Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove određene zakonom, Statutom Grada Klanjca, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela, aktima grada i Pravilnikom.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel je samostalan, u granicama utvrđenim zakonom i aktima grada.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja i rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel sastoji se od slijedećih unutarnjih ustrojstvenih jedinica:

  1. Odsjeka za društvene djelatnosti, upravno-pravne i opće poslove

  2. Odsjeka za komunalnu infrastrukturu, promet, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

  3. Odsjek za financije

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka, na način da organizira obavljanje poslova u Odsjeku, te izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Odsjeka.

Voditelj odsjeka za svoj rad je odgovoran pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i gradonačelniku.

Poslovi se raspoređuju unutar ustrojstvenih jedinica na slijedeći način:

  1. Odsjek za društvene djelatnosti, upravno-pravne i opće poslove

obavlja poslove koji se odnose na:

– sve normativne, stručne i administrativne poslove vezane uz rad i djelovanje Gradskog

vijeća i gradonačelnika, te njihovih radnih tijela;

– poslove opće uprave: opće, pravne i kadrovske poslove, poslove i evidencije iz radnih

odnosa, uredsko poslovanje, poslove prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte;

– poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: brigu o djeci, socijalna skrb, primarna

zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača;

– pružanje pravne i druge stručne pomoći gradonačelniku i Gradskom vijeću;

– unapređenje rada mjesne samouprave,

– i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

2. Odsjek za komunalnu infrastrukturu, promet, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja poslove:

– iz oblasti komunalnog gospodarstva: svi poslove vezani uz provođenje Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa kojim se uređuju komunalne djelatnosti;

– vezane uz prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu spomenika kulture i kulturne baštine, te poslove groblja;

– gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Klanjca;

– prometa na području Grada Klanjca

– protupožarne i civilne zaštite;

– komunalnog redarstva,

– ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

3. Odsjek za financije obavlja poslove:

– poslove izrada proračuna i pratećih financijsko-planskih dokumenata, izvršavanje proračunskih rashoda, izrada povremenih izvješća, godišnjeg obračuna proračuna i druge analitičko-normativne i financijsko-planske poslove;

– poslove razreza i naplate gradskih prihoda, poslove knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i drugih računovodstvenih poslova.

Odsjeci u okviru Jedinstvenog upravnog odjela neposredno izvršavaju provođenje odluka i općih akata u oblasti za koju su osnovani, izrađuju prijedloge ili nacrte općih akata i drugih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, te donose pojedinačne akte ako su za isto ovlašteni.

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU RADA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KLANJCA

ODLUKA O KOEFICJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA