Natječaj za radno mjesto logopeda

lis 12, 2022 by

UDRUGA ZA PROMICANJE ZDRAVLJA
“KORAK PO KORAK DO ZDRAVLJA“ KLANJEC

Klanjec, 12.10.2022.

Na temelju članka 9. Statuta Udruge za promicanje zdravlja “Korak po korak do zdravlja“ Klanjec i Odluke Upravnog odbora Udruge od 12.10.2022. godine raspisuje se

NATJEČAJ

 za radno mjesto LOGOPEDA – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno (zamjena za porodiljni dopust do povratka djelatnice na radno mjesto).

 Uvjeti:

 • magistar logopedije
 • položen stručni ispit
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova*
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
 • uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka protiv kandidata sukladno čl. 25. Zakona, izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv kandidata sukladno čl. 25. Zakona izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
 • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz evidencije HZMO, ne stariji od dana objave natječaja
 • životopis.

 *Uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) izabrani kandidat dužan je dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/91,77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu,

odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103.

navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do 20. listopada 2022. god. na adresu: Udruga za promicanje zdravalja “Korak po korak do zdravlja“ Klanjec, Trg Mira 11, 49290 Klanjec – „Za natječaj – logoped“.

Zakašnjele prijave, kao i prijave bez svih dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Grada Klanjca, web stranici Grada Klanjca i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 12.10.2022. god.

 

                                                                                                                               Predsjednica udruge:
                                                                                                                         Jasna Gmajnički dr.med., v.r.

                                                                                                                  

                                                                                                               

                                                                                 

 

Related Posts

Tags

Share This