POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA

ožu 23, 2012 by

Klasa:022-01/12-01/02
Urbroj:2135/01-02/12-1
Klanjec, 21. ožujka 2012.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 49. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županija br. 13/09) Gradonačelnik Grada Klanjca podnosi

 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KLANJCA
                  ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2011. GODINE

Prihodi Proračuna Grada Klanjca za razdoblje 01.07.2011. do 31.12.2011.g. iznose 3.385.261,55 kuna, dok rashodi proračuna za isto vremensko razdoblje iznose 3.474.482,50 kuna.
Ukupni prihodi proračuna od 01.01.2011. do 31.12.2011.g. o stvareni su u ukupnom iznosu od 5.974.081,35 kuna, a rashodi su izvršeni u iznosu od 5.738.773,22 kuna.
Manjak prihoda u odnosu na rashode za razdoblje od 01.07.2011.g. do 31.12.2011.g. iznosi 89.220,95 kuna, odnosno manjak prihoda za čitavu godinu iznosi 1.165.240,60 kuna koji dobijemo kada pridodamo manjak iz 2010.g. u iznosu od 1.400.548,73 kuna i višak za razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011.g od 324.529,08 kuna.
Potraživanja grada Klanjca na dan 31.12.2011. g. iznose 742.882,15 kuna.

Za pomoć pri realizaciji planova i programa u drugoj polovici 2011. godine u proračun smo primili sljedeće prihode i dotacije:

PRIHODI- POMOĆI OD DRŽAVE (01.07. do 31.12.2011.godine)

Ministarstvo kulture 30.000,00 kn – 26.08.2011.g. – Spomen groblje A. Mihanovića

Hrvatska turistička zajednica 10.000,00 kn – 21.12.2011.g. – Spomen groblje A. Mihanovića

Vlada RH 69.733,38 kn – 22.12.2011.g. – el.nepogoda tuča

Ministarstvo kulture 150.000,00 kn – 28.12.2011.g – Kapela sv. Florijan

Fond za zaštitu okoliša 51.284,88 kn – 30.12.2011.g. – Javna rasvjeta

PRIHODI- POMOĆI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (01.07. do 31.12.2011. g)

20.000,00 kn – Spomen groblje A. Mihanovića 04.07.2011.

41.000,00 kn – prilaz i dvorište P.Š. Lučelnica 19.07.2011.

40.850,00 kn – sufin. pomoći za ogrijev (drva) osobama slabijeg imovin. stanja 29.09.2011.

16.981,36 kn – kapitalna ulaganja u razvitak vodoopskrbe 11.10.2011.
3.374,52 kn – ulaganja u razvitak vodoopskrbe 20.10.2011.

22.140,00 kn – sanacija klizišta (projektna dokumentacija) 24.10.2011.

12.000,00 kn – zavičajna zbirka (spomen groblje) 24.10.2011.

73.124,80 kn – asfaltitranje ceste Brat.Vrh-Goljak 16.11.2011.

12.000,00 kn – Kapela Sv. Florijana 29.11.2011.

19.000,00 kn – sanacija klizišta Gredice-Šoštari 12.12.2011.

10.000,00 kn – klizište Letovčan 16.12.2011.

20.000,00 kn – ceste Dol Klanječki – Petrinšak 16.12.2011.

20.530,59 kn – vodovod- izgradnja visoke zone 23.12.2011.

22.140,00 kn – klizište – projekti Bobovec 30.12.2011.

PRIHOD IZ GRADSKOG PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

30.000,00- Spomen groblje A. Mihanovića 25.08.2011

Da bi se realizirali zacrtani planovi iz proračuna za 2011. godinu potpisali smo sljedeće sporazume i ugovore:

01. srpnja 2011. godine Kupoprodajni ugovor sa Radovanom Milčić iz Zagreba, Vodovodna 7 – kupnja zemljišta za dječji vrtić u iznosu od 212.877,oo kn.

