ODOBRENE UČENIČKE I STUDENTSKE POMOĆI

stu 2, 2009 by

Klasa:604-02/09-02/03
Urbroj:2135/01-02/09-20
Klanjec, 28. listopada 2009.

Temeljem članka 1. i 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj:23/09), gradonačelnik Grada Klanjca donosi

Z A K L J U Č A K

1. U školskoj godini 2009./10. utvrđuje se broj i visina pomoći u školovanju učenicima srednjihškola i studentima na sljedeći način:
    – 9 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno;
    – 5 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno.

2. Predmetne pomoći isplaćivat će se 10 mjeseci.

3. Lista učenika i studenata sastavni je dio ovog Zaključka

                                                                                                                                Gradonačelnik:
                                                                                                                                  Željko Kolar

LISTA UČENIKA KOJI IMAJU PRAVO NA POMOĆ

Ime i prezime            
                                                     
1. Mateja Vlahović                                                              
2. Anita Pongrac                                                                 
3. Marija Vlahović                

                                             
4. Antonio Babić                                                                  
5. Davor Stanković                                                                
6. Lucija Drčić                                                                        
7. Ana Harapin                                                                      
8. Igor Stanković                                                                   
9. Tamara Zebolc                                                                            

LISTA STUDENATA KOJI IMAJU PRAVO NA POMOĆ

Ime i prezime                                                             

1. Petra Drčić                                                                              
2. Marko Antolić                                                                  
3. Dijana Zebolc                                                                     
4. Petra Ban                                                                            
5. Nikolina Žigman

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This