ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika 2012/2013 i Odluka o izmjeni

lis 4, 2012 by

Klasa:601-02/12-02/02
Urbroj:2135/01-02/12-9
Klanjec, 09. studeni 2012.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:13/09), gradonačelnik Grada Klanjca donosi slijedeću

Ultimate Betting Systems – 15 Hidden Secrets/loopholes Are Revealed!

center;”>O D L U K U
o izmjeni odluke o sufinanciranju troškova
prijevoza učenika srednjih škola u šk.g. 2012/13.

Članak 1.

U Odluci Klasa:601-02/12-02/02, Urbroj:2135/01-02/12-5 od 01. listopada 2012. godine u članku 3. stavak 1. točka 2. broj „8% zamjenjuje se brojem 12,5%“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj WEB stranici Grada Klanjca.

Gradonačelnik
Željko Kolar

Klasa: 601-02/12-02/02
Urbroj: 2135/01-01/10-5
Klanjec, 01. listopada 2012.

Na temelju članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 18/12) gradonačelnik Grada Klanjca donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola u šk.g. 2012/13.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Klanjca, u školskoj godini 2012/13.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Klanjca koji svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza ( autobus i vlak).

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se u slijedećim iznosima:

1) javni linijski autobusni prijevoz – 4% cijene mjesečne učeničke karte

2) željeznički prijevoz po jedinstvenoj željezničkoj tarifi – 8 % cijene mjesečne učeničke karte.

Ako je broj nastavnih dana deset ili manje subvenciju se umanjuje za ½, te je prijevoznik dužan izdati učeniku polumjesečnu kartu.

Članak 4.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2012/13.

Članak 5.

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju, a kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Grada Klanjca.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Gradu Klanjcu dostavlja prijevoznik prilikom ispostave fakture za sufinanciranje prijevoza.

Korisnici prava na sufinanciranje prijevoza dužni su o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Grad Klanjec.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj WEB stranici Grada Klanjca.

Gradonačelnik:

Željko Kolar

Related Posts

Tags

Share This