GRAD KLANJEC PRODAJE KUĆU U ZAGREBU

velj 28, 2013 by

 

Grad Klanjec objavio je javni natječaj za prodaju nekretnine – kuće u ulici Pere Kvržice 2, Botinec, Zagreb.
Natječaj je objavljen i u dnevnom listu “24 sata” od 28. veljače 2013.

Klasa: 700-01/13-02/02
Urbroj: 2135/01-02/13-17

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Odluke o početku postupka prodaje suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Klanjca, Klasa: 700-01/12-02/04, Urbroj: 2135/01-01/12-13 i članka 47. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik KZŽ“, broj: 13/09), gradonačelnik Grada Klanjca objavljuje

                                                           JAVNI NATJEČAJ
                za prodaju nekretnine – kuće u ulici Pere Kvržice 2., Botinec, Zagreb


I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine – kuće označene kao kčbr. 4238/8, površine 350 m2, upisane u z.k.ul. 1426, k.o. Blato Novo, a sastoji se od dvorišta površine 258 m2 i kuće površine 92 m2 na adresi: Zagreb, Botinec, Pere Kvržice 2.

II. Početna cijena nekretnine iznosi: 716.776,96 kn.
Jamčevina za sudjelovanje na raspisanom javnom natječaju iznosi 5% od početne cijene, a uplaćuje se na žiro-račun Grada Klanjca br. 2390001-1818700000, uz model 68, s pozivom na broj 7757-OIB uplatitelja.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom vratit će se uplaćena jamčevina bez obračunatih kamata u najkraćem roku, maksimalno u roku od 15 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

III. Navedena kuća prodaje se po principu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca.

IV. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne/fizičke osobe koje dostave sljedeću dokumentaciju:
– ime i prezime, OIB, adresa ponuditelja, odnosno naziv i sjedište pravne osobe te broj žiro- računa ili tekućeg računa za povrat jamčevine,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– iznos ponuđene cijene
– preslik osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar.
Nepotpune i nepravovaljane ponude neće se razmatrati.

V. Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena.

VI. Dodatne informacije i mogućnost uvida u nekretninu koja je predmet natječaja moguća je uz nazočnost ovlaštene osobe prodavatelja u tijeku javnog natječaja, radnim danom od 08-14 sati uz prethodnu najavu na broj: 049/ 550-615, 550-250

VII. Javni natječaj za prodaju nekretnine–kuće traje 10 dana od objave natječaja u dnevnom listu „ 24 sata“.
Pisane ponude se podnose na adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11., 49290 Klanjec ili osobno na I. katu Gradske upravne zgrade u prijemnom uredu, s naznakom: »Ponuda za kupnju kuće – ne otvaraj«.
Sve pristigle ponude otvorit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Nakon provedenog natječaja odluku o prodaji nekretnine donosi Gradsko vijeće Grada Klanjca.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od otvaranja pristiglih ponuda sukladno ovom natječaju.

VIII. Ugovor o kupoprodaji nekretnine s izabranim ponuditeljem sklopit će se u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru.

IX. Po sklopljenom ugovoru o kupoprodaji kupac je dužan u roku od 15 dana od sklapanja predmetnog ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, nakon čega će mu se izdati tabularna isprava.

X. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ili u navedenom roku ne uplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je odustao od svoje ponude, te gubi pravo na povrat 25% od uplaćene jamčevine na ime troškova provedbe ponovnog provođenja natječajnog postupka.

XI. Troškove vezane uz sklapanje ugovora o kupoprodaji snosi prodavatelj, a troškove poreza na promet nekretnina, uknjižbe svog prava vlasništva i posjeda snosi kupac.

XII. Grad Klanjec zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti ni jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.
                                                                                                                      Grad Klanjec

Related Posts

Tags

Share This