Europe for citizens 2015.

Information template

Gmina Wilamowice pozyskała środki na zadanie pn. „Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do UE” w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Wspomniany projekt zostanie zrealizowany w okresie od 04-07.09.2015 roku z udziałem przedstawicieli miast partnerskich gminy Wilamowice takich jak: Klanjec i Żupanja w Chorwacji, Kisújszállás na Węgrzech, Rajecké Teplice i Horna Suča w Słowacji oraz Dolní Benešov w Czechach. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy gminami w dziedzinie kultury, obywatelstwa europejskiego, wolontariatu, integracji międzypokoleniowej, edukacji i dziedzictwa narodowego. Planowane konferencje, prezentacje, dyskusje, warsztaty i konkursy pozwolą na zwiększenie zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym, kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych gminy, a młodym pokoleniem. Projekt skierowany jest do przedstawicieli instytucji kulturalnych i oświatowych, władz lokalnych, organizacji społecznych, osób starszych i młodzieży. Dzięki udziałowi szerokiego grona organizacji partnerskich i uczestników projektu z różnych grup społecznych projekt będzie miał zasięg europejski zachęcając do wymiany mieszkańców i organizacji wspólnych przedsięwzięć.

Partnerzy:
1. Grad Klanjec
2. Grad Zupanja
3. Kisújszállás Város Önkormányzata
4. Mesto Rajecké Teplice
5. Mestsky urad Dolní Benesov
6. Obec Horna Suca

Opis projektu: Głównym celem naszego projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w dziedzinie kultury, obywatelstwa europejskiego, wolontariatu, integracji międzypokoleniowej, edukacji, dziedzictwa narodowego. Dialog międzykulturowy jako cel pośredni tego projektu, stanowić ma płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy różnymi kulturowo społecznościami gmin partnerskich. Poprzez ułatwianie wspólnych działań uczestników z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych, nasz projekt ma na celu rozwój więzi międzykulturowej.

Short description of the project: The project focus on culture, the rights of EU citizens, citizens’ participation in the democratic life of the EU, intergenerational integration and education. Project activities are designed to draw attention to the crucial role of civic participation in solving the problems of local communities in a united Europe, to promote the participatory model of democracy and promote good practices in addressing the problems of civil society.
Objectives of the project will be related to the debate on the future of Europe – learn about the rights and opportunities EU citizenship.
An important aspect of the project will be discussions on the situation in Ukraine. Actions of the partners in the project will be an example of the partnership cooperation for the candidate countries to the EU, for example Ukraine. We want to show that difficult situations can be solved only through dialogue.
During the meeting there will be workshops, discussions, seminaries, concerts etc. Guests from abroad will get to know Polish culture and customs. One of the tasks of the project will be to encourage participation in social life, in particular to volunteer. Certain activities will be prepared by volunteers, e.g. by students and elder people. In the project a significant role will be played by youth – they will prepare it as well as they will be its audience. The main result of the project will be signing an agreement YOUTH FOR DEMOCRACY.

Program:

4 września 2015
10.00 – 11.00 przywitanie gości
11.15 – 12.30 dyskusja: rola UE w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej narodów Europy wschodniej w aspekcie konfliktu na Ukrainie
13.00 – 14.00 obiad
14.30 – 15.30 warsztaty: debaty, wiece, referenda – różnorodne formy demokracji w społeczności lokalnej
16.00 – 18.00 dyskusja: wolontariat najlepszym środkiem integracji społecznej – rola młodzieży i seniorów
18.30 – 21.00 wieczór integracyjny, konkury quizy dot. kultury miast partnerskich

5 września 2015
09.00 – 10.30 debata: wspólne przedsięwzięcia kulturalne miast partnerskich w UE sposobem na poznanie innych kultur
11.00 – 12.30 warsztaty: metody pomocy marginalizowanym grupom społecznym np. bezrobotnym
13.30 – 14.30 seminarium: metody współpracy z NGO, fundacjami, w celu poszerzenia oferty kulturalnej
15.00 – 17.00 warsztaty: metody likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w dostępie do samorządu lokalnego
17.30 – 19.00 dyskusja: integracja społeczeństwa przez aktywne uprawianie sportu

6 września 2015
09.00 – 10.30 warsztaty: promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego
11.00 – 12.30 dyskusja: wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania partnerstwa oraz partycypacji obywatelskiej
13.30 – 15.30 konferencja: Jestem obywatelem UE – promocja aktywnego obywatelstwa europejskiego
16.30 – 17.30 prezentacja multimedialna: wymiana doświadczeń w zakresie korzystania z funduszy UE
18.30 – 19.30 warsztaty: tworzenie punktów poradnictwa prawnego i informacji obywatelskiej

7 września 2015
09.00 – 10.30 dyskusja: wspieranie rozwoju i zachowania kultury regionalnej
11.30 – 12.30 warsztaty: wspieraniu inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych
13.00 – 14.30 spotkanie z lokalnymi artystami i twórcami, dyskusja dotycząca dialogu międzykulturowego
15.00 – 16.30 dyskusja: udział młodzieży w życiu demokratycznym miast partnerskich
17.00 podpisanie porozumienia, omówienie planów przyszłych działań i pożegnanie gości

http://mgok.wilamowice.pl/node/1278

Print