POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA

ruj 28, 2010 by

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 49. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županija br. 13/09) gradonačelnik Grada Klanjca podnosi 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KLANJCA

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2010. GODINE

 

 

 

Prihodi proračuna Grada Klanjca za razdoblje od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine iznose 2.691.096,03 kn ili 33,34 % od plana za 2010. godinu, dok rashodi proračuna za isto vremensko razdoblje iznose 2.688.061,04 kn.

Iz podatka o punjenju proračuna vidljivo je da se proračun puni slabije od očekivanog.

Izvorni prihodi su manji, a državnih poticaja nema. U prvih šest mjeseci ni jedni državno ministarstvo ni fond praktički nije raspisalo ni jedan natječaj na koji bi se mogli javiti sa svojim projektima. Recesija je pokazala da nitko neće moći izbjeći njene razorne efekte. Većina projekata je usporena, a neki dovedeni u pitanje. Financiranje većih komunalnih projekata sve je teže i potrebno je pronalaziti nove modele suradnje gradskih vlasti i poslovne zajednice. Da bi se realizirali zacrtani planovi iz proračuna za 2010. godinu vezani za gospodarstvo, ali i za društvene djelatnosti i općenito funkcioniranje Grada u prvih šest mjeseci ove godine potpisali smo sljedeće sporazume i ugovore:

 

27. siječnja 2010. godine Sporazum sa Udrugom Lijepa naša o suradnji u provođenju međunarodnog programa eko-škole u RH za 2010. godinu

Plaćena je participacija troškova za OŠ Antun Mihanović Klanjec od 6.000,00 kn te je također za MŠ Klanjec i PŠ Lučelnica nabavljeno po tri kontejnera za formiranje „Zelenih otoka“ u kojima se otpad skuplja odvojeno (staklo, papir i plastika). Vrijednost projekta je 10.000,00 kn. Rezultat toga je podignuta zelena zastava 17. lipnja 2010. godine i dobiven status eko-škole.

 

01.veljače 2010. godine Sporazum sa Krapinsko-zagorskom županijom o sufinanciranju

Adaptacije uredskog prostora za Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Klanjec.

Vrijednost subvencije iznosi 25.000,00 kn, a tim novcem uređene su dvije kancelarije kojima je osiguran normalan rad Ureda i njegov ostanak u Klanjcu.

 

3. veljače 2010. godine Ugovor sa Veterinarskom ambulantom Klanjec d.o.o., Klanjec Sutlanska 5, o obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010. godine.

 

17.veljače 2010. godine Ugovor sa Ministarstvom kulture o korištenju sredstava u iznosu od 100.000,00 kn za program zaštite kulturnog dobra Klanjec, Crkva Sv. Florijana i Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture za program zaštite kulturnog dobra Srednjovjekovna utvrda Cesargrad u iznosu od 50.000,00 kn.

    

 02.ožujka 2010. godine Ugovor sa Kulturnom udrugom „Glumački festival u Krapini – GFUK“ o izvođenju dijela programa glumačkog festivala u Krapini 2010. godine, odnosno jedne predstave u Klanjcu. Shodno ugovoru predstava „Ni med cvetjem ni pravice“ u izvedbi Adama Končića održana je 13. Travnja 2010. godine u prepunoj gradskoj dvorani i pružila rijedak kulturni događaj našim građanima.

 

02. ožujka 2010. godine Ugovor za lokalne financijske potpore sa njemačkim društvom za tehničku suradnju GTZ za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije projekta niskoenergetskog vrtića s oglednim korištenjem obnovljivih izvora energije u vrijednosti od 80.000,00 kn.

 

26. ožujka 2010. godine Ugovor sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ o sufinanciranju radova na uređenju okoliša zaštićenog područja oko utvrde Cesargrad u iznosu od 10.000,00 kn.

 

26. ožujka 2010. godine nakon provedenih natječaja i odluke Gradskog vijeća od 16. ožujka 2010. godine potpisani su ugovori sa:

  -„ Niskogradnja- auto prijevoz“, vl. Vinko Iveković, Tuhelj, Sveti Križ 94:

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova – održavanje nerazvrstanih cesta za 2010. godinu i

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova – djelomična sanacija asfaltnog zastora i krpanje udarnih rupa za 2010. godinu.

 

-Zajednička obrtnička radnja „Gašpar“ vl. Dubravko i Zlatko Gašpar, Police 54:

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova – uklanjanje zemlje, odrona (klizišta) i sanacija zemljanih puteva za 2010. godinu.

