KZŽ objavila JAVNI NATJEČAJ za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba“

kol 26, 2014 by

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA U SURADNJI SA
FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba“
I. Predmet natječaja
Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba u kućanstvima (u tekstu: mjere EnU) na području Krapinsko-zagorske županije (u tekstu: Provoditelja natječaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja natječaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može ostvariti punoljetna fizička osoba s prebivalištem na adresi postojeće obiteljske kuće u Krapinsko-zagorskoj županiji, čiji je vlasnik ili suvlasnik sa članovima svoje uže obitelji (u tekstu: podnositelj prijave).
Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona kuća koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Predmetom subvencioniranja mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) ne mogu biti predmetom financiranja sve do okončanja postupka. U smislu ovog Pravilnika postojeća obiteljska kuća (u tekstu: kućanstvo) je postojeća građevina koja ispunjava slijedeće uvjete:
– u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;
– s najviše dvije stambene jedinice;
– izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici;
– građevinske bruto površine do 400 m2.
Subvencionirati će se provedba sljedećih mjera EnU:
a) povećanje toplinske zaštite ovojnice kućanstva (u tekstu: mjera EnU 1); ili
b) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije (u tekstu: mjera EnU 2); ili
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava:
– grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova (u tekstu: mjera EnU 3);
– prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) (u tekstu: mjera EnU 4);
Podnositelj prijave može podnijeti isključivo jednu prijavu na natječaj, a pravo na korištenje subvencije Provoditelja natječaja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može ostvariti za jednu ili više mjera EnU do maksimalnog iznosa subvencije po prijavi.
Nakon provedbe mjere EnU 1 ili mjere EnU 2 potrebno je izraditi energetski pregled i energetski certifikat kućanstva. Trošak izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata prihvatljiv je trošak subvencije.
Prihvatljivi troškovi mjere EnU su troškovi nabave, dopreme i ugradnje opreme i usluga sukladno Pravilniku za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba“ na području Krapinsko-zagorske županije (Članak 4., u tekstu: Pravilnik), odnosno sukladno sljedećoj tablici:
Povećanje toplinske zaštite ovojnice kućanstva (mjera EnU 1)
Toplinska izolacija krova, stropa ili poda grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru U ≤ 0,20 W/m2K
Toplinska izolacija vanjskog zida grijanog prostora U ≤ 0,25 W/m2K
Toplinska izolacija poda prema tlu i ukopanih dijelove grijanog prostora U ≤ 0,25 W/m2K
Energetski učinkovita vanjska stolarija (prozori i vrata) (mjera EnU 2)
staklo U ≤ 1,10 W/m2K
okvir U ≤ 1,40 W/m2K
Provedbom mjera Povećanja energetske učinkovitosti sustava grijanja i prozračivanja (mjera EnU 3 i mjera EnU 4) potrebno je poštivati uvjete navedene u članku 4. Pravilnika.
II. Visina, iznos subvencije i broj korisnika subvencije
Ukupni troškovi provedbe mjera EnU kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirati će se nepovratnim novčanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona. Provoditelj natječaja propisuje slijedeće parametre natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Krapinsko-zagorske županije:
– visinu udjela subvencioniranja od strane Provoditelja natječaja u postotnom iznosu prihvatljivih troškova (definiranih sukladno članku 4. Pravilnika) od 23,33 %, odnosno maksimalno do 17.500 HRK po korisniku subvencije;
– visinu udjela subvencioniranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u postotnom iznosu prihvatljivih troškova (definiranih sukladno članku 4. Pravilnika) od 26,67 %, odnosno maksimalno do 20.000,00 HRKpo korisniku subvencije;
– najveći ukupni novčani iznos subvencije koji korisnik subvencije može ostvariti: 37.500,00 HRK uključujući zakonsku stopu PDV-a;
– predviđeni broj korisnika subvencije: 50 korisnika, ukupan broj korisnika može se promijeniti u odnosu na iznos raspoloživih i utrošenih financijskih sredstava te broju pristiglih prijava.
Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje Projekta EnU u okviru ovog Natječaja iznose najviše 1.875.000,00 HRK, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa najviše do 1.000.000,00 HRK (26,67 %), a Provoditelj natječaja sa najviše do 875.000,00 HRK (23,33 %).
III. Obavezna dokumentacija
Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje
energetske obnove obiteljskih kuća na području Krapinsko-zagorske županije (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1.) (predaje se IZVORNIK OVJEREN KOD JAVNOG BILJEŽNIKA);
2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (predaje se IZVORNIK);
3. za sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