01. srpnja 2011. godine Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sanacije klizišta Šoštari u Gredicama sa tvrtkom „Vrelej“ d.o.o., Klanjec, Milčićeva 8 u iznosu od 45.139,86 kn – bez PDV-a

25. srpnja 2011. godine Ugovor br. Z 116/11 o zakupu zatvorenog skladišnog prostora sa HŽ infrastruktura do.o., Zagreb, Mihanovićeva 12 u iznosu od 739,30 kn mjesećno

28. srpnja 2011. godine Ugovor o održavanju računalnih programa 28/11 sa „DIOP D“ vl. Dražen Meštrović, Velika Gorica, Zagrebačka 43 d u iznosu od 1107,00 kn – mjesečno

08.kolovoza 2011. godine Ugovor o izvođenju javnih radova – sanacija tornja zvonika kapele Sv. Florijana sa „Krovopokrivač, limar i izolater“ vl. Ivan Šlogar, Desinić, Ivanić Desinički 38 u iznosu od 159.891,39 kn

16. kolovoza 2011. godine Ugovor o izvođenju radova – modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste Bratovski Vrh-Goljak sa G.P.P. Mikić d.o.o., Omišalj, Pušća 131 u iznosu od 113.701,20 kn

19. kolovoza 2011. godine Ugovor o izgradnji dijela plinovoda za potrebe Poslovne zone „Lepoglavec“ sa „Zelenja plin“ d.o.o., Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 u iznosu od 46.062,12 kn

24. kolovoza 2011. godine Ugovor br. 16-804-11 o korištenju sredstava ministarstva sa Ministarstvom kulture RH u iznosu od 30.000,00 kn ( Spomen groblje A.Mihanovića)

26. kolovoza 2011. godine Ugovor o izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe Poslovne zone „Lepoglavec“ sa „Zelenjak“ d.o.o., Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 u iznosu od 52.691,97 kn

13. rujna 2011. godine Ugovor za izradu Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju niskoenergetskog objekta dječjeg vrtića u Klanjcu sa „Arija studio“ d.o.o., Zagreb, Žuti breg 7 a u iznosu od 85.767,90 kn

19. rujna 2011. godine Ugovor o korištenju gradske dvorane sa Marijanom Maček iz Donje Stubice, Donja Podgora 43 u iznosu od 400,00 kn mjesečno

29. rujna 2011. godine Ugovor o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Grada Klanjca sa „Croatia“ osiguranje d.d., Filijala u Zaboku u iznosu od 25 % premije osiguranja po svakoj polici

17. listopad 2011. godine Ugovor o ustupanju investitorskih prava i obveza na izgradnji objekta komunalne infrastrukture cjevovoda MM Klanjec (Klanjec-Gredice u dijelu županijske ceste Z 2186 – poslovna zona Lepoglavec) sa Zagorskim vodovodom d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1 u iznosu od 28.856,32 kn

03. studenog 2011. godine Ugovor o opskrbi prirodnim plinom sa „Zelenjak plin“ d.o.o., klanjec, trg Antuna Mihanovića 1

10. studenoga 2011. godine Ugovor o osnivanju prava služnosti broj F7.4.-246/2011 za lokaciju Klanjec, ID: 1070032 sa Hrvatskim telekomom d.d., zagreb, Savska cesta 32 u iznosu od 250 EUR mjesečno u kunskoj protuvrijednosti

22. studenoga 2011. godine Ugovor o osiguranju sredstava za pokrivanje funkcionalnih rashoda Arhivskog sabirnog centra Popovec sa Državnim arhivom u Varaždinu u iznosu od 1.014,00 kn

04. prosinca 2011. godine Ugovori sa studentima i učenicima ( 6 studenata i 10 učenika)
o novčanoj pomoći za školovanje
10 novčanih pomoći za učenike ukupne vrijednosti od 2.500,00 kn mjesečno i 6 studentskih pomoći (dvije su dodijeljene prema kriteriju izvrsnosti a četiri prema socijalnom kriteriju) ukupne vrijednosti 3.300,00 kn. Novčane pomoći dodijeljene su prema Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći usvojenom na sjednici Gradskog vijeća od 23. rujna 2010. godine.

