ODLUKA O IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA

ruj 2, 2011 by

Klasa:350-01/11-02/04
Urbroj:2135/01-02/11-37
Klanjec, 30 .kolovoz 2011.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07,38/09,551/11,90/11) te članka 32. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/9), Gradsko vijeće Grada Klanjca na 13. sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2011. godine donosi

                                                                                           ODLUKU
                  o donošenju II Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Klanjca

I. TEMELJNE ODREDBE

                                                                                    Članak 1.
Donosi se II Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Klanjca.

                                                                                      Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom ” II Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Klanjca “, izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača plana: Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

                                                                                        Članak 3.
Elaborat se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga kako slijedi:

TEKSTUALNI DIO:

Uvod
1. Razlog II Izmjena i dopuna PPUG Klanjca
2. Dostavljeni zahtjevi
3. II Izmjena i dopuna PPUG

SAŽETAK ZA JAVNOST

GRAFIČKI PRIKAZ:
Kartografski prikaz:

1. Korištenje i namjena površina – 1.1. Prostori za razvoj i uređenje
4. (46) “Građevinska područja naselja”
2. Infrastrukturni sustavi – 2.2. Pošta i telekomunikacija

PRILOZI:
1. Izvod iz Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije – I Izmjene i dopune
– 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
2. Popis sektorskih dokumenata i propisa
3. Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Grada Klanjca
4. Dostavljeni zahtjevi prema čl.79. ZPUG
5. Poziv za prethodnu raspravu
6. Izvješće o prethodnoj raspravi
7. Odluka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga II. ID PPUG Klanjec za javnu raspravu
8. Obavijest o javnoj raspravi
9. Izvješće o javnoj raspravi
10. Mišljenja i suglasnosti prema čl. 94 ZPUG
11. Odluka Gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

u članku 81. dodaje se stavak (3):

“(3) Zone elektroničke telekomunikacijske infrastrukture označene su kartografskim prikazom 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – 2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE, kružnicama promjera 1000 m, i dio kružnice 3000 m, a označuju područja unutar kojih je moguća postava jednog antenskog stupa.
Unutar predviđenih zona uvjetuje se gradnja samostojećih antenskih stupova takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Smještaj stupova potrebno je planirati izvan zaštitnog pojasa državnih cesta kao i izvan koridora planiranih cesta državnog značenja.
Udaljenost stupa od vanjskog ruba pružnog pojasa mora iznositi najmanje visina stupa +3 m.
Gradnja stupa i zahvati nužni za rad, unutar ili u neposrednoj blizini koridora drugih infrastrukturnih sustava (prometni, energetski, komunalni), moguća je uz posebne uvjete institucija, tijela i poduzeća nadležnih za navedene koridore.
Gradnja samostojećeg antenskog stupa nije moguća u zaplavnim područjima planiranih retencijskih i akumulacijskih vodnih građevina, a za radnje u pojasu 20 m od vodotoka, potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.
Osobito vrijedno (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koje se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja. Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje PPU-om mijenjaju namjenu moraju biti usklađene sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, tj. kategorijom raspolaganja pod ostale namjene, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Izgradnju samostojećih stupova treba planirati izvan područja zaštićenih prirodnih vrijednosti, a posebno ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu. Ukoliko je potrebna izgradnja stupa u tim područjima, isti se trebaju planirati rubno te izbjegavati biološke i krajobrazno vrijedne lokacije. Građevine za smještaj opreme potrebno je oblikovati u skladu s obilježjima tradicijske arhitekture okolnog prostora, a pristupne putove do stupa ne asfaltirati. Na području zaštićenih prirodnih vrijednosti i ekološke mreže, potrebno je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojećeg antenskog stupa za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja zaštićenog područja. Gradnja stupa u blizini sakralnih građevina te drugih spomenika kulturne baštine na istaknutim lokacijama, moguća je na udaljenosti od najmanje 150 m od navedenih građevina. U postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju unutar zaštićenih područja potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnih tijela za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu prirode.
Gradnja samostojećeg antenskog stupa moguća je u šumi ili na šumskom zemljištu samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.
Ako je unutar planirane zone (bez obzira na promjer) već izgrađen samostojeći antenski stup, moguće je planirati izgradnju i novog antenskog stupa prema uvjetima ovoga članka.
Parcela na kojoj se predviđa postavljanje antenskog stupa treba imati pristup na javnu prometnu površinu, a prostor oko stupa i objekta za smještaj opreme treba biti očišćen i pošljunčani u širini 3 m ako je osiguran vatrogasni pristup, odnosno širine 5 m kada nije osiguran vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi sprječavanja odnošenja šljunka na susjedno zemljište.
Uvjeti gradnje unutar građevinskog područja dopunjuju se slijedećim uvjetima:
Samostojeći antenski stupovi ne mogu se graditi na javnim zelenim površinama unutar naselja, unutar 1. (A) i 2. (B) zone zaštite kulturnih dobara, te na udaljenosti manjoj od 100 m od građevinskih područja građevina škola, dječjih vrtića, bolnica i domova za djecu i odrasle. Udaljenost od drugih građevina iznosi minimalno visina stupa. Navedene zone zaštite i udaljenosti određuju se prema Prostornim planovima uređenja gradova i općina ili Urbanističkim planovima uređenja naselja ili dijela naselja temeljem Konzervatorskih podloga.
Unutar građevinskog područja moguća je postava i antenskih prihvata na građevinama izuzev građevina škola, dječjih vrtića i domova za djecu i odrasle, te na zaštićenim spomenicima kulturne baštine. Izuzetno, postava antenskih prihvata moguća je na građevinama kulturne baštine u skladu s posebnim uvjetima nadležnog Ministarstva i konzervatorske službe.”

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                                     Članak 5.
Tekstualni i grafički dio te obvezni prilozi elaborata “II Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Klanjca”, izrađeni su u šest (6) izvornika, uvezanih, ovjerenih i potpisanih od odgovorne osobe stručnog izrađivača plana te ovjereni od Predsjednika Gradskog vijeća.

                                                                                    Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”

                                                                                                                                         Predsjednik Gradskog vijeća
                                                                                                                                                      Mirko Lunko

Related Posts

Tags

Share This