5. dokaz o legalno izgrađenom kućanstvu na koje se planira ugradnja provedba mjere EnU (predaje se PRESLIKA IZVORNIKA):
Kao dokaz o legalno izgrađenom kućanstvu se može priložiti jedan od ponuđenih dokaza:
– izvršna dozvola za građenje građevine izdana prije 31. ožujka 2009. godine (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, građevna dozvola, lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje, građevna dozvola za jednostavne građevine, rješenje o uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje) ili;
– rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;
– potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine;
– rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12);
6. Ponuda / Predračun sa specifikacijom svih radova, materijala i usluga (kao što je usluga izrade energetskog certifikata) potrebnih za provedbu mjere EnU,
7. U slučaju da je građevina nepokretno kulturno dobro potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.
IV. Dodatna dokumentacija
U slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine- točka 5. članka 7. Pravilnika) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 4. članka 7. Pravilnika) nisu identični potrebno je dostaviti:
Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).
V. Dostavljanje dokumentacije
Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja (vidi točku VII),
s naznakom: Projekt EnU – Prijava – Ne otvaraj
Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave natječaja na službenoj internetskoj stranici Županije www.kzz.hr. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.
VI. Kriterij za odabir prijava
Postupak i način ocjenjivanja prijava opisan je u članku 10. i članku 11. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na Internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava.
Podnositelji prijava imaju pravo prigovora na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti na adresu Provoditelja natječaja kao preporučenu pošiljku sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana objave Neslužbene bodovne liste na internetskoj stranici Provoditelja natječaja, na adresu Provoditelja Natječaja (vidi točku VII):
s naznakom: Projekt EnU – Prigovor na neslužbenu bodovnu listu.
Povjerenstvo u daljnjem roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovore izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg se donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zaključak).
Subvencionirati će se oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.
Nakon donošenja Zaključka korisnik subvencije dužan je u roku od 30 dana dostaviti Projektnu dokumentaciju na razini glavnog projekta (sadržaja sukladno Članku 14. Pravilnika). Nakon što se utvrdi da je projektna dokumentacija sukladna uvjetima Pravilnika, Provoditelj natječaja i korisnik subvencije sklopiti će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja provedbe mjera povećanja energetske obnove obiteljskih kuća.
Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju sukladno Zaključku subvencionirati će se prvi sljedeći prijavitelj koji tada postaje korisnik subvencije.
Projektna dokumentacija dostavlja se isključivo u tiskanom obliku (original ili ovjerena kopija) osobno, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom korisnika sredstava na adresu Provoditelja Natječaja (vidi točku VII):
s naznakom: Projekt EnU – Projektna dokumentacija
VII. Ostale informacije
Provoditelj natječaja je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za povrat subvencije osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera te kreirati Zapisnik o provedenom očevidu, a sve u trošak Provoditelja natječaja.
U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta za isplatu, u roku od 15 dana od dana provedbe stručnog nadzora, prema iznosima navedenim u Vrijednosnom kuponu Provoditelj natječaja će izvršiti isplatu novčanih sredstava na IBAN računa Izvođača radova.
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Provoditelja natječaja te drugim izvještajima.
Krapinsko-zagorska županija nema nikakav utjecaj na izbor Izvođača radova te sukladno tome niti ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitetu radova i eventualne nedostatke u istom.
Sve ostale informacije o projektu u kojem će se subvencionirati provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba dostupne su u Pravilniku za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba“ na području Krapinsko-zagorske županije.
Adresa provoditelja natječaja:
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Magistratska 1
49000 Krapina
Internet adresa: www.kzz.hr
Info telefon: 01/77 75 49 6
049/ 32 92 05
VIII. Prilozi
Prilozi ovog javnog natječaja jesu:
• Prilog 1. Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Krapinsko-zagorske županije
• Prilog 2. Izjava o odustajanju
• Prilog 3. Zahtjev za isplatu subvencije

Više informacija i obrasce za prijavu potražite na stranicama Krapinsko-zagorske županije:

http://www.kzz.hr/poticanje-povecanja-enu-zgradarstvo-2014

Related Posts

Tags

Share This