Pozivi za sjednice Gradskog vijeća

POZIV ZA  16.  SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

 
Klasa:022-01/12-01/01
Urbroj:2135/01-01/12-1
Klanjec, 14. ožujka 2012.

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 22. ožujka 2012. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u „Klanječkoj pelnici“, Trg Antuna Mihanovića 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                          D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća;
2. Zaključak o Financijskom izvješću i Izvještaju o radu Gradske knjižnice i čitaonice „Antun Mihanović“ Klanjec;
3. Zaključak o Financijskom izvješću Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec za 2011. godinu;
4. Zaključak o Financijskom izvješću i Izvještaju o radu Kulturnog centra Klanjec za 2011. godinu;
5. Izvještaj o ostvarenju Proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu;
6. Zaključak o prihvaćanju popratnih izvješća uz Izvještaj o ostvarenju Proračuna Grada Klanjca za 2012. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za 2011. godinu:
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2011.godinu;
c) Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2011. godinu;
d) Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u športu za 2011, godinu;
7. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine;
8. Analiza razvoja zaštite i spašavanja na području Grada Klanja za 2011. godinu;
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Klanjca u 2012. godini;
10. Proračun Grada Klanjca za 2012. godinu nakon I izmjene;
11. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca nakon I izmjene;
12. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova- nabava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala;
13. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-
iskop cestovnih jaraka i ugradnja betonskih cijevi;
14. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova- popravak udarnih rupa na asfaltiranim cestama;
15. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-održavanje javne rasvjete;
16. Slobodna riječ.

                                                                                                Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                  Mirko Lunko

Dostaviti:
1. Članovima-svima;
2. Pismohrana-ovdje;
3. Dokumentacija-ovdje.

O tome obavijest:

1. DV „Kesten“ Klanjec;
2. Gradska knjižnica i čitaonica „Antun Mihanović“ Klanjec;
3. Kulturni centar Klanjec;
4. Predsjednici MO;
5. Predsjednici stranaka;
6. Radio Kaj;
7. Večernji list;
8. Zagorski list.

 

POZIV ZA 10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

 Klasa:022-05/11-02/01

Urbroj:2135/01-01/11-1

Klanjec, 17. siječnja 2011.

 

 

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca, sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan  20. siječnja 2011. godine( četvrtak) s početkom u 18,00 sati.

 

Sjednica će se održati u „Klanječkoj pelnici“, Trg Antuna Mihanovića 1.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1.      Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća;

2.      Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Klanjca;

3.      Zaključak o prijavi na IPARD program-Mjera 301;

4.      Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca;

5.      Slobodna riječ.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                   Mirko Lunko

 

 

Dostaviti:         

1. Članovima-svima;

2. Pismohrana-ovdje.                                     

 

O tome obavijest:

1. Predsjednici Mjesnih odbora;

2. Predsjednici stranaka;

3. Članovi Županijske skupštine.

 

           

 

 

 

 

POZIV ZA 9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

 

Klasa: 022-05/10-02/07
Urbroj: 2135/01-02/10-1
Klanjec, 15. prosinca 2010.

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca, sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 21. prosinca 2010. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati.Sjednica će se održati u “Klanječkoj pelnici”, Trg Antuna Mihanovića 1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                                                                 DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća;
2. Godišnji plan i program Dječjeg vrtića “Kesten” Klanjec za 2010./11. g.;
3. Financijski plan Dječjeg vrtića “Kesten” za 2011. godinu;
4. Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice “Antun  Mihanović” Klanjec za 2011. godinu;
5. Financijski plan Kulturnog centra Klanjec za 2011. godinu;
6. Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Grada
    Klanjca za 2009. godinu;
7. Proračun Grada Klanjca za 2010. godinu nakon II. izmjene;
8. I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Grada
     Klanjca;
9. I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Grada Klanjca;
10. I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu;
11. I. izmjena Programa financiranja potreba u športu za 2010. godinu;
12. I. izmjena Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2010. godinu;
13. I. izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. godinu;
14. Proračun Grada Klanjca za 2011. godinu i Projekcija Proračuna za 2012. i 2013. godinu;
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Grada Klanjca;
16.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Grada Klanjca;
17. Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu;
18. Program financiranja potreba u športu za 2011. godinu;
19. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2011. godinu;
20. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu;
21. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu;
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Klanjca za 2011. godinu;
23. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za 2010./11.
       godinu; 
24. Zaključak o poništenju Zaključka, Klasa:351-01/10-02/12 od 23. rujna 2010. godine;
25. Slobodna riječ

                                                                                                                                                   Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                                                                  Mirko Lunko

Dostaviti:
1. Članovima – svima;
2. Pismohrana

O tome obavijest:
1. Predsjednici Mjesnih odbora;
2. Predsjednici stranaka;
3. Članovi Županisjke skupštine.


POZIV ZA 8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Klasa: 022-05/10-02/06
Urbroj:2135/01-01/10-1
Klanjec, 17. rujna 2010.

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 23. rujna 2010. godine (četvrtak) s početkom u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u “Klanječkoj pelnici”, Trg Antuna Mihanovića 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                                D N E V N I  R E D:

1. Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća;
2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kesten” Klanjec za pedagošku godinu 2009./10.;
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva “Zelenjak” d.o.o. Klanjec za 2009. godinu;
4. Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Klanjca (SEAP);
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2010. godinu;
6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje I.-VI. 2010. godine;
7. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u šk. g. 2010. /2011.;
8. Zaključak o prijedlogu za potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada;
9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
10. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Klanjca;
11. Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći;
12. Slobodna riječ.

                                                                                                                          Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                                                         Miro Lunko
Dostaviti:
1. Članovima-svima;
2. Pismohrana-ovdje.

O tome obavijest:
1. Predsjednici Mjesnih odbora;
2. Predsjednici stranaka;
3. Članovi Županijske skupštine.


POZIV ZA 7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA
Klanjec, 24. lipnja 2010.

 

 

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 29. lipnja 2010. godine (utorak) s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama „Klanječke pelnice“, Trg Antuna Mihanovića 1., Klanjec.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I      R E D

 1.      Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća;

2.      Zaključak o Izvješću o radu   i Financijskom izvješću „Zelenjaka“ d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, Klanjec za 2009. godinu;

3.      Zaključak o izvješću o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Klanjca za 2009. godinu;

4.      Proračun Grada Klanjca za 2010. godinu nakon I. izmjene;

5.      Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec;

6.      Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice „Antun Mihanović“ Klanjec;

7.      Odluka o određivanju osnovice i  koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Klanjca;

8.      Odluka o utvrđivanju naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Klanjca;

9.      Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća iz Proračuna Grada Klanjca;

10.  Provođenje izbora za Savjet mladih Grada Klanjca (tajno glasovanje);

11.  Slobodna riječ.

 

                                                           Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                      Mirko Lunko

 

Dostaviti:                                                                               
1. Članovima-svima 1-15;

2. Dokumentacija-ovdje;                                            

3. Arhiva-ovdje.

 

O tome obavijest:

1. Predsjednici Mjesnih odbora;

2. Predsjednici stranaka;

3. Članovi Županijske skupštine.

____________________________________________________

 

 

 POZIV ZA 5. SJEDNICU GRADSKOG VJEĆA (16.OŽUJKA 2010.)

 

Klasa:022-05/10-02/01

Urbroj:2135/01-01/10-1

Klanjec, 09. ožujka 2010.

 

 

 

            Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 16. ožujka 2010. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati.

 

            Sjednica će se održati u prostorijama „Klanječke pelnice“, Trg Antuna Mihanovića 1., Klanjec.

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

                                               D N E V N I         R E D :

 

1.      Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća (17.12.2009);

2.      Godišnji obračun Proračuna Grada Klanjca za 2009. godinu;

3.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine;

4.      Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Klanjca;

5.      Izvješće o izvršenju Programa izgradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za 2009. godinu;

6.      Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-održavanje nerazvrstanih cesta;

7.      Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-

iskop cestovnih jaraka i ugradnja betonskih cijevi;

8.      Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-

uklanjanje zemlje odrona (klizišta) i sanacija zemljanih puteva;

9.      Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-

djelomična sanacija asfaltnog zastora i krpanje udarnih rupa;

10.  Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-

održavanje javne rasvjete;

11.  Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Klanjca;

12.  Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Klanjca;

13.  Zaključak o suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Antun Mihanović“ Klanjec;

14.  Slobodna riječ.

 

Dostaviti:                                                                                Predsjednik Gradskog vijeća:

  1. Članovima-svima;                                                      
  2. Dokumentacija-ovdje;                                     Mirko Lunko
  3. Arhiva-ovdje.

 

O tome obavijest:

 

  1. Predsjednici Mjesnih odbora;
  2. Predsjednici stranaka;
  3. Članovi Županijske skupštine.

      _______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA 2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA (29. LIPNJA 2009.)

 

Klasa:022-05/09-02/06

Urbroj:2135/01-01/09-1

Klanjec, 23. lipnja 2009.

 
Temeljem članka 38. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca, sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan

29. lipnja 2009. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u velikoj dvorani Grada Klanjca. Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

                                   D N E V N I        R E D:

 

1.      Donošenje Statuta Grada Klanjca;

2.      Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Klanjca;

3.      Zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja o poslovanju Grada Klanjca za 2008. godinu;

4.      Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Klanjca u Skupštini trgovačkog društva „Zagorski vodovod“ d.o.o. Zabok;

5.      Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Klanjca u trgovačko društvo „Zelenjak“ d.o.o. Klanjec;

6.      Rješenje o  imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec;

7.      Rješenje o  imenovanju članova Upravnog vijeća gradske ustanove „Kulturni centar Klanjec“;

8.      Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske;

9.      Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za dodjelu pomoći učenicima i studentima;

10.  Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode;

11.  Odluka o naknadi za obavljanje dužnosti gradonačelnika;

12.  Odluka o naknadi za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika;

13.  Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zlataru;

14.  Slobodna riječ.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

          Mirko Lunko