 

-„Zelenjak d.o.o.“ za obavljanje komunalnih usluga, Trg A.Mihanovića 1:

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova – iskop cestovnih jaraka i ugradnja betonskih cijevi na nerazvrstanim cestama za 2010. godinu.

 

Prema usvojenim programima održavanja i gradnje komunalne infrastrukture započeti su radovi na izgradnji propusta i ugradnji betonskih cijevi, sanacije klizišta i odrona i navoz kamenog agregata na nerazvrstane makadamske ceste.

 

29. ožujka 2010. godine Ugovor sa Projektnim biroom „Naglić d.o.o.“ za projektiranje, građenje i trgovinu iz Zagreba, Olibska 17 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete na području Grada u vrijednosti od 67.500,00 kn.

Projektna dokumentacija koja je u međuvremenu izrađena omogućiti će dovođenje javne rasvjete u svako naselje na području Grada Klanjca do 2013. godine.

 

12. travnja 2010. godine Ugovor o autorskom djelu sa Amalijom Denich, dipl.ing.agr. za izradu elaborata o valorizaciji i ocjeni stanja postojećih hortikulturnih vrijednosti spomen parka u Klanjcu (staro groblje) s prijedlogom obvezatnih radova i radova na obnovi biljnog sastava parka.

 

26. travnja 2010. godine dva Kupoprodajna ugovora o kupnji dvije parcele u Letovčanu

 Tomaševečkom, ukupne površine 2442 m2 ukupne vrijednosti od 29.304,00 kn. Zemljište je namijenjeno za izgradnju nogometnog igrališta i manjeg igrališta sa spravama za djecu.

 

03. svibnja 2010. godine Ugovor sa „ARIJA“ studio d.o.o. iz Zagreba, Žuti breg 7a, 

o izradi idejne projektne dokumentacije za izgradnju niskoenergetskog objekta dječjeg vrtića u Klanjcu.

 

06. svibnja 2010. godine Ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“.

Ovim projektom preuzeli smo obavezu subvencije kamate na poduzetničke kredite s 1 (jednim) postotnim poenom. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite od strane Grada su obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100 % vlasništvu državljana RH, a koji ulažu na području Grada bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Pravo na korištenje sredstava subvencije kamata ima poduzetnici koji ima registriranu proizvodnu djelatnost.

Ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta    

„Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu. Grad Također preuzima obvezu subvencije kamata od 1 (jedan) postotni poen a ostali uvjeti su identični kao i kod gornjeg ugovora.


Svi gore navedeni potpisani ugovori i sporazumi osigurali su aktivnosti koje će se većinom odvijati u drugoj polovici godine a pogotovo oni vezani za komunalne programe.

 

Prva tri mjeseca ove godine obilježile su neuobičajeno velike količine snijega koji je stvarao probleme u prometu, što je uzrokovalo pojačano čišćenje prometnica i samim time i veće troškove. U stavci 603 zimska služba utrošeno je 196.374,42 kn, odnosno 245,47 % više od  planiranih 80.00,00 kn. Mislim, kao i većina naših građana, da je Komunalno poduzeće Zelenjak poslove čišćenja prometnica od snijega obavilo na zadovoljavajući način.


I u prvih šest mjeseci ove godine nastavio sam sa dežurstvom četvrtkom od 15,00 sati do
9,00 sati zajedno sa zamjenikom gradonačelnika g. Zlatkom Brlekom, predsjednikom Gradskog vijeća g. Mirkom Lunkom i jednim djelatnikom gradske uprave. Odaziv građana je i dalje  velik pa ćemo sa dežurstvom nastaviti.

Jedinstveni upravni odjel obavljao je sve poslove iz samoupravnog djelokruga na način utvrđen zakonom, podzakonskim aktima, Statutom Grada Klanjca, te ostalim aktima Gradskog vijeća Grada Klanjca i gradonačelnika.

Zadovoljan sam sa radom službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada, a izvješće o njihovom radu priloženo je u materijalima za Gradsko vijeće kao prilog mojem izvješću. Moram napomenuti da su u komunalnom odjelu od 14. ožujka ove godine zaposlene dvije osobe na javnim radovima preko Zavoda za zapošljavanje na rok od 6 mjeseci. Sredstva za njihove plaće osigurana su iz državnog proračuna.

 

04. siječnja 2010. godine donio sam Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Klanjca. Vijeće ima 11 članova u kojem su predstavnici svih političkih stranaka te predstavnik Franjevačkog samostana, Crvenog Križa, Centra za socijalnu skrb – Podružnica Klanjec, Caritasa i Udruge umirovljenika Grada Klanjca. Zadaća Socijalnog vijeća je praćenje stanja socijalno ugroženih stanovnika na području Grada, te poduzimanje i predlaganje mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba. Socijalno vijeće je objedinilo sve popise korisnika raznih oblika socijalne pomoći svih institucija s ciljem da se te pomoći objedine. Također postignuta je bolja kontrola raspodjele sredstava korisnicima s ciljem da svi kojima je pomoć potrebna budu zbrinuti.  


Na moju inicijativu 17. ožujka 2010. godine u Klanjcu je održan radni sastanak predstavnika
slovenske općine Brežice koju je vodio župan g. Ivan Molan, Krapinsko-zagorske županije koju je vodio župan Siniša Hajdaš-Dončić i Grada Klanjca. Održani sastanak bio je prigoda za međusobno upoznavanje radi uspostavljanja buduće prekogranične suradnje, pa su iz tog razloga u kratkim prezentacijama svoju djelatnost predstavili Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti KZŽ, ZARA, REGEA, Turistička zajednica KZŽ, Udruženje obrtnika i Turistička zajednica Grada Klanjca. Regionalna razvojna agencija Posavje pripremila je pregled nekih mogućih budućih projekata na kojima bi se u najskorije vrijeme mogla uspostaviti partnerska suradnja institucija s jedne i druge strane Sutle.Svi sudionici sastanka su se složili da je suradnja poželjna i potrebna, a posebno na području zaštite okoliša s naglaskom na graničnu rijeku Sutlu, na području turizma, malog i srednjeg poduzetništva te kulturne i sportske razmjene.

Istoga dana održana je osnivačka skupština udruge „Lokalna akcijska grupa Sutla“(LAG-a) za područje Gradova Klanjec i Pregrada, te Općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela, Desinić i Hum na Sutli. LAG Sutla je formiran na inicijativu Zaklade Zamah i ZARE, a Grad Klanjec je bio prvi koji ju je podržao. Osnovni cilj osnivanja LAG-a je poticanje bržeg ruralnog razvoja predloženog područja uz primjenu LEADER pristupa kod izrade lokalne razvojne strategije, temeljene na osobitostima i zajedničkim interesima i inicijativama područja. Pristup „odozdo“ osigurat će se sudjelovanjem lokalnih sudionika u donošenju odluke o strategiji razvoja kroz partnerski odnos putem LAG-a, koji će sačinjavati dionici iz društvenog,  privatnog i javnog sektora.  

Klanječki Moto klub Sokol 27. i 28. ožujka 2010. godine uspješno je organizirao
međunarodno enduro natjecanje – utrku Alpe Adria. Čak 139 vozača iz 6 zemalja posjetilo je Klanjec u dva dana zajedno sa svojim pratećim ekipama. Grad Klanjec bio je jedan od pokrovitelja utrke.U organizaciji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora i Grada  Klanjca uspješno su od 16-18. travnja 2010. godine održani  Drugi Proljetni susreti uKlanjcu. Ovogodišnja tema bila je „Zdravstveni turizam: medicina i kultura.“ Susrete je otvorio župan KZŽ Siniša Hajdaš-Dončić a ja sam pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo velikim brojem predavača (23 predavača u 2 dana) i promocijom koju Susreti donose Klanjcu kao prepoznatljivoj turističkoj destinaciji.

Na  6. sjednici Gradskog vijeća 27. travnja 2010. godine objavljen je javni poziv za
podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Klanjca. Savjetmladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Klanjca koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada, a meni će biti pomoć da zajedno detektiramo probleme mladih i zajednički iznalazimo njihova rješenja.
Na istoj sjednici jednoglasni je usvojen novi urbanistički plan (UPU) uređenja naselja Klanjec, Mihanovićev Dol i Lepoglavec. Riječ je o važnom provedbenom dokumentu kojidetaljnije uređuje uvjete gradnje u navedenim naseljima, a precizira i izgradnju novihprometnica te različitih drugih sadržaja. Planovi će otvoriti mogućnost novih investicija idobra je podloga za brži razvoj grada.

