IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2011.

ruj 3, 2011 by

IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2011.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća koja je održana u utorak, 30. kolovoza 2011. usvojeno je Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine.
Gradonačelnikovo izvješće donosimo u cijelosti.


Klasa
:022-05/11-02/08
Urbroj:2135/01-02/11-2
Klanjec, 30. kolovoza 2011.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 49. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županija br. 13/09) Gradonačelnik Grada Klanjca podnosi

                                     POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KLANJCA
                                                                ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2011. GODINE

Prihodi proračuna Grada Klanjca za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine iznose 2.588.819,80 kn ili 29,00 % od plana za 2011. godinu, dok rashodi proračuna za isto vremensko razdoblje iznose 2.264.290,72 kn.
Iz podatka o punjenju proračuna vidljivo je da se proračun puni slabije od očekivanog.
Izvorni prihodi su manji, a državnih poticaja nema. Recesija je pokazala da nitko neće moći izbjeći njene razorne efekte. Većina projekata je usporena, a neki dovedeni u pitanje. Financiranje većih komunalnih projekata sve je teže i potrebno je pronalaziti nove modele suradnje gradskih vlasti i poslovne zajednice. Da bi se realizirali zacrtani planovi iz proračuna za 2011. godinu vezani za gospodarstvo, ali i za društvene djelatnosti i općenito funkcioniranje Grada u prvih šest mjeseci ove godine potpisali smo sljedeće sporazume i ugovore:

12. siječnja 2011. godine Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa eko-škole u RH za 2011. godinu sa Udrugom Lijepa naša iz Zagreba, Palmotićeva 17 a

31.01.2011. godine Ugovor o čišćenju i održavanju poslovnog prostora za 2011. godinu sa „Expres Brglez“ servis za čišćenje vl. Marija Brgles, Klanjec, A. Šenoe 2, (Najpovoljnija ponuda na objavljenom javnom natječaju)

31.01.2011. godine Ugovor o objavljivanju oglasa i PR članaka sa Zagorskim listom d.o.o. za nakladničku djelatnost iz Zaboka, K.Š. Đalskog 4, u paušalnom mjesečnom iznosu od 1.000.00 kn plus PDV.

01.02.2011. godine Sporazum o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora sa HSLS-om, Županijskim vijećem KZŽ.

11.02.2011. godine Ugovor o propagandnim uslugama sa Radio Kaj d.o.o. iz Krapine F. Galovića bb u iznosu od 16.605,00 kn (PDV uključen)

22.02.2011. godine ugovor sa Ministarstvom kulture RH: „Ugovor br 16-245-11 o korištenju sredstava ministarstva od 150.000,00 kn za Program zaštite kulturnog dobra Klanjec – Crkva Sv. Florijana“

24.02.2011. godine Ugovor o korištenju uredskog prostora sa Ogrankom Matice Hrvatske u Klanjcu.

28.02.2011. godine II dodatak ugovora o sufinanciranju čišćenja sa Uredom državne uprave u KZŽ, Krapina Magistratska 1

11.03.2011. godine Ugovor br. C 01/11 o financiranju izrade Elaborata za sanaciju klizišta na području Grada Klanjca (Dol Klanječki – Havrli u mjestu Bobovec) sa Krapinsko-Zagorskom županijom, Krapina, Magistratska 1.

11.03.2011. godine Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu sa 75%. Ugovor je sklopljen sa HZZ, Zagreb, Radnička cesta 1. Sufinancira se sa 49.940,98 kn troje djelatnika na rok od 6 mjeseci.

14.03.2011. godine Ugovor o pretplati sa HZKD, Klanjec, A. Augustinčića 1 u iznosu od 1.500,00 kn za knjigu Cesargradska šaputanja autorice Marine Krpan Smiljanec.

29.03.2011. godine Ugovor o darovanju za čkbr 1243/7 k.o. Klanjec – put od 50 čhv (179 m2) sa darovateljima Klasiček Milanom, Pleško Marijom i Pleško Šteficom.

01.04.2011. godine Sporazum o sufinanciranju troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području grada sa Krapinsko-zagorskom županijom, Krapina, Magistratska 1.

04.04.2011. godine Ugovor o poslovnoj suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o., Krapina, Magistratska 1.

07.04.2011. godine Sporazum o zajedničkoj provedbi programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području KZŽ sa Krapinsko-zagorskom županjom , Krapina, Magistratska 1

18.04.2011. godine Ugovor (broj 36/11) o provedbi obvezne preventivne deratizacije domaćinstava na području Grada Klanjca sa SALUBRIS d.o.o, Desinić, Trnovec Desinički 1

02.05.2011. godine Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora, izradi projektne dokumentacije, tehničkih rješenja i troškovnika male vrijednosti u 2011. godini sa „BENING“ d.o.o., Zabok, Pavlovec Zabočki 121

11.05.2011. godine Ugovor o autorskom djelu sa Majom Vukina Bogović iz Klanjca, Novi Dvori Klanječki 9, za izradu slike s motivom Grada Klanjca u neto iznosu od 2.000,00 kn.

16.05.2011. godine Ugovor o sufinanciranju poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ za 2011. godinu sa Krapinsko-zagorskom županijom, Krapina, Magistratska 1

20.05.2011. godine Ugovor o subvencioniranju premija osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala s područja Grada Klanjca sa Triglav osiguranjem d.d. Zagreb, Podružnica Zagreb, Republike Austrije 1

08.06.2011. godine Ugovor br. 06/11 o sufinanciranju asfaltiranja i uređenja nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca sa Krapinsko-zagorskom županijom, Krapina, Magistratska 1.

I ove godine nastavio sam sa dežurstvom četvrtkom od 15,00 sati do 19,00 sati zajedno sa zamjenikom gradonačelnika g. Zlatkom Brlekom, predsjednikom Gradskog vijeća g. Mirkom Lunkom i jednim djelatnikom gradske uprave. Odaziv građana je
i dalje velik. Osim građana –pojedinaca u to vrijeme održano je niz sastanaka sa rukovodstvima klanječkih udruga sa kojima smo raspravljali o njihovim aktivnostima i problemima na koje nailaze u svojem djelovanju.

Jedinstveni upravni odjel obavljao je sve poslove iz samoupravnog djelokruga na način utvrđen zakonom, pod zakonskim aktima, Statutom Grada Klanjca, te ostalim aktima Gradskog vijeća Grada Klanjca i gradonačelnika. Zadovoljan sam sa radom službenika uJedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada, a izvješće o njihovom radu priloženo je u materijalima za Gradsko vijeće kao prilog mojem izvješću.
Od 01. ožujka ove godine u komunalnom odjelu zaposlene su tri osobe na javnim radovima preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na rok od 6 mjeseci.

Već početkom godine pripremili smo Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Klanjca na temelju koje smo napravili i mrežu nerazvrstanih cesta za k.o. Klanjec, k.o. Tomaševec i k.o. Novi Dvori a koja je bila preduvjet za javljanje na natječaj pred pristupnih fondova EU – IPARD program, mjera 301 razvoj cestovne infrastrukture. Prijavili smo projekt nazvan „Od kapele do kapele“ (ovim projektom predviđa se uređenje nerazvrstanih cesta od kapele sv. Florijana do kapele sv. Filipa i obuhvaća ceste koje prolaze kroz katastarske općine Klanjec, Novi Dvori Klanječki i Tomaševec u ukupnoj dužini od 3.386 metara) čija je vrijednost 2.000.000,00 kn + PDV. Od 60 jedinica lokalne samouprave koje su uspjele predati projektnu dokumentaciju 37 je otpalo u prva dva kruga a Grad Klanjec u trećem krugu, što smo, na žalost, saznali na sam Dan Grada. Sa postojećom (djelomično izmijenjenom) projektnom dokumentacijom probat ćemo ponovno dobiti sredstva na sljedećem natječaju.

