IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KLANJCA

ožu 22, 2010 by

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Klanjca održanoj u utorak, 16. ožujka 2010. godine jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine.

Izvješće gradonačelnika Željka Kolara donosimo u cjelosti.

Klasa:022-05/10-02/02

Urbroj:2135/01-02/10-1

Klanjec, 16. ožujka 2010.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 49. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 13/09) Gradonačelnik Grada Klanjca podnosi

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KLANJCA ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 2009. GODINE

 

 

Nakon provedenih neposrednih izbora za Gradonačelnika Grada Klanjca 17.svibnja 2009.godine na kojima sam izabran za gradonačelnika, dogovorom sa dotadašnjim gradonačelnikom  Žarkom Brozom i odluke Gradskog izbornog povjerenstva Grada Klanjca dužnost gradonačelnika Grada Klanjca preuzeo sam 21.svibnja 2009.godine.

Prema osobnoj odluci dužnost gradonačelnika obavljam neprofesionalno, uz naknadu od 5.000,00 kn mjesečno.

 

Stanje žiro-računa Grada Klanjca na dan 20. svibnja 2009.godine iznosio je 325.238,81 kn , a preuzetih a nepodmirenih obaveza 2.492.033,83 kn.

 

PRIHODI PRORAČUNA  (01.07. do 31.12.2009.)      4.631.448,70 kn

                                           (18.05. do 31.12.2009.)      5.526.984,52 kn

 

RASHODI PRORAČUNA  (01.07.do 31.12.2009.)     4.620.134,60 kn

 

PRIHODI-POMOĆI OD DRŽAVE     (01..07.do 31.12.2009.)

 

Fond za zaštitu okoliša i i energetsku učinkovitost – program energetski učinkovite javne rasvjete             

229.783,48 kn – 12.08.2009.   

481.131,85 kn – 03.09.2009.     

 

Fond za Regionalni razvoj – program modernizacije cestovne infrastrukture  

300.000,00 kn – 07.10.2009.    

 

Ministarstvo kulture RH – program obnove kapele sv. Florijana

100.000,00 kn – 30.11.2009.

 

UKUPNO:     1.110.915.33 kn


(napomena: sve ugovore sa državom,odnosno nadležnim ministarstvima i fondovima Grad je imao potpisane prije mog dolaska na mjesto gradonačelnika)

 

PRIHODI-POMOĆI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  

(01.07.2009. do 31.12.2009.)

 

100.000,00 kn- sufinanciranje prilaza sakralnim objektima (groblje Klanjec)

 10.000,00 kn- kapela Sv. Florijana (zaštita kulturnog dobra)

 37.050,00 kn- pomoć za ogrjev (drva)

 10.000,00 kn- zeleni otoci-kontejneri

 22.140,00 kn- elaborat sanacije klizišta

 29.335,50 kn- ceste-kameni materijal

 15.000,00 kn- sanacija divljih odlagališta

 

 UKUPNO: 223.525,50 kn

 

DUGOVANJA          31.12.2009.       874.501,03 kn

POTRAŽIVANJA     31.12.2009.       484.079,99 kn

 

U razdoblju od 01.07.2009. – 31.12.2009. godine za rad gradskih udruga, Crvenog križa, Vatrogasne zajednice Grada Klanjca, te rad političkih stranaka od ukupno planiranih 836.100,00 kn isplaćeno je 625.990,00 kn.

 

Jedinstveni upravni odjel Grada savjesno je i uredno obavljao poslove u svojim zakonskim okvirima. Svi djelatnici su uredno izvršavali svoje zadatke s time da sam primjetio da osim pročelnika ostali djelatnici ne odlaze na strukovne seminare na kojima bi dopunili svoje znanje koje neosporno posjeduju. Svaki četvrtak uveo sam popodnevno dežurstvo od 15,00 do 19,00 sati u zimskim mjesecima, odnosno do 20,00 sati u ljetnim mjesecima. U pravilu sa mnom dežuraju i zamjenik gradonačelnika g. Zlatko Brlek i predsjednik Gradskog vijeća g. Mirko Lunko, a jedan djelatnik gradske uprave s nama dežura kao logistička potpora. Odaziv građana na dežurstvo četvrtkom bio je veći od očekivanog. U razdoblju od uvođenja dežurstva u Grad je na razgovor došlo oko stotinjak građana, što pojedinačno, što grupno ili kao predstavnici udruga. Teme razgovora sa građanima su bile različite, od komunalnih problema pa do socijalnih. Bilo je zahtjeva i upita za koje kao Grad nismo nadležni, ali smo ljude uputili na institucije u kojima mogu zatražiti pomoć za rješavanje svojih problema, a neki su bili i privatne naravi gdje smo mogli samo saslušati probleme ljudi i pružiti im razumijevanje i utjehu.

 

Komunalni pogon Grada također je korektno obavljao poslove iz svoje nadležnosti s time da se broj djelatnika sa 4 smanjio na 3 jer je g. Ban otišao u mirovinu, a novog djelatnika nismo zaposlili. Da bi olakšali i poboljšali rad komunalnog odjela u mjesecu srpnju kupili smo  kresač grana, a u kolovozu rotacionu kosilicu. 

 

Na rad ustanova u vlasništvu Grada – Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec, Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec i Kulturni centar Klanjec nisam se posebno osvrnuo jer njihova godišnja izvješća dolaze na usvajanje Gradskom vijeću. Isto se odnosi i na Komunalno poduzeće „Zelenjak“ d.o.o. i „Zelenjak plin“ d.o.o. čije će izvješće o radu za 2009. godinu biti na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

 

Da bi se Grad Klanjec mogao uspješno natjecati za dobivanje sredstava iz predpristupnih fondova EU, te državnih fondova i ministarstava  potrebno je imati izrađenu projektnu dokumentaciju, ishođenu lokacijsku dozvolu, te potvrdu na glavni projekt( građ.dozvola). Da bi lakše došli do tog cilja Grad Klanjec je potpisao nekoliko ugovora suradnji i to:

 

25. svibnja 2009. godine sporazum sa Zagorskom razvojnom agencijom (ZARA) radi izrade:

a) jednog pripremnog projekta za potrebe Grada odnosno projekta kojeg prijavljuje jedinica lokalne samouprave na nacionalnoj i europskoj razini

b) izrada poslovnih planova /investicijskih programa za 4 poduzetnička projekta po prijedlogu Grada čija vrijednost ne prelazi 1.200.000,00 kn 

 

13. srpnja 2009. godine Ugovor za izradu idejnog projekta – doprojektiranja izgradnje komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Lepoglavec sa Gitas d.o.o. Zagreb, Ilica 357.

 

24. srpnja 2009. godine Ugovor o savjetodavnim uslugama i izradi projekata modernizacije cesta sa Lokal info centar d.o.o., Ciglenica Zagorska 60 F, Sveti Križ Zacretje.

 

28. srpnja 2009. godine Ugovor sa Zagorskim Vodovodom d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Zabok, K.Š. Đalskog 3 o poslovima izgradnje objekta komunalne infrastrukture – vodoopskrbni sustav na području Gra

da Klanjca za naselja Dol Klanječki i Cesarska Ves i hidrostanica „Dol Klanječki“ I i II faza izgradnje

 

30. rujna 2009. godine Ugovor sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, Dužice 1, za izradu Akcijskog plana održivog korištenja energije u Gradu Klanjcu i Sporazum o suradnji na projektima održivog korištenja energije.

 

Od većih radova u drugoj polovici 2009. godine istaknuo bih:

         asfaltiranje ceste Lučelnica – Križančić

         uređenje dijela promenade Trga A. Mihanovića

         asfaltiranje i postavljanje rubnjaka za proširenje ceste kod groblja u Dolu Klanječkom

         završena I faza vodovoda Dol Klanječki – Cesarska Ves i hidrostanica

         dovršetak uređenja sanitarnih čvorova u zgradi Grada

         izvršena deratizacija cijelog područja Grada Klanjca

         ishođena potvrda glavnog projekta za izgradnju ulaza u Poslovnu zonu Lepoglavec

         utvrđen prijedlog UPU-a za javnu raspravu i održana javna rasprava

         izrađeni projekti komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Lepoglavec

         nastavljeni radovi na Kapeli Sv. Florijana

         nabavljena dva para kontejnera za zelene otoke za Osnovnu školu A. Mihanovića u Klanjcu i Područnu školu Lučelnica i potpisan ugovor sa Udrugom „Lijepa naša“ iz Zagreba za dobivanje licence – certifikata za Eko-školu

         sanacija divljih odlagališta otpada

         navoz kamenog agregata i popravak asfaltiranih cesta.

 

Jedna od mojih prvih, a dugoročno nadam se značajnijih, odluka kao gradonačelnika bila je odluka o povećanju naknade rodiljama za prvo dijete na 1.000,00 kn a za drugo i svako sljedeće dijete na 2.000,00 kn.

Također moram spomenuti i odluku o sufinanciranju 25 % prijevoza za sve učenike srednjih škola s područja Grada Klanjca.

Kao gradonačelnik surađivao sam sa svim udrugama koje djeluju na području Grada Klanjca i odazivao se na sve sastanke na koje su me pozivali.

Krajem mjeseca lipnja sastao sam se sa većinskim vlasnikom Predionice Klanjec dr. Lenerom, sa kojim sam razgovarao o poslovnim planovima vezanim za najveći gospodarski subjekt na našem području.

Sudjelovao sam i na sastanku župana i gradonačelnika sjeverozapadne Hrvatske održanog 31. lipnja 2009. godine u Koprivnici.

02. srpnja 2009. godine sastao sam se sa predsjednicima Mjesnih odbora i zatražio izvješće o radu koje su mi dostavili 30.08.2009. godine. Nakon toga sam u rujnu  održao sastanak sa svim članovima svih Mjesnih odbora sa kojima sam razgovarao o načinu suradnje te o narednim aktivnostima.

Inicirao sam rješavanje problema skladišnog prostora za gradski Crveni križ.

21. listopada 2009. godine sudjelovao sam na Izbornoj skupštini Udruge gradova RH te sam izabran u predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu sam također u ime Grada potpisao sa UNDP povelju gradova o pristupačnosti javnih prostora osobama sa invaliditetom.

Radi daljnjih aktivnosti vezanih za buduće projekte i probleme vezane za gradsku svakodnevnicu susreo sam se sa predstavnicima Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih željeznica, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Ministarstva prometa i veza i Fonda za privatizaciju. Isto tako htio bih istaknuti dobru suradnju sa županom i dožupanima KZŽ, ZARA-om, REGEA-om i Ustanovom za upravljanjem i zaštitom prirodnih vrijednosti KZŽ, te Ministarstvom kulture – Konzervatorskim odjelom u Krapini, ŽUC-om, Zagorskim vodovodom i Vodoprivredom zagorje d.o.o.

Kao gradonačelnik Grada Klanjca prisustvovao sam božićnom i novogodišnjem primanju kod tadašnjeg predsjednika RH g. Stipe Mesića.

  

U drugoj polovici 2009. godine radili smo dvije izmjene proračuna (rebalans):

 

         24. rujna.2009. godine I izmjenu proračuna na 3. Sjednici Gradskog vijeća prvenstveno zbog probijanja stavki 602 pozicija 3232 tekuće investicijsko održavanje cesta jer je u prvih šest mjeseci potrošeno više nego što je bilo planirano za čitavu godinu i stavke 640 pozicija 4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima (kapitalni projekt-asfaltiranje nerazvrstanih cesta).

 

    17. prosinca 2009. godine izvršena je II izmjena Proračuna na 4. Sjednici Gradskog vijeća zbog usklađenja Proračuna sa izvršenim radovima u skladu sa Programima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za  2009. godinu, te uvećanja stavke za izgradnju vodovoda Dol Klanječki- Cesarska Ves.

 

Valja napomenuti da se zbog razloga navedenih u prvoj izmjeni proračuna i premalo planiranih sredstava moralo odustati od nekih projekta kao što su: izrada projekta za dječji vrtić i jaslice, projektna dokumentacija za prostor za tjelesnu kulturu u Područnoj školi Lučelnica, izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni, projekt za kanalizacijski sustav i nabavku pročišćivaća, s time da je većina tih projekata planirana za 2010. godinu.

 

Također su bila predviđena sredstva u proračunu za kupnju novog automobila, ali od toga sam odustao jer smatram da to nije momentalno prioritet. Automobil je sada u solidnom stanju, ali će za 2011. godinu zbog starosti biti potrebno planirati nabavku novog vozila iste klase, ako se financijsko-gospodarska situacija u Hrvatskoj, pa tako i u Gradu Klanjcu do tada promijeni na bolje.

 

U sklopu manifestacije „Klanječke jeseni“ potencirao sam preko Turističke zajednice Grada Klanjca pojačanu promociju naše manifestacije predstavljanjem u Zagrebu, pojačanom medijskom promocijom (radio-stanice i tisak) u koju je bio uključen i glumac Adam Končić, te smo po prvi puta nudili i jednodnevne izlete u Klanjec za vrijeme manifestacije preko turističkih agencija. Sudeći po broju posjetitelja koji su posjetili Klanjec u dva dana trajanja manifestacije smatram da smo na pravom putu, te ćemo pojačanu medijsku promociju nastaviti i ove godine koristeći usluge poznatih javnih osoba. Prve preliminarne razgovore za promociju Klanječkih jeseni za 2010. godinu obavio sam sa proslavljenim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Robertom Prosinečkim i dobio njegovu načelnu suglasnost da će se besplatno angažirati u promociji.

 

Uzevši u obzir sve gore navedeno osobno sam zadovoljan sa svime što smo uspjeli napraviti u 2009. godini, a nadam se da ćemo bez obzira na evidentnu gospodarsku krizu u Republici Hrvatskoj ipak ostvariti planove koje smo si zadali za 2010. godinu.

                                                                    

 

                                                                                            Gradonačelnik:

                                                                                              Željko Kolar

 

        

 

 

 

 

zp8497586rq