09. prosinca 2011. godine Ugovor br 19/11 o sufinanciranju uređenja nerazvrstane ceste na području Grada Klanjca sa Krapinsko-zagorskom županijom, Krapina, Magistratska o plaćanju 445 t kamenog materijala (nerazvrstane ceste Dol Klanječki – Petrinšaki)
13. prosinca 2011. godine Ugovor o potpori za uređenje Spomen groblja A.Mihanovića za 2011. godinu sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Zagreb, Iblerov trg 10, u iznosu od 10.000,00 kn

Od većih radova u 2011. godini izdvojio bih sljedeće:

– postava rubnjaka Dol Klanječki – groblje …………………………. 17.415,62 kn
– rubnjaci nogostup – Mihanovićev Dol – stepenice ……………… 8.797,58 kn
– uređenje Spomen groblja A.Mihanovića
zemljani radovi ……………………………………………………………….. 39.899,97 kn
ograda ……………………………………………………………………………. 39.267,75 kn
– cestovni propusti i oborinska odvodnja (Gredice, Bratovski Vrh,
Ulica Matije Gupca u Klanjcu) …………………………………………. 33.900,00 kn
– klizište Letovčan Novodvorski, Gredice, Lučelnica
radovi i prijevoz kamenog materijala …………………… 261.160,84 kn
kameni materijal (kamenolom Pregrada) ……………….. 45.939,16 kn
– navoz kamenog agregata na nerazvrst. ceste Grada Klanjca ……129.762,54 kn
– asfaltiranje ceste Bratovski Vrh – Goljak u dužini 400 m ………110.481,62 kn
– izgradnja dijela srednje tlačnog plinovoda radi rekonstrukcije
županijske ceste na ulazu u Poslovnu zonu „Lepoglavec“ …….. 46.062,12 kn
– izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za Posl. zonu „Lepoglavec“ 68.417,02 kn
– sanacija kapele Sv, Florijan ……………………………………. 159.891,39 kn

Kao član Predsjedništva Udruge gradova RH aktivno sam sudjelovao na nekoliko sastanaka koje je udruga organizirala, a neke od tema o kojima smo raspravljali su:

– status nerazvrstanih cesta prema novom Zakonu o cestama
– pravo građenja kao oblik raspolaganja imovinom lokalne jedinice – otvorena pitanja
– prodaja i zakup poslovnog prostora u vlasništvu lokalnih jedinica prema prijedlogu
novog Zakona o zakupu poslovnog prostora
– javna davanja u lokalnoj samoupravi – odgoda naplate i ovrhe
– primjena Zakona o fiskalonoj odgovornosti u JLS
– pripreme konačnog prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi s posebnim osvrtom na JLS
– prijedlog Zakona o referendumu itd.

Kao gradonačelnik Klanjca sudjelovao sam na sastancima sa gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina KZŽ sa županom KZŽ mr. Sinišom Hajdaš-Dončić na kojima smo raspravljali o temama i projektima od važnosti za KZŽ i Grad Klanjec. Neke od tema bile su:

– Forum „ Identifikacija regionalnih potreba“
– Revitalizacija područja rijeke Sutle u sklopu IPA operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013
– Prezentacija projekta održivog korištenja energije u KZŽ
– Problematika sufinanciranja učeničkog prijevoza
– Prometna povezanost

I ove godine nastavio sam sa dežurstvom četvrtkom od 15,00 do 19,00 sati zajedno sa predsjednikom Gradskog vijeća g. Mirkom Lunkom, zamjenikom gradonačelnika g. Zlatkom Brlekom i po jednim službenikom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca. Navedeno vrijeme dežurstva četvrtkom koristio sam i za susrete i sastanke sa klanječkim udrugama i
građanima koji nam dolaze sa najrazličitijim problemima.
Iako smo zbog slabijeg punjenja proračuna na žalost morali smanjiti dotacije za rad udruga to se nije osjetilo na njihovom radu, pa im se ovim putem posebno zahvaljujem, jer svojim radom i nesebičnim zalaganjem poboljšavaju kvalitetu života u našem gradu i daju primjer kako bi se svi trebali ponašati.
Na žalost sve je više zahtjeva za financijskom pomoći, najčešće zbog gubitka radnog mjesta jednog od članova obitelji. Najteže je u obiteljima gdje je zaposlen samo jedan član obitelji pa kad se njima dogodi da ostanu bez posla cijela obitelj je ozbiljno financijski ugrožena. Svaki mjesec Grad dijeli 36 paketa sa osnovnim živežnim namirnicama socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima. Za božićne i novogodišnje blagdane podijelili smo 67 paketa u vrijednosti od 150,00 do 300,00 kn kako bi barem malo olakšali i uljepšali blagdane ugroženim obiteljima.