11. siječnja 2011. godine donio sam Zaključak o sufinanciranju loznih cijepova i trajnih nasada u 2011. godini. Sredstva za sufinanciranje planirana su u iznosu od 10.000,00 kn. Lozni cijepovi sufinanciraju se u iznosu od 5,00 kn po cijepu a trajni nasadi u iznosu od 10,00 kn po sadnici. Imenovana je i komisija za kontrolu izvršene sadnje u sastavu: Zvonko Sever – predsjednik, Milan Kušanić i Ivica Petrišić članovi.

Već tradicionalno 8. ožujka 2011. godine uz međunarodni Dan žena župan KZŽ Siniša Hajdaš Dončić, moj zamjenik Zlatko Brlek i ja, te članovi Gradskog vijeća Grada Klanjca posjetili smo građanke Klanjca na njihovim radnim mjestima ili im čestitali na ulicama Klanjca. Prigodni poklon bila je, naravno, crvena ruža. Na večer smo u Klanjcu ugostili prvakinju HNK iz Varaždina Jagodu Kralj Novak sa predstavom kabaretskog tipa “Singerica”. Predstava je bila poklon svim dragim Klanjčankama za koje je ulaz bio besplatan. Prije početka predstave na ulazu smo svakoj dami poklonili po ružu.
26. ožujka 2011. godine sudjelovao sam u akciji čišćenja i uređenja Brozovog brijega zajedno sa zaposlenicima komunalnog pogona Grada Klanjca i lovcima LD Kuna Klanjec. Ova zajednička akcija samo je početak radova kojima želimo Brozov brijeg, koji se praktički nalazi u samom centru Klanjca, hortikulturno urediti i na njemu osmisliti razne sadržaje poput šetnica i trim staze. Na tu temu već sam održao i prvi sastanak sa LD Kuna Klanjec i Ekološkom udrugom „Japica“ Klanjec koji bi bili nositelji ovog vrijednog projekta u kojem bi im Grad Klanjec kao i uvijek bio podrška i logistika za sve radove koje mi možemo izvesti.
Uz Svjetski dan zdravlja u Klanjcu je u petak, 8. travnja 2011. godine organiziran 5. Sajam zdravlja Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Doma zdravlja KZŽ, Krapinsko-zagorske županije i Grada Klanjca kao domaćina.. U parku u središtu grada svoje su štandove postavili te na različite načine promovirali zdrav način života sve ispostave županijskog Doma zdravlja sa svojim djelatnicima i patronažnim sestrama. U Sajam su se uključili i Zavod za javno zdravstvo, Obiteljski centar KZŽ, Županijsko društvo Crvenog križa, učenici srednjih škola iz Pregrade i Bedekovčine, Policijska uprava KZŽ i udruge sa područja Grada Klanjca i Krapinsko-zagorske županije koje se bave promicanjem zdravlja i zdravog načina života.

U organizaciji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora i Grada Klanjca održan je tradicionalni stručno-znanstveni skup Treći proljetni susreti u Klanjcu-Zdravstveni turizam: zdravlje, voda, kultura.
U tri dana, od 8. – 10. travnja, u klanječkoj kino dvorani održana su čak 22 stručna predavanja, a svi prijavljeni ovogodišnji radovi objavljeni su i u Zborniku radova.
Ovogodišnje susrete otvorila je potpredsjednica sabora Željka Antunović a ja sam pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo velikim brojem predavača i promocijom koju Susreti donose Klanjcu kao prepoznatljivoj turističkoj destinaciji.
Na moju inicijativu ove godine po prvi puta imali smo i tvrtku partnera – Terme Tuhelj.
Jedan od zapaženih gostiju predavača bio je i župan Krapinsko-zagorske županije Siniša Hajdaš Dončić sa predavanjem: “Značaj dijagonalne klasterizacije u razvitku i funkcioniranju zdravstvenog turizma Hrvatskog Zagorja“.

Svečanosti uz Dan Grada započele su 03. svibnja 2011. godine gostovanjem Glumačkog festivala u Krapini sa popularnom komedijom „Lovački rog“ u 20,00 sati u Velikoj dvorani Grada Klanjca.
Delegacija poljskog grada Wilamowice bila je u službenom je posjetu Gradu Klanjcu od 2. do 7. svibnja 2011. godine.
U utorak, 3. svibnja zajedno sa svojim suradnicima primio sam službenu delegaciju poljskog grada Wilamowica: gradonačelnika g. Mariana Trelu, njegovog zamjenika Stanislawa Gawlika i suradnika čiji je resor zdravstvo Gabriela Krola u prostorijama Grada.
Uz ostalo, najviše su me zanimala iskustva poljskih kolega o sufinanciranju projekata iz sredstava Europske unije i zajednički je zaključak da će upravo na tom području buduća suradnja između dva grada biti najkorisnija.
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada, 04. svibnja 2011. godine, potpisao sam sa gradonačelnikom Wilamowica g. Trela Sporazum o bratimljenju između naša dva grada na temelju odluke Gradskog vijeća sa 11. sjednice Gradskog vijeća od 07. travnja 2011. godine .
Uz raznovrsna i već tradicionalna događanja uz Dan Grada želio bih spomenuti i predstavljanje Monografije tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko- zagorske županije 06. svibnja 2011. godine. Monografiju su predstavili urednica Goranka Horjan, recenzentica Vlasta Horvatić Gmaz, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i zamjenica župana KZŽ Sonja Borovčak.
Obilježavanje Dana grada nastavili smo otvorenim turnirom u streljaštvu koji je priredio Streljački klub Predionica a u Salonu Galerije Antuna Augustinčića otvorena je izložba „Branislav Dešković“.
U subotu 07. svibnja 2011. godine ŠRD „Sutla“ priredio je tradicionalni Memorijal Anđelko Petek Pajo. A udruge mladih Mozak i Simbioza organizirali su turnir u streetballu na školskom igralištu, radionicu Tai chi i izložbu slika mladih autora u parku Galerije Augustinčić. Na večer program je nastavljen koncertom grupa Pravica i The Ghen.
U Goljaku Klanječkom otvorio sam zajedno sa predstavnicama Društva „Naša djeca“ novouređeno dječje igralište.
U nedjelju 08. svibnja šahisti ŠK „Zelenjak“ organizirali su tradicionalni Turnir u Lovačkom domu. Vatrogasci su u 11 sati potpisali Povelju o bratimljenju sa slovenskim vatrogascima iz PGD-a Radovanje. Planinarsko društvo „Cesargrad“ u suradnji sa Društvom „Naša djeca“ organizirali su u tradicionalni piknik na Cesargradu koji je na žalost pokvarilo loše vrijeme.
Želio sam nabrojiti sva ova događanja da istaknem vrijednost i aktivnost klanječkih udruga koje se uključuju u sve programe koje Grad provodi, a isto tako i same organiziraju različita događanja, radionice i predavanja. Ovim bih želio istaknuti vrijednost i raznovrsnost događanja u Gradu Klanjcu i istaknuti potrebu daljnjeg razvoja civilnog društva kojeg nosioci moraju biti naše udruge, te smatram da Grad Klanjec, gradske vlasti i ja osobno kao gradonačelnik moramo uvijek podržavati i pomagati rad udruga.

U srijedu, 01.lipnja 2011. godine bio sam sa delegacijom Grada Klanjca na sastanku sa predsjednikom RH Ivom Josipovićem. Sastanak je održan u Uredu predsjednika. Na sastanku smo predsjednika upoznali sa radovima na uređenju spomen parka Antuna Mihanovića, tzv. „Starom groblju“. Ujedno smo predsjednika upoznali i sa tijekom priprema za održavanje središnje svečanosti obilježavanja 150 godišnjice smrti Antuna Mihanovića koja će se održati 09. rujna 2011. godine u Klanjcu pod pokroviteljstvom predsjednika RH prof.dr.sc. Ive Josipovića.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Klanjca održanoj 16. lipnja 2011. godine donijeli smo odluku o izradi II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Klanjca i Odluke o izradi izmjene urbanističkog plana uređenja naselja Klanjec, Mihanovićev Dol i Lepoglavec kojim bi čestice 434 i 435 k.o. Klanjec iz rekreacijske, parkovne i zaštitne zelene površine prešle u mješovitu namjenu. Ovim smo osigurali uvjete za smještaj i izgradnju objekta javne namjene – dječjeg vrtića.

Na istoj sjednici predložio sam Gradsko vijeću Odluku o I izmjeni proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu:
Ukupni prohodi proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu nakon prve izmjene iznose 8.806.000,00 kuna a primici od financijske imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna.
Prvim izmjenama proračuna, prohodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu mijenjani. Planiran je primitak od financijske imovine, tj. primitak od obveznica.
U rashodima je planirana pozicija 614 Elaborat zaštite okoliša za IPARD za pojačano održavanje nerazvrstane ceste od kapele Sv. Florijana do kapele Sv. Filipa i Jakova u iznosu od 13.000,00 kuna, zatim pozicija 622 Idejno rješenje za modernizaciju ceste na dionici od kapele Sv. Florijana do kapele Sv. Filipa i Jakova u iznosu od 15.000,00 kuna.
Pozicija 652 kapela Sv. Florijan uvećana je za 62.000,00 kuna i sada iznosi 162.000,00 kuna, razlog tome je što od Ministarstva kulture dobivamo 150.000,00 kuna a od KZŽ 12.000,00 kuna.
Pozicija 624 PPUG i UPU planirana je u iznosu od 22.000,00 kuna jer su u izradi izmjene i dopune prostornog plana.
Da bi mogli planirati navedene pozicije, uvrstiti preneseni manjak iz prethodne godine, a da ne bi povećavali prihode nekoliko pozicija u rashodima je umanjeno.
Pozicija 560 NK Klanjec umanjena je za 40.000,00 kuna.
Pozicija 605 autobusna stajališta umanjena je za 50.000,00 kuna.
Pozicija 626 Spomen groblje A. Mihanovića umanjena je za 100.000,00 kuna.
Pozicija 632 konzervacija Cesargrada umanjena je za 70.000,00 kuna.
Pozicija 646 Trg A. Mihanovića umanjena je za 50.000,00 kuna.
Pozicija 730 Vatrogasna zajednica umanjena je za 20.000,00 kuna.
Pozicija 49 ostali rashodi – Zelenjak (sudski spor) umanjena je za 50.000,00 kuna.
Pozicija 634 projekti za kanalizacijski sustav umanjena je za 50.000,00 kuna.
Pozicija 644 zemljište poslovne zone umanjena je za 20.000,00 kuna.
Pozicija 638 parcelacija poslovne zone umanjena je za 10.000,00 kuna.
Pozicija 29 usluge pošte, telefona umanjena je za 10.000,00 kuna.
Pozicija 30 održavanje građ. objekata (zgrada) umanjena je za 54.000,00 kuna.
Pozicija 311 dječji vrtić Veliko Trgovišće umanjena je za 5.600,00 kuna.
Rashodi su umanjeni u ukupnom iznosu od 400.600,00 kuna.
Uz dan antifašističke borbe zajedno sa mojim zamjenikom g. Zlatkom Brlekom i Miroslavom Šobanom, članom Savjeta mladih Gradskog vijeća, položili smo cvijeće na grob antifašističkog borca Krste Ivekovića na klanječkom spomen groblju i ispred spomenika Našoj borbi na klanječkom Brozovom brijegu.
Dan državnosti obilježili smo pridruživši se izaslanstvu Krapinsko-zagorske županije na čelu sa županom Sinišom Hajdašom Dončićem pri svečanom polaganju vijenaca kod spomenika Lijepoj našoj u Zelenjaku.

