sav materijal koji se odnosi na postupak bodovanja.

Grad Klanjec s podnositeljima koji su stekli pravo na pomoć sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze, u skladu s ovim Pravilnikom.

 

 

IV. JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

 

Članak 11.

 

Na prijedlog Povjerenstva, Gradonačelnik može donijeti odluku o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći i nagrada darovitim učenicima i studentima.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik će utvrditi prava i obveze primatelja te iznos pomoći.

 

 

V. UGOVOR O DODJELI POMOĆI

 

Članak 12.

 

Ugovor o korištenju pomoći sadrži:

Ø      naziv ugovornih strana,

Ø      iznos visine odobrene pomoći,

Ø      obrazovni profil za koji je odobrena pomoć (naziv škole – fakulteta koji korisnik pohađa),

Ø      razdoblje za koje je pomoć odobrena, dinamiku isplate pomoći,

Ø      klauzulu o obvezi vraćanja primljenih iznosa pomoći iz svih raspoloživih prihoda obitelji, u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 15. ovog Pravilnika,

Ø      ostale  obveze i prava ugovornih strana (mirovanje, odgoda, prekid prava i sl.).

 

Ugovor u ime korisnika pomoći potpisuje učenik – student i njegov roditelj – staratelj.

Svojim potpisom roditelj – staratelj u sklopu ugovora potpisuje klauzulu da bespogovorno prihvaća obvezu vraćanja isplaćenih sredstava u skladu s odredbama ovog Pravilnika, odnosno ugovora, iz svih raspoloživih prihoda obitelji.

 

 

 

 

Članak 13.

 

Odobrena pomoć isplaćuje se mjesečno za školsku/akademsku godinu, učenicima do zaključno šestog mjeseca, a studentima do zaključno sedmog mjeseca.

Nakon završetka školske/akademske godine, prema kalendaru usmjerenog obrazovanja iz Zakona, svi korisnici pomoći dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu grada Klanjca potvrdu o upisu u viši razred – godinu školovanja, čime dokazuju urednost i uspjeh u školovanju.

           

 

Članak 14.

 

Korisnik pomoći gubi pravo na daljnju isplatu pomoći:

– ako prekine školovanje za koje mu je  pomoć odobrena,

– ako nije s uspjehom završio prethodnu godinu školovanja

 

 

 

 

 

Članak 15.

 

Pomoći se, u pravilu, ne vraćaju.

Izuzetno od prethodnog stavka pomoći se vraćaju:

– kada učenik – student samovoljno prekine školovanje (o čemu treba odmah pismeno

  obavijestiti Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca),

– kada učenik ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu.

Obveza vraćanja za sve slučajeve iz prethodnog stavka iznosi cjelokupan iznos primljenih pomoći.

Rok vraćanja obveze iz prethodnog stavka iznosi polovicu vremena od vremena primanja pomoći.

 

 

Članak 16.

 

Odredbe članka 15. ovog Pravilnika ne primjenjuju se kada je školovanje prekinuto višom silom. Odmah po nastanku ove okolnosti korisnik pomoći dužan je o njoj pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca uz obvezan prilog dokumentacije kojom se potkrepljuju navodi.

            U svim opravdanim slučajevima iz prethodnog stavka, Gradonačelnik će donijeti poseban akt o reguliranju daljnjih međusobnih prava i obveza.

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

 

Grad Klanjec se obvezuje izvršavati financijske obveze iz ovog Pravilnika, osim u slučaju da za iste u Proračunu Grada objektivno nije moguće osigurati sredstva, o čemu Gradsko vijeće donosi posebnu odluku.

 

 

Članak 18.

 

Stupanjem na snagu  ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/01. i 23/09.).

 

Članak 19.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

 

                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                     Mirko Lunko

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This