Grad Klanjec i dalje sufinancira prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 20 % iznosa mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse. Utvrđeni postotak isplaćuje se na način da cijena mjesečne karte za udaljenost od autobusne postaje do škole od 8-19 kilometara iznosi najviše 530,00 kn a za udaljenost od 19 km i više cijena iznosi najviše 630,00 kn. U tu svrhu u drugoj polovici 2011. godine isplatili smo 46.764,oo kn, tj. za čitavu kalendarsku 2011. godinu 110.014,01 kn.
Na osnovu Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2011. g. u razdoblju 01.07.2011.-31.12.2011. godine izvršeno je:
– jednokratna pomoć u novcu …………………………… 53.647,50 kn
– Gradsko društvo Crveno križa ………………………….15.000,00 kn
– potpore učenicima i studentima ……………………….. 20.000,00 kn
– pomoći u naravi (socijalni paketi) …………………….. 23.637,62 kn
– pomoć rodiljama ………………………………………. 27.000,00 kn
– sufinanciranje prijevoza učenika ……………………… 46.764,00 kn

UKUPNO: 186.249,13 KN

Katastrofalno nevrijeme praćeno nezapamćeno jakom tučom poharalo je 11. srpnja 2011. godine oko 19 sati rubne dijelove Krapinsko-zagorske županije uz granicu sa Slovenijom.
Stradali su rubni dijelovi grada Klanjca i to naselja Novi Dvori, Ledine Klanječke i Goljak Klanječki.
Cijelo je područje ostalo bez struje, a na teren su odmah izašli vatrogasci iz svih dobrovoljnih vatrogasnih društava i profesionalne postrojbe te djelatnici HEP-a kako bi počeli s uklanjanjem porušenog drveća i električnih kablova.
Odmah nakon nevremena obišao sam pogođena područja i koordinirao rad vatrogasaca, radnika HEP-a i mještana na saniranju nastalih šteta. Odmah je bilo vidljivo da će štete biti ogromne i da je riječ o elementarnoj nepogodi, pa sam sljedeće jutro od župana zatražio proglašenje elementarne nepogode. Sljedećeg dana na teren su izašli i djelatnici gradskog komunalnog pogona koji su intenzivno radili na raščišćavanju posljedica nevremena, a u tu svrhu iznajmili smo i dodatnu mehanizaciju.Gradska uprava zaprimala je prijave za naknadu štete a zbog velikih gužvi organizirao sam rad gradske uprave i u subotu 16. srpnja kako bi svi pogođeni građani uspjelu u zakonskom roku podnijeti zahtjev i izvršiti prijavu štete. Dvjesto građana je prijavilo štetna svojim poljoprivrednim površinama i stambenim i gospodarskim objektima. Procijenjena vrijednost štete iznosila je 1.895.719,00 kn za poljoprivredne površine,a procjena na građevinskim objektima iznosila je 583.172,00 kn. Vlada RH isplatila je naknadu za štetu u iznosu od 69.733,38 kn samo za poljoprivredne površine.
Na moju inicijativu a u dogovoru sa predsjednikom Udruge hrvatskih dragovoljaca Ogranak Klanjec g. Dubravkom Lunkom, po prvi puta smo polaganjem vijenca ispred spomenika Lijepoj našoj u Zelenjaku, svečanom svetom misom u crkvi Navještenja BDM u Klanjcu za sve poginule i nestale učesnike Oluje i branitelje u Domovinskom ratu, mimohodom kroz grad, otkrivanjem ploče Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Klanjec, na svečani način obilježili Dan domovinske zahvalnosti. Osim dragovoljaca učesnika u Domovinskom ratu sa teritorija bivše opčine Klanjec proslavi su se pridružili vatrogasci grada Klanjca, Članovi kuburaških uduga Tuhelj i „Erdody“ iz Kačkovca sa svojim novim odorama, a limena glazba iz Kraljevca na Sutli svemu je dala svečarski ugođaj. Nakon mise u župnoj crkvi koju je služio upravitelj župe p. Franjo Jesenović uz asistenciju p. Marka Malovića, svećenika koji je dragovoljno ostao i kroz cijelo vrijeme okupacije boravio u franjevačkom samostanu u Iloku. Ispred crkve formirao se ešalon svih sudionika koji se zatim svečanim mimohodom praćen limenom glazbom uputio kroz grad do zgrade Grada Klanjca gdje je održana svečanost otkrivanja ploče Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Klanjec..
30.kolovoza 2011. godine na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Klanjca donijeli smo odluku o II izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Klanjca i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanovićev Dol i Lepoglavec zbog prenamjene zemljišta kupljenog za izgradnju novog dječjeg vrtića. Nakon toga, već 22. rujna 2011. godine kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ ishođena je lokacijska dozvola a potvrdu Glavnog projekta dobili smo 05.12.2011. g. S time smo konačno stvorili sve preduvjete da bi u 2012. i 2013. godini sagradili novi nisko energetski vrtić sa jaslicama i na taj način podigli standarde u čuvanju i odgoju naše djece.
Pod visokim pokroviteljstvom i uz nazočnost predsjednika Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića u Klanjcu je u petak, 9. rujna 2011. obilježena 150. godišnjica smrti Antuna Mihanovića. Supokrovitelji svečanosti bili su: Ministarstvo kulture, Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska županija. Svečanosti u Spomen parku na kojem je pokopan Antun Mihanović uz brojne predstavnike političkog, kulturnog, vjerskog i gospodarskog života, građane i učenike klanječke i okolnih škola, prisustvovali su: izaslanica ministra kulture, državna tajnica Nina Obuljen, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima, krapinsko-zagorski župan Siniša Hajdaš Dončić sa zamjenicom Sonjom Borovčak, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić, zastupnici u Hrvatskom saboru Danica Hursa, Mario Habek i Ivan Hanžek, predstojnik Ureda predsjednika Joško Klisović, savjetnici predsjednika Siniša Tatalović i Zrinka Vrabec Mojzeš, predsjednik Županijske skupštine Višeslav Ćuk s potpredsjednicima, predsjednik Društva Hrvatskih književnika Božidar Petrač, potpredsjednik Matice hrvatske Ante Stamać i izaslanstvo Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja”.
Kao gradonačelnik Klanjca u ime domaćina pozdravio sam skup te se zahvalio predsjedniku Josipoviću na pokroviteljstvu te svima ostalima koji su na bilo koji način pridonijeli i pomogli da se Spomen park i grob Antuna Mihanovića uredi i da se sama proslava obilježavanja 150. godišnjice smrti tvorca hrvatske himne održi na tako visokoj razini, iako je medijski prostor koji smo dobili na HRT-u bio iznenađujuće i neopravdano mali.
U umjetničkom programu sopranistica Josipa Lončar izvela je skladbu Ivana pl. Zajca Domovini i Ljubavi, Mihanovićeve stihove govorili su glumci Marija Borić i Željko Šestić, a Klanjčanima vrlo dragu popevku s Krapinskog festivala Navek ti fala naš Mihanović izveli su članovi Mješovitih pjevačkih zborova KUD “Naša lipa” Tuhelj i KUD-a “Kumrovec” i sopranistica Josipa Lončar uz pratnju članica Puhačkog orkestra “Lipa” i Tamburaškog sastava “Zelenjak”. Umjetnički program završio je odabranim stihovima iz pjesme Augusta Šenoe Na grobu Antuna Mihanovića.
Na kraju svečanosti, u prisustvu počasne bojne, predsjednik Republike položio je vijenac i zapalio svijeću na grobu Antuna Mihanovića, a uz grob vijence su položili i predstavnici Ministarstva kulture, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Grada Klanjca, Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika. Kao prilog svečanosti, s namjerom da trajno obilježimo ovaj važan događaj, tiskali smo prigodnu brošuru u 1.000 primjeraka za koju je predgovor napisao predsjednik RH prof.dr.sc. Ivo Josipović a koja će biti podijeljena svim osnovnim školama u RH.
Kao nastavak obilježavanja 150. godišnjice smrti Antuna Mihanovića u ponedjeljak 14. studenog 2011. godine održan je stručno-znanstveni skup posvećen autoru stihova hrvatske himne. Skup je održan u Franjevačkom samostanu pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića, a priredili su ga Ogranak Matice hrvatske Klanjec i Kulturni centar Klanjec. U ime domaćina pozdravio sam stručno-znanstveni skup na kojem su eminentni hrvatski stručnjaci znanstveno obuhvatiti vrlo bogato, ali i raznoliko djelovanje ovog književnika, diplomate i velikog domoljuba.
Najveća klanječka kulturno-turistička manifestacija ” ZAHVALA JESENI” održana od 7. – 9. listopada 2011. privukla je dosada najveći broj posjetitelja. Iako smo se kao organizatori pribojavali kiše i lošeg vremena koje su prognostičari najavljivali za vikend, svi programi na otvorenoj pozornici i na prostoru povijesne jezgre grada su bili odlično posjećeni.
U sklopu ovogodišnje “Zahvale jeseni” održana je i treća ŠTRUKLIJADA i to u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije. U pripremanju najboljih zagorskih štrukli okušalo se čak 23 natjecatelja, zagorskih restorana, hotela, OPG-ova i udruga. Oduševljenim posjetiteljima trebalo je svega četrdesetak minuta da kupe i probaju sve štrukle koje su natjecatelji prodavali na svojim štandovima. Prikupljena sredstva namijenjena su humanitarnoj akciji za pomoć radu Udruge sv. Ana Lobor, koja pomaže potrebitim osobama, a naročito djeci s posebnim potrebama.
Treba napomenuti da smo zbog krize i racionalizacije troškova ovogodišnju „Zahvalu jeseni“ organizirali sa 50 % financijskih sredstava manje nego prošle godine, a to se u kvaliteti programa i posjećenosti nije osjetilo