Bez obzira na loše punjenje proračuna izvršavali smo sve obaveze prema udrugama i ostalim korisnicima proračuna kako bi oni mogli nesmetano djelovati. Također smo nastavili sa darivanjem novorođenih Klanjčana jer bez povećanja nataliteta mi kao sredina nemamo nikakve perspektive. Na vrijeme smo isplaćivali i pomoći učenicima i studentima jer bez obrazovanih mladih ljudi nema ni napretka sredine.
Redovito smo dostavljali pakete pomoći ugroženim obiteljima i pojedincima. Moram na žalost napomenuti da je zahtjeva za pomoć sve više tako da sada izdajemo 31 paket pomoći mjesečno.
Od programa održavanja komunalne infrastrukture istaknuo bih navoz kamenog materijala na nerazvrstane ceste i uređenje autobusnog stajališta u Mihanović Dolu, dok su svi veći radovi započeli u mjesecu srpnju pa će biti navedeni u izvješću za 2. polugodište.
Isto tako posebno bih istaknuo i održavanje javnih zelenih površina u Gradu i općenito poboljšano stanje u čistoći ulica i javnih površina. Na tome treba zahvaliti prvenstveno našim sugrađanima, udrugama i djelatnicima komunalnog pogona Grada Klanjca.

Na kraju ovog izvješća moram konstatirati da se, na žalost, gospodarska situacija u državi nije promijenila i da se ne nazire početak gospodarskog oporavka. Državnih investicija je sve manje a područje ne samo Grada Klanjca već i cijelog ovog dijela Zagorja se zanemaruje.
Najočitiji primjer za tu moju tvrdnju je klizište na državnoj cesti D205 na ulazu u Klanjec gdje uz sva naša inzistiranja i molbe prema nadležnim državnim institucijama radovi na istom još nisu ni započeli.
Za razliku od toga klizište na županijskoj cesti u Klanjcu – Ulica Lijepe naše, kompletno je sanirano od strane Županijske uprave za ceste, a sam Grad je u tom razdoblju uspio sanirati tri klizišta (Letovčan Novodvorski, Lučelnica i Gredice – Šoštari).

Ono što me u stvari najviše zabrinjava su rezultati popisa stanovništva koji je obavljen ove godine u travnju mjesecu. Prema podacima popisa stanovništva Grad Klanjec imao je 2001. godine 3234 stanovnika a 2011. godine 2915 stanovnika. Iz navedenih podataka vidljivo je da smo u posljednjih 10 godina izgubili 319 stanovnika ili 9,86%. Nad ovim podacima se svi zajedno moramo dobro zamisliti, a što je još važnije učiniti sve što je u našoj moći da se taj negativni trend zaustavi. Kao gradonačelnik inzistirati ću da sa izgradnjom novog dječjeg vrtića krenemo najkasnije na proljeće 2012. godine, pa makar se grad morao i kreditno zadužiti. Isto tako najavljujem da ću svojom odlukom sa 01.01.2012. godine povećati naknade roditeljima za treće i svako sljedeće dijete sa 2.000,00 kn na 5.000,00 kn.

Također investicije koje će se realizirati u drugoj polovici 2011. godine ( fasada i krovište na OŠ A.Mihanovića u Klanjcu, radovi na cestovnoj infrastrukturi i javnoj rasvjeti) približiti će nas cilju da uz ozbiljnije radove u 2012. godini na otvaranju poslovne zone u Lepoglavcu, koja bi trebala biti preduvjet za otvaranje novih radnih mjesta, zadržimo mlade ljude i njihove obitelji u Klanjcu.

                                                                                                                                   Gradonačelnik:
                                                                                                                                     Željko Kolar

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply