ODLUKA O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

lip 21, 2011 by

Klasa:350-01/11-02/04
Urbroj:2135/01-02/11-2
Klanjec, 16. lipnja 2011.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 . i 38/09.) te članka 32. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „broj 13/09), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 12. sjednici, održanoj dana 16. lipnja 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi II. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Članak 1 .

Gradsko vijeće Grada Klanjca pokreće postupak II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj : 4/2008.) donošenjem ove Odluke, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca izradit će se u skladu sa Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj: 106/98; 39/04; 45/04; 163/04).

Članak 2.

Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca:

Članak 3.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca izvršiti će se u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja grada Klanjca, izmjenom namjene za k.č.br. 434 i 435. k.o. Klanjec iz rekreacijske, javne parkovne i zaštitne zelene površine u mješovitu namjenu.

Članak 4.

Cilj ove II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca, je osiguranje uvjeta za smještaj i izgradnju objekta javne namjene – Dječjeg vrtića.

Članak 5.

U postupku izrade i donošenja II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca, zatražit će se stručna mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja
od slijedećih tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve iz svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca:

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,
  Magistratska 13
– Hrvatska elektroprivreda, DP Elektra Zabok, Zabok , M. Gupca 57
– Hrvatske vode, VGO Sava; Vodno gospodarska ispostava „Krapina-Sutla“ Veliko Trgovišće,
  Zagrebačka 13,
– Zagorski vodovod Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 3,
– HT , Telekomunikacijski centar Zabok, ; Matije Gupca 19 A , Zabok
– MUP – Policijska uprava Krapinsko-zagorska , Matije Gupca 53, Zabok
– „Zelenjak“ d.o.o Klanjec, Trg A. Mihanovića 1
– „Zelenjak-plin“ d.o.o. Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1
– Krapinsko- zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
  Magistratska 1

Članak 6.

Po objavi ove Odluke u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ nositelj izrade će sukladno odredbi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji istu dostaviti tijelima i osobama iz članka 5. ove Odluke s pozivom da dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) u roku od 15 dana na adresu nositelja izrade. Ukoliko odgovori na zahtjeve ne budu dostavljeni u roku određenom ovom Odlukom smatrat će se da zahtjeva nema i da tijelo i/ili osoba nema primjedbi.

Članak 7.

Rok za izradu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca je 3 mjeseca od dana stjecanja svih uvjeta za početak izrade II izmjena.

Članak 8.

Tijekom izrade II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca u cijelosti se primjenjuje Prostorni plan uređenja Grada Klanjca Izmjene i dopune („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „ broj 4/2008.)

Članak 9.

Ova Odluka dostavlja se Urbanističkoj inspekciji i objavljuje javnosti sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 10.

Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca , financirati će se sredstvima Proračuna Grada Klanjca .

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“

                                                                                                                                                                                                                                                         Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                                                                                                                                                                        Mirko Lunko

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply