POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

ruj 16, 2015 by

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv: GRAD KLANJEC

Sjedište: Klanjec, Trg mira 11

OIB: 13212960913

Tel. / faks: 049 550-615; 049 550-324

Adresa e-pošte: grad-klanjec@kr.t-com.hr

2. PREDMET NABAVE: Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine – Harapini

3. OPIS PREDMETA NABAVE: Strojno planiranje postojeće kamene kolničke rekonstrukcije, frezanje bankina, nabava, doprema i ugradnja sa valjanjem zdravog kamenog mateijala, strojno rezanje postojećeg asfalta na mjestu spoja sa novim slojem a sve prema Troškovniku radova.

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 81.600,00 kuna

5. TROŠKOVNIK: Troškovnik radova, kao tender sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponuda

6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

7. IZRADA PONUDE: Ponuditelji u Ponudi moraju dostaviti: popunjeni Ponudbeni list koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude, popunjeni Troškovnik i dokaze iz točke 9. ovog Poziva.

Ponudbeni list mora biti ispunjen neizbrisivim otiskom.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu, a stranice se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica.

8. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA: početak u roku 5 dana od dana zaključenja Ugovora i uvođenja u posao, a završetak u roku od 30 kalendarskih dana

9. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

a) Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja ovog Poziva.

b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja ovog poziva.

10. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.

Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenojomotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka „NE OTVARAJ-PONUDA ZA NADMETANJE“- Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine-Harapini

Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju

-Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena, kako je navedeno, naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

11. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 22. rujan 2015. god., do 9:00 sati, bez obzira na način dostave

12. ROK VALJANOSTI PONUDE. 60 dana

13. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Grad Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec

14. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda

15. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba – Gordan Šoban, dipl. iur.,

mob. 099/ 216 83 16, e-mail: procelnik@klanjec.hr

16. OBAVIJEST O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

KLASA: 021-05/15-02/08

URBROJ: 2135/01-02/15-4

Klanjec, 15. rujan 2015.

Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine-Harapini – Ponudbeni list

Troškovnik ceste Ledine – Harapin

Related Posts

Tags

Share This