Europa za građane 2018. – Grad Wilamowice

GRAD KLANJEC – PARTNER U PROGRAMU „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”. 

Po raz kolejny gmina Wilamowice otrzymała dofinansowanie z programu “Europa dla Obywateli”.

Gmina Wilamowice pozyskała po raz kolejny środki finansowe na zadanie pt. „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”. Projekt z programu „EUROPE FOR CITIZENS” zostanie zrealizowany w dniach 28.08.2018 – 02.09.2018 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu będzie prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego naszego regionu i gmin partnerskich, zaprezentowanego podczas 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom. Projekt będzie oparty na międzypokoleniowym transferze wiedzy i doświadczeń z uwagi na zaangażowanie w niego seniorów i młodych ludzi. Uczestnicy projektu i społeczność lokalna będą mieli okazję poznać artystów ludowych. Projekt ułatwi poszukiwanie tożsamości kulturowej i odkrycie korzeni kulturowych, będzie sprzyjał identyfikowaniu się z UE i wartościami UE. Projekt przybliży wielokulturowe dziedzictwo UE pozwalając się na nie otworzyć, nie tworząc hermetycznych barier kulturowych. W ramach działań odbędą się warsztaty z udziałem regionalnych artystów. Omówimy współczesne problemy dyskryminacji mniejszości etnicznych i walki o tożsamość kulturową w kontekście prześladowań. Współpraca międzykulturowa zostanie nawiązana w szczególności podczas warsztatów teatralnych przygotowujących do wykonania spektaklu o prześladowaniach kulturowych i etnicznych. Przeprowadzona zostanie seria wykładów na temat roli UE w budowaniu tożsamości regionalnej i pamięci kulturowej (wsparcie UE dla projektów w tym obszarze). Podczas dyskusji omówimy kwestię represji i prześladowań kulturowych mniejszości etnicznych, w tym emigrantów i imigrantów oraz rolę pomocy UE dla nich. Opracujemy wystawę poświęconą kulturowym prześladowaniom mniejszości etnicznych. Wspólnie przygotujemy także grę miejską dotyczącą prześladowań kulturowych mniejszości etnicznych. Wspólnie zajmiemy się opracowaniem umowy i podpisaniem porozumienia „Tolerancja dla kultur”. Konferencję na temat dokumentu filmowego poprowadzimy jako źródło promocji dziedzictwa kulturowego. Podczas projektu wręczone zostaną nagrody „Zasłużony dla dziedzictwa kulturowego”.

Partnerzy projektu:

 1. Kisújszállás Város Önkormányzata – Hungary
 2. Obec Horná Súča – Slovakia
 3. Mesto Rajecké Teplice – Slovakia
 4. Městský úřad Dolní Benešov – Czech Republic
 5. Grad Županja – Croatia
 6. Grad Klanjec – Croatia

The Wilamowice commune has once again obtained financial resources for the task titled „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy-tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom”. The project from the “EUROPE FOR CITIZENS” program will be implemented on 28/08/2018 – 02/09/2018.

Short description of the project:

The main objective of our project will be to show the European cultural heritage of our region and partner municipalities presented during the 200 year anniversary of the Wilamowice commune. The project will be based on an intergenerational transfer of knowledge and experience due to the involvement of seniors and young people in it. Project participants and the local community will have the opportunity to meet folk artists. Project will facilitate the search for cultural identity and the discovery of cultural roots, and will be conducive to identifying with the EU and EU values. The project will teach how to understand the EU’s multicultural heritage by letting it open without creating hermetic cultural barriers. During the project, workshops with regional artists will take place. We will discuss contemporary problems of discrimination against ethnic minorities and the fight for cultural identity in the context of persecution. Intercultural cooperation will be established in particular during theatrical workshops preparing for the performance of a performance on cultural and ethnic persecution. We will conduct a series of lectures on the role of the EU in building regional identity and cultural memory (EU support for projects in this area). During the discussion, we will discuss the subject of repression and cultural persecution of ethnic minorities, including emigrants and immigrants, and the role of EU assistance to them. We will develop an exhibition on the cultural persecution of ethnic minorities. Together, we will also prepare a city game on cultural persecution of ethnic minorities. Together we will deal with the development of the “Tolerance for cultures” agreement. We will conduct a conference on the film document as a source of promotion of cultural heritage. During the project, we will establish and award the “Meritorious for cultural heritage” prizes.

Project partners:

 1. Kisújszállás Város Önkormányzata – Hungary
 2. Obec Horná Súča – Slovakia
 3. Mesto Rajecké Teplice – Slovakia
 4. Městský úřad Dolní Benešov – Czech Republic
 5. Grad Županja – Croatia
 6. Grad Klanjec – Croatia