JAVNI POZIV ZA OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

tra 28, 2010 by

Klasa:025-01/10-02/01

Urbroj:2135/01-01/10-3

Klanjec, 27. travnja 2010.

 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:06/10) i Odluke o objavi poziva za predlaganje članova Savjeta mladih Grada Klanjca, Gradsko vijeće Grada Klanjca objavljuje

 

 

                                               J A V N I   P O Z I V

                        za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova

                                        Savjeta mladih Grada Klanjca

 

 

                                                           I

 

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih  Grada Klanjca.

Savjet mladih  je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Klanjca koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Klanjca.

 

                                                           II

 

Savjet mladih Grada Klanjca ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Klanjca u dobi od 15 do 29 godina.

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

 

                                   write essay for me

count: 2;”>                        III

 

Pravo predlaganja kandidata imaju: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, podmlaci političkih stranaka, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

 

                                                           IV

 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca, Trg mira 11., Klanjec.

Predlagatelji mogu u listu prijedloga kandidata predložiti najviše onoliko kandidata koliko ih se bira.

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

Uz prijavu predlagatelj je dužan priložiti:

obrazloženje prijedloga

motivacijsko pismo

dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II ovog poziva

dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III ovog

poziva.

 

                                                                       V

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11., 49290 Klanjec, s

naznakom  „Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih“ u roku od 30 dana od objave javnog poziva. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

 

                                                                       VI

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici i oglasnoj ploči Grada Klanjca.

 

 

                                                                                                             GRADSKO VIJEĆE

                                                                                                             GRADA KLANJCA

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This