Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Grad Klanjec.

Grad Klanjec pristup informacijama omogućava:
1. Objavljivanjem putem web stranice Grada Klanjca
2. Objavljivanjem akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Klanjca u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“ i na web stranici Grada,
3. Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
4. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Klanjcu.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. Putem pošte ili osobno na adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11, Klanjec.
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: grad-klanjec@kr.t-com.hr
4. Putem telefona na broj 049/ 550-615 o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili telefaksom na broj 049/ 550-324

Grad Klanjec može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Grad Klanjec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje Grada Klanjca

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 

2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

 

2015.

Izvješće za 2015. -pravo na pristup inf.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).

 

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA-Obrazac-pdf

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA-Obrazac-docx

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA-Obrazac-pdf

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA-Obrazac-docx

 

Službenik za informiranje:

Gordan Šoban dipl. iur.
Telefon: 049 / 550-250
E-mail: procelnik@klanjec.hr