JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJU IZGRAĐENIH GRAĐEVINA

stu 23, 2011 by

KLASA: 361-01/11-02/07
URBROJ: 2135/01-02/11-5
Klanjec, 23. studeni 2011.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“ broj 90/2011) Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

                                                              J A V N I  P O Z I V

             radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u postupku
                     ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Klanjca

Odredbama Zakona utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripreme popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području na temelju prijava samih vlasnika, drugih građana i sl.
Iz tog razloga pozivamo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da u Grad Klanjec, Jedinstveni upravni odjel, Trg mira 11, dostave podatke o nezakonito izgrađenoj građevini ( lokacija, katastarska općina i broj čestice) te podatke o vlasniku (ime i prezime , adresa).
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 90/2011) smatra se
nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akata kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF 5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju
aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., ako su do tada izvedeni:

– svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
– svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u
pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima.

Vlasnik nezakonito izgrađene zgrade sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/2011) može najkasnije do 31. prosinca 2012. godine podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog Odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije u Klanjcu, Trg mira 11, uz ispunjavanje ostalih Zakonom propisanih uvjeta.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je priložiti:
-geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,
-tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
-dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
– rješenje o upisu u sudski registar /kada zahtjev podnosi pravna osoba/
-dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru( izvod iz zemljišne knjige ili drugi dogovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).
– uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011.g. za određene vrste zgrada definirane Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima.

Za dobivanje rješenja o izvedenom stanju u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada potrebno je podmiriti:
– komunalni i vodni doprinos, odnosno prvu ratu u slučaju obročne otplate,
– naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvu ratu u slučaju obročne otplate,
– upravnu pristojbu .
Upozoravaju se vlasnici nezakonito izgrađenih zagrada da se nakon 31. prosinca 2012. godine neće moći podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a nezakonito izgrađene zgrade, odnosno zemljišta na kojem su izgrađene neće se moći otuđiti dok se takva zgrada ne ukloni. Ugovor zaključen suprotno navedenom ne proizvodi pravne učinke, i ne može se provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim evidencijama.

Za sva potrebna dodatna objašnjenja možete se obratiti u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Krapinsko –zagorske županije u Klanjcu, Trg mira 11.

GRADONAČELNIK:
Željko Kolar

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Related Posts

Tags

Share This