ODLUKA O IZMJENAMA URBANISTIČKOG PLANA

ruj 2, 2011 by

Klasa: 350-01/11-02/05
Urbroj:2135/01-02/11-37
Klanjec, 30.kolovoz 2011.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07,38/09,551/11,90/11) te članka 32. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/9), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 13. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2011. godine donosi

                                                                                               ODLUKU
  o donošenju 1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec

I. TEMELJNE ODREDBE

                                                                                                 Članak 1.
Donosi se 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec

                                                                                                 Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom “1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec”, izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača plana: Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

                                                                                                Članak 3.
Elaborat se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga kako slijedi

TEKSTUALNI DIO
UVOD
1. Razlog 1. ID UPU Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec
2. Dostavljeni zahtjevi
3. Izmjene i dopune UPU Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec

SAŽETAK ZA JAVNOST

GRAFIČKI PRIKAZ
Kartografski prikaz:
1. Korištenje i namjena površina – 1. ID UPU Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec
4. Uvjeti i način gradnje – 1. ID UPU Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec

PRILOZI:

1. Popis sektorskih dokumenata i propisa
2. Odluka o izradi 1. ID UPU Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec
3. Dostavljeni zahtjevi prema čl. 79. ZPUG
4. Poziv za prethodnu raspravu
5. Izvješće o prethodnoj raspravi
6. Odluka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga 1. ID UPU Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec
7. Obavijest o javnoj raspravi
8. Izvješće o javnoj raspravi
9. Mišljenja i suglasnosti prema čl. 94 ZPUG
10. Izvod iz katastarskog plana s obrazloženjem
11. Odluka Gradonačelnka o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

                                                                                               Članak 4.

U Odredbama za provođenje u čl. 43. dodaje se novi stavak pa ispravljeni članak glasi:
Članak 43.

“U obuhvatu plana planiran je razdjelni sustav oborinske i fekalne odvodnje. Glavni kolektor otpadnih voda bit će položen u koridoru središnje prometnice. Otpadne vode će se glavnim kolektorom odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Oborinska odvodnja skupljat će se u otvorene odvodne kanale, te također upuštati u potok.
Mreža odvodnje otpadnih voda izvodi se sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:
• Priključni vodovi odvodne mreže moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod površine tla.

• Spajanje na javnu odvodnu mrežu vrši se preko revizionog okna čija kota dna mora biti viša od kote dna kanala odvodne mreže na koju se okno spaja.
• Reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu na čestici, svijetlog otvora najmanje 80×80 cm.
Za građevine javne i gospodarske namjene koje nije moguće priključiti u sustav odvodnje otpadnih voda potrebno je predvidjeti prepumpne stanice, pročišćivače (biološke i dr.)
Za stambene građevine do 3 stambene jedinice potrebno je u istom slučaju predvidjeti sabirne jame.
Otpadne vode iz gospodarskih građevina i površina koje imaju nepovoljan utjecaj na okoliš moraju se obraditi prije upuštanja u kanalizacioni sustav. Način obrade navedenih otpadnih voda utvrđuje se u tehnološkom projektu.
Kolektori odvodnje otpadnih i oborinskih voda gradit će se u pravilu u trupu ceste.”

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                                               Članak 5.
Tekstualni i grafički dio elaborata te obvezni prilozi . Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec, izrađeni su u pet (5) izvornika, uvezanih, ovjerenih i potpisanih od odgovorne osobe stručnog izrađivača plana te ovjereni od Predsjednika Gradskog vijeća.

                                                                                               Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”

                                                                                                                                      Predsjednik Gradskog vijeća
                                                                                                                                                     Mirko Lunko

Related Posts

Tags

Share This