Od 30. travnja do 03. svibnja 2010. godine u okviru kulturne suradnje zajedno sa KUD-om
Antun Mihanović gostovali smo u poljskom gradu Wilamowice na njihovom međunarodnom festivalu folklora na kojem su sudjelovala i kulturna društva iz Mađarske, Slovačke, Rumunjske i Češke. Kao predstavnici Grada  Klanjca u posjetu smo bili  predsjednik Gradskog vijeća g. Mirko Lunko i ja kao gradonačelnik. Prilikom primanja kod gradonačelnika Wilamowica g.

Mariana Trela, izražena je obostrana želja za proširenjem suradnje koja je  rezultirala zajedničkom inicijativom o potpisivanju povelje o prijateljstvu i suradnji između naših gradova. Tekst prijedloga povelje i poziv gradonačelniku Wilamowica da posjeti Grad Klanjec  u vrijeme održavanja naše manifestacije „Zahvala jeseni“ poslan je ovih dana.

Zamjenik gradonačelnika g. Zlatko Brlek prisustvovao je 04. svibnja 2010. godine u Europskom parlamentu u Briselu svečanoj ceremoniji potpisa Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors Ceremony), EU  inicijative koja okuplja energetski osviještene gradonačelnike europskih gradova s ciljem smanjenja emisija CO2 u urbanim sredinama.Predstavnici više od 500 gradova potpisnika Sporazuma potpisali su deklaraciju kojom se obavezuju da će voditi svoj grad na načelima energetski održivog razvitka i zaštite okoliša.Gradonačelnike i predstavnike gradova pozdravili su Jose Luis Rodriguez Zapatero, premijerŠpanjolske, Jose Manuel Barosso, predsjednik Europske komisije, Jerzy Buzek, predsjednik Europskog parlamenta, Gunther Oettinger, predstavnik Europske komisije za energetiku i brojni drugi uglednici.
Zbog navedenih putovanja i sam dan Grada umjesto 04. svibnja proslavljen je 06. svibnja 2010. godine svečanom sjednicom Gradskog vijeća Grada Klanjca. Obilježavanju dana Grada odazvali su se mnogobrojni gosti i Klanjčani. Program obilježavanja dana Grada započeo je svetom misom u crkvi Navještenja BlaženeDjevice Marije nakon koje je uslijedila svečana sjednica na kojoj su uručena i ovogodišnje Zahvalnice i Plakete zaslužnim pojedincima i udrugama. Na Svečanoj sjednici informirao sam prisutne o radu gradske vlasti u proteklih godinu dana, o postignutim rezultatima i planovima kao i viziji razvoja Grada u budućnosti.  Nakon Svečane Sjednice Gradskog vijeća upriličeno je otvorenje „Klanječke pelnice“, vinoteke i kušaonice vina i meda u podrumu zgrade Međuopćinskog udruženja obrtnika koju sam otvorio zajedno sa predsjednikom Međuopćinskog udruženja obrtnika Klanjec g. Mladenom Županić, koji je i najzaslužniji za ovaj projekat. Uređenje ovog prostora u koji je utrošeno oko 800.000,00 kn zajednički su realizirali Grad Klanjec, Turistička zajednica grada Klanjca, Udruga vinara „Antun Mihanović“ Klanjec i Međuopćinsko udruženje obrtnika Klanjec kao vlasnik prostora i voditelj cijelog projekta. Ovim otvorenjem dobili smo novi prostor reprezentativnog izgleda i višestruke namjene a prvenstveno bih istaknuo njegovu atraktivnost kao novog turističkog sadržaja u Klanjcu. Da je to uistinu tako uvjerio se i stožer  akcije „Volim Hrvatsku“ na čelu s direktorom Hrvatske turističke zajednice g. Nikom  Bulićem koji su posjetili Klanjec 17. svibnja 2010.godine. Nakon turističkog razgledavanja Klanjca  pod vodstvom predsjednika Turističke zajednice Klanjca g. Ivana Petrišić i direktorice  Turističke zajednice gđe. Snježane Ricijaš upoznali smo g. Niku Bulića sa projektom uređenja Spomen parka (staro groblje) odnosno grobova Antuna Mihanovića i Otona Ivekovića. G. Bulić i Turistička zajednica Hrvatske prepoznali su naše napore i vrijednost projekta što je rezultiralo sufinanciranjem projekta od strane TZ Hrvatske u iznosu od 150.000,00 kn.    


Hrvatskozagorsko književno društvo i Kulturni centar Klanjec organizirali su 5. klanječke
književne susrete 29. svibnja 2010. godine u Klanjcu. Na manifestaciji se okupilo tridesetak književnika. U svom pozdravnom govoru na otvorenju susreta izrazio sam zadovoljstvo činjenicom da je sjedište HZKD-a u Klanjcu i pohvalio njihov sveukupni  rad i vrlo živu i uspješnu izdavačku djelatnost.


Prve izmjene proračuna Grada Klanjca za 2010. godinu donesene su na 7. sjednici Gradskog
vijeća 29. lipnja 2010. godine.  Planirana je nova stavka: prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od 100.000,00 kn te povećani prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za 67.650,00 kn. U rashodovnoj strani povećana je pozicija 609 projekti za javnu rasvjetu u iznosu od 67.650,00 kn i pozicija 654 komunalna infrastruktura u gospodarskoj zoni za 100.000,00 kn kako bi se mogla zatvoriti financijska konstrukcija za projekat uređenja ulaza u gospodarsku zonu i javljanja na natječaj Ministarstva gospodarstva za potrebna sredstva.


U svakodnevnom radu susretao sam se sa predstavnicima raznih ministarstava i fondova te
predstavnicima Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Od značajnijih sastanaka izdvojio bih razgovor u Hrvatskim vodama 12. svibnja 2010. godine gdje je tema bila prezentacija tehničkih rješenja odvodnje Grada Klanjca. U Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 24. svibnja 2010. godine  na temu Mjere 301 IPARD programa, tj,.poboljšanje i  razvoj ruralne infrastrukture. Istaknuo bih i odličnu suradnju sa županom i dožupanima KZŽ te svih agencija i ustanova u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije sa kojima svakodnevno surađujem na projektima vezanim za Grad Klanjec.
Aktivno sam
sudjelovao u radu Udruge gradova Hrvatske u kojoj sam član predsjedništva. Kao gradonačelnik surađivao sam sa svim udrugama koje djeluju na području Grada i sudjelovao u njihovim aktivnostima. Valja napomenuti da je Grad u ovom razdoblju postao bogatiji za još jednu udrugu, naime 03. ožujka 2010. godine održana je osnivačka skupština Udruge zapromicanje zdravlja „Korak po korak do zdravlja“ Klanjec.


Bez obzira na loše punjenje proračuna izvršavali smo sve obaveze prema udrugama i ostalim korisnicima proračuna kako bi oni mogli nesmetano djelovati. Također smo nastavili sa darivanjem novorođenih Klanjčana jer bez povećanja nataliteta mi kao sredina nemamo nikakve perspektive. Na vrijeme smo isplaćivali i pomoći učenicima i studentima jer bez obrazovanih mladih ljudi nema ni napretka sredine.

 

Na kraju ovog izvješća moram izraziti svoju zabrinutost gospodarskom situacijom u državi jer je očigledno da se recesija nastavlja i ne nazire se početak gospodarskog oporavka. Za primjer ću navesti da je u lipnju 2009. godine na području Grada Klanjca bilo nezaposleno 146 osoba a u lipnju 2010. godine na Zavodu za zapošljavanje prijavljeno je 189 osoba. U razdoblju od 01.01.2010 do 30.06.2010 godine  na području Grada Klanjca odjavljeno je 7 obrta a jedan je privremeno obustavio rad. Otežanoj realizaciji planiranih projekata pridonio je i povrat poreza na dohodak čime su gradski prihodi umanjeni cca 600.000,00 kn. Bez fiskalne decentralizacije države i povećanja izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave u budućnosti će biti vrlo teško realizirati bilo kakav veći projekat.

Također je vrlo bitno da u budućem razdoblju Klanjec ne izgubi više ni jednu državnu instituciju jer na taj način gubi status administrativnog središta ovog dijela županije, a naši građani osuđeni su na bespotrebna putovanja u druge dijelove županije s čime je povezan i problem slabe prometne povezanosti i slabo razvijenog javnog prijevoza.

 
No, bez obzira na to zajedno sa svojim suradnicima i dalje ću nastaviti voditi Grad marom dobrog gospodara i učiniti sve da iz postojećeg lošeg stanja izvučemo maksimalne rezultate na korist svih naših stanovnika.

  

                                                                                                           Gradonačelnik:

                                                                                                                  Željko Kolar

 

Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela I.-VI. 2010.

zp8497586rq