POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA

pro 6, 2011 by

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdao je 5. prosinca Potvrdu glavnog projekta za izgradnju novog dječjeg vrtića u Klanjcu koju donosimo u cijelosti.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
49 290 Klanjec, Trg mira 11

Klasa: 361-03/11-01/130
Urbroj: 2140/01-07/3-11-10
Klanjec, 05. prosinac 2011.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, povodom zahtjeva GRADA KLANJCA, Klanjec, Trg mira 11, za izdavanje potvrde glavnog projekta, na temelju čl. 212. stavka 1., Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/2007., 38/2009., 55/2011. i 90/2011.), i z d a j e

                                       POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA

1. Utvrđuje se da je glavni projekt zajedničke oznake GP-35-11 od listopada 2011.g. za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA
tlocrtne površine 564 m², ukupne bruto površine 738,30 m2, neto površine 619,40 m2, etažnosti P+1,na k.č.br. 434, zk.č.br. 130/2 upisane u zk.ul.broj 1863 k.o. Klanjec u Klanjcu, izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom klasa: UP/I-350-05/11-01/191, urbroj: 2140/01-07/3-11-10 od 22.09.2011.g. i odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, propisa donesenih na temelju toga Zakona i drugih propisa.

Glavni projekt izrađen je u:
– „ARIJA studio“ d.o.o. Zagreb, Žuti breg 7a,
– „Lambot“ d.o.o. Zagreb, Duvanjska 26,
– „LYNX“ d.o.o. Zagreb, Dotršćinska 34,
– „PLANAR“ d.o.o. Samobor, Mihovilova 35,
– „IPZ- INGPROJEKT“ d.o.o. Zagreb, Ozaljska 93/I,

Glavni projekt se sastoji od 7 mapa:

1. MAPA 1 PROJEKT ARHITEKTURE
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA NA RADU
Broj TD GP-35-11 od listopada 2011.
Izradio: „ARIJA studio“ d.o.o. Zagreb
Projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh., A 2640;

2. MAPA 2 PROJEKT KONSTRUKCIJE – STATIČKI PRORAČUN
Broj TD 015/2011-K od listopada 2011.
Izradio: „Lambot“ d.o.o Zagreb
Projektant: Ema Klasić, dipl.ing.građ., G 3566;

3. MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT
INSTALACIJE PLINA, GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Broj TD 61/11 od listopada 2011.
Izradio „LYNX“ d.o.o. Zagreb
Projektant Igor Laknar, dipl.ing.stroj., SG 1424;

4. MAPA 4 PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE
Broj TD 086/11-V od listopada 2011.
Izradio „PLANAR“ d.o.o. Zagreb
Projektant Mirko Lež, dipl.ing.građ., G 2229, iz Ureda ovlaštenog
inženjera građevinarstva, Zabok, temeljem ugovora o poslovnoj
suradnji;

5. MAPA 5 FIZIKA ZGRADE
– PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU
ENEGRIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU
– PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA ZAŠTITU OD BUKE
Broj TD 015/2011-F od listopada 2011.
Izradio „Lambot“ d.o.o Zagreb
Projektant Ema Klasić, dipl.ing.građ, G 3566;

6. MAPA 6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Broj projekta 2011/45 E od listopada 2011.g.
Izradio „IPZ-INGPROJEKT“ d.o.o. Zagreb
Projektant Božidar Barkić, ing.el, broj ovl. E 663;

7. MAPA 7 PROJEKT VATRODOJAVE
Broj projekta 2011/45 V od listopada 2011.g.
Izradio „IPZ-INGPROJEKT“ d.o.o. Zagreb
Projektant Božidar Barkić, ing.el, broj ovl. E 663;

– glavni projektant Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh.

