Javni poziv za predlaganje

lis 11, 2014 by

Javni poziv za predlaganje

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADONAČELNIK
Klasa: 400-02/14-02/01
Ur.broj: 2135/01-02/14-4
Klanjec, 09. listopada 2014.

POZIV ZA UDRUGE
Grad Klanjec upućuje potencijalnim korisnicima
Proračuna Grada Klanjca u 2015. godini

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Klanjca za 2015. godinu

I.

Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna Grada Klanjca da najkasnije do 20. listopada 2014. godine dostave svoje Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Grada Klanjca za 2015. godinu.

II.

Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Klanjca su djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Klanjec, a odnose se na programe i projekte u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i dr.

III.

Zahtjevi za uvrštenje u Proračun Grada Klanjca podnose se na obrascima koje izdaje Grad Klanjec, a preuzimaju se na web stranicama Grada Klanjca: www.klanjec.hr, ili u Gradskoj upravi, soba br.24.

IV.

Prijave izrađene sukladno Uputama za izradu financijskih planova za 2015.-2017. godinu dostavljaju se na adresu Grada Klanjca, Trg mira 11, 49290 Klanjec, s naznakom: «Zahtjev za uvrštenje u Proračun».

V.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Grada Klanjca za 2015. godinu u razmatranje će se uzeti samo potpune i pravodobno pristigle prijave.

Gradonačelnik
Zlatko Brlek

O B R A Z A C-PRIJAVE PROGRAMA UDRUGE-GRAD KLANJEC

UPUTE ZA PRIJAVU-UDRUGE-GRAD KLANJEC

Related Posts

Tags

Share This