Objava oglasa javne rasprave

svi 6, 2014 by

Jedinstveni upravni odjel, temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a u vezi s člankom 188. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13.), te Zaključaka gradonačelnika grada Klanjca , Klasa:350-02/14-02/02 Urbroj: 2135/01-02/14-,17 i Klasa: 350-02/14-025/01 Urboj:2135/01-02/14-11 od 22. travnja 2014. godine), u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje Grada Klanjca, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOZIMA
III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KLANJCA
i II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NASELJA KLANJEC, MIHANOVIĆ DOL I LEPOGLAVEC

 

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca, i prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec ( u daljnjem tekstu: Prijedlozi Planova), trajati će 15 dana

 

od 13. svibnja do 27. svibnja 2014. godine

Javni uvid u Prijedlog Planova moguć je u vremenu trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Klanjca, Trg Mira 11, 49290 Klanjec, radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Javno izlaganje o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca održat će se dana 15. svibnja 2014., s početkom u 16 sati, u prostorijama Grada Klanjca.
Javno izlaganje o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec održat će se dana 15. svibnja 2014., s početkom u 18 sati, u prostorijama Grada Klanjca.
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca izrađuju se temeljem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPU Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 7/13), a II. izmjene i Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec izrađuju se temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 7/13). U Javnoj raspravi razmatrati će se isključivo prijedlozi i primjedbe koji su polazišta za izradu gore navedenih Odluka.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
– upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna

Plana tijekom javnog uvida,
– davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu: Grad Klanjec, Jedinstveni upravni odjel Trg Mira 11, 49290 Klanjec

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 27. svibnja. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 27. svibnja ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KLANJCA

Related Posts

Tags

Share This