Od ostalih radova koji se nisu financirali kroz gradski proračun, a odvijali su se na području našeg grada posebno bih istaknuo radove na presvlačenju novim asfaltnim slojem ceste Klanjec – Lučelnica. Radi se o županijskoj cesti L22030, a uređeno je ukupno 6.000 m2 , u dužini od 900 metara ( od odvojka prema obitelji Leš do raskršća u centru naselja), te od raskršća u Lučelnici prema Tomaševcu u dužini od cca 400 metara.Također je asfaltirana dionica od cca 500 metara županijske ceste kroz naselje Rakovec. Županijska cesta od Mihanović Dola do katastra presvučena je novim slojem protukliznog asfalta (cca 3.000 m2) a prije toga je na istoj dionici sanirano klizište (radovi u vrijednosti cca 330.000,00 kn) te je u suradnji sa gradom izgrađen nogostup i asfaltirana Ulica Matije Gupca.
Nastavak je to vrlo uspješne suradnje između Županijske uprave za ceste i Grada Klanjca na održavanju županijskih cesta na našem području.
Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok u naseljima Novi Dvori, Gredice, Mihanović Dol i Rakovec izvela je radove na modernizaciji niskonaponske električne mreže a u tijeku je i izgradnja nove trafostanice u Mihanović Dolu u Novodvorskoj ulici.
U okviru realizacije plana za poboljšanje energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije na klanječkoj Osnovnoj školi Antuna Mihanovića postavljeno je novo krovište i termo fasada. Vrijednost izvedenih radova je više od 1.000.000,00 kn, investitor je Krapinsko-zagorska županija a Grad Klanjec sudjeluje u investiciji sa 5,5 % . Ovim radovima je nakon promjene stolarije, zamjene rasvjetnih tijela i postavljanja termostatskih ventila na radijatore završen projekt energetske učinkovitosti same zgrade a novi uređeni vanjski izgled škole uljepšao je vizuru glavne klanječke ulice.
Na parlamentarnim izborima održanim 4. prosinca 2011. godine kao kandidat Kukuriku koalicije u 3. izbornoj jedinici izabran sam u 7. saziv Hrvatskog sabora. Dužnost gradonačelnika i dalje ću obnašati volonterski ali bez naknade jer ću svoju plaću primati kao saborski zastupnik. Nadam se da ću svojim radom u Saboru pridonijeti boljitku Klanjca, Krapinsko-zagorske županije i čitave Hrvatske.
2011. godina biti će nažalost zapamćena kao godina gospodarske i financijske krize, zbog koje je neminovno došlo do smanjenja gospodarskih aktivnosti, manjih ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture, te znatnog smanjenja investicijskih ulaganja. U nadi da će 2012. godina biti bolja predajem ovo izvješće Gradskom vijeću na usvajanje.

Gradonačelnik:
Željko Kolar

Related Posts

Tags

Share This