2. Uz zahtjev za izdavanje potvrde priloženo je:
2.1. Tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom pravomoćne lokacijske dozvole koji se sastoji od 7 mapa navedenih u točki 1. ove potvrde,
– ugovor o poslovnoj suradnji broj PL001/11 od 02.01.2011.g. sklopljen između društva „Planar“ d.o.o. i Mirka Leža iz Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva, Zabok, je uvezan u mapu 4;
2.2. Dokaz da investitor ima pravo graditi:
– izvadak iz zemljišne knjige za zk.č.br. 130/2 upisanu u zk.ul.broj 1863 k.o. Klanjec izdan od Općinskog suda u Zaboku – Stalna služba u Klanjcu od 11.10.2011.g. u kojem je Grad Klanjec, Klanjec, Trg mira 11, upisan kao vlasnik 1/1;
2.3. Uvjerenje o identifikaciji katastarskih čestica, klasa: 936-02/11-04/00001, urbroj: 541-08-3-02/6-11-30 od 07.11.2011.g. da katastarska čestica broj 434 odgovara zk broju 130/2 k.o. Klanjec ;
2.4. Kopija katastarskog plana u M 1:1000 od 12.10.2011.g.
2.5. Geotehnički elaborat temeljenja broj TD 89-2/11 izrađen u „SPP“ d.o.o. Varaždin, Trstenjakova 3, od rujna 2011.;
2.6. Preslika parcelacijskog elaborata od 26.09.2011.g. izrađenog od „Dagor“ d.o.o. Klanjec i potvrda tijela graditeljstva klasa: 350-05/11-01/584, urbroj: 2140/01-07/3-11-2 od 05.10.2011. da je parcelacijski elaborat izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom;

3. Očevidom obavljenim dana 24.11.2011.g. na licu mjesta utvrđeno je slijedeće:
3.1. Građevna čestica uređena je u skladu s izdanom lokacijskom dozvolom klasa: UP/I-350-05/11-01/191, urbroj: 2140/01-07/3-11-10 od 22.09.2011.g. tako da je:
– na istu moguć pristup s javno prometne površine, Ružmarinske ulice;
– s iste je moguća odvodnja otpadnih voda preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prema vodopravnim uvjetima;
– na čestici je moguće izgraditi 7 parkirališnih mjesta koja su predviđena projektom;
3.2. Građevna čestica iz točke 1. ove potvrde je neizgrađena – pašnjak površine 920 čhv (3309 m²), kako je prikazano na kopiji katastarskog plana.

4.1. Investitor je uplatio:
– 1. ratu vodnog doprinosa prema rješenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Krapina-Sutla“ klasa: UP/I-325-08/11-01/619838, urbroj: 374-3112-2-11-2 od 25.11.2011.g. i potvrdi od 02.12. 2011.g. u iznosu 6.223,98 kn;
4.2. Prema rješenju Grada Klanjca klasa: UP/I-363-03/11-02/07, urbroj: 2135/01-02/11-2 od 24.11.2011.g. a pozivom na čl. 5. Odluke o komunalnom doprinosu-Službeni glasnik KZŽ broj 18/04 komunalni doprinos ne plaća Grad Klanjec kada je investitor.

5. Investitor Grad Klanjec može pristupiti gradnji građevine na temelju ove potvrde.
Radovi se mogu izvoditi na temelju izvedbenog projekta.

6. Investitor je dužan izvođenje radova i stručni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno obavljanja stručnog nadzora.

7. Investitor je dužan ovom upravnom tijelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada najkasnije 8 dana prije početka radova i o nastavku radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak gradnje, odnosno nastavak radova.

8. Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima i izvedbeni projekt.

9. Kod prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine, susjednih građevina i površina.

10. Ova potvrda prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od dvije godine od dana izdavanja iste.

11. Građevina iz točke 1. ove potvrde može se početi koristiti nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njenu uporabu.

12. Glavni projekt iz točke 1. ove potvrde, koji se sastoji od 7 mapa, je prilog i sastavni dio ove potvrde što je na projektu naznačeno i ovjereno potpisom ovlaštenog službenika i pečatom ovog upravnog tijela.
Upravna pristojba na ovu potvrdu nije naplaćena prema čl. 6. st.1. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96).

PO OVL. PROČELNIKA
VIŠI REFERENT ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.

Dostaviti:
1.Grad Klanjec, ovdje
– glavni projekt i potvrda 2x
2. Evidencija, ovdje,
3. Arhiva, ovdje.

Na znanje:
1. Građevinska inspekcija
Zabok, Kumrovečka 6,
2. Ured državne uprave u KZŽ
Služba za gospodarstvo i imovinsko
pravne poslove, Ispostava, ovdje,
3. Ministarstvo financija- Porezna uprava
Područni ured Krapina,
4. Zavod za prostorno uređenje, Krapina.

Related Posts

Tags

Share This