ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD GRADONAČELNIKA

srp 5, 2010 by

Klasa:120-01/10-02/05

Urbroj:2135/01-01/10-2

Klanjec, 29. lipnja 2010.

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) i članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 7.

sjednici, održanoj dana  29. lipnja 2010. godine donijelo je

 

 

                                               O D L U K U

                        o visini naknade za rad gradonačelnika i

                        zamjenika gradonačelnika koji dužnost

                        obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

 

                                                           Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika kada oni svoje dužnosti u Gradu Klanjcu obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

                                                           Članak 2.

 

Naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa određuje se kako slijedi:

         za gradonačelnika u neto iznosu od 5.000,00 kuna mjesečno;

         za zamjenika gradonačelnika u neto iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno.

 

 

Članak 3.

 

Za vrijeme obnašanja dužnosti sukladno članku 1. i 2. ove Odluke, gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika ne pripadaju druga prava vezana uz radni odnos.

 

 

                                                           Članak 4.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka  o naknadi za obavljanje dužnosti gradonačelnika, Kasa:121-01/09-02/01 i Odluka o naknadi za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika, Klasa:121-01/09-02/02 od 29. lipnja 2009. godine.

 

                                                           Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                  Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                              Mirko Lunko

Klasa:120-01/10-02/04

Urbroj:2135/01-01/10-1

Klanjec, 29. lipnja 2010.

 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) i članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 7. sjednici, održanoj dana 29. lipnja 2010. godine donijelo je

 

 

 

                                                    O D L U K U

                        o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun

                        plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

                                                Grada Klanjca

 

 

                                                           Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Klanjca ( u daljnjem tekstu: dužnosnika), te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa, kada oni te dužnosti obavljaju profesionalno tj. uz zasnivanje radnog odnosa.

 

                                                           Članak 2.

 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika određuje se u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika ( alternativa: u iznosu od 4.630,14 kuna bruto).

 

                                                           Članak 3.

 

Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika utvrđuju se kako slijedi:

         za gradonačelnika: 3,75

         za zamjenika gradonačelnika: 2,30

 

 

Članak 4.

 

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

 

                                                           Članak 5.

 

Dužnosnici ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u visini i na način kao i službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

 

                                                           Članak 6.

 

Rješenje o utvrđivanju plaće, te drugih prava dužnosnika donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

                                                           Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                 Mirko Lunko

 

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This