EUROPA ZA GRAĐANE – EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS – GMINA WILAMOWICE – 2017. godina

 

                                                                              

„Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UE – partnerska kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna”.

Gmina Wilamowice pozyskała środki na zadanie pn. „Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UE – partnerska kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna”.

 Kolejny już projekt z programu „Europa dla Obywateli” został zrealizowany w dniach 1-4 czerwca 2017.

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w dziedzinie kultury, walka ze stereotypami i uprzedzeniami rasowymi, kryzysem migracyjnym oraz korzyści płynące z członkostwa w UE.

Jednym z istotnych aspektów projektu była dyskusja dotycząca przyszłości UE, zarówno tych popierających UE jak i jej przeciwników.

Projekt promował społeczne poparcie dla polityki integracji społecznej w ramach UE, podkreślając zbiorową i indywidualną odpowiedzialność za walkę ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym. Idee te były podkreślane podczas działań w ramach imprezy kulturalnej “Śmiergusty 2017”. Działania podczas projektu promowały wspólne wartości europejskie – wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka, różnorodność kulturową, tolerancję oraz solidarność.

Szczególną uwagę poświęcono imigrantom oraz osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną oraz poglądy.

Grupą docelową, do której skierowany był projekt byli przedstawiciele:

–  instytucji kulturalnych i oświatowych,

– władz lokalnych,

– przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt przyczyni się do upowszechnienia kampanii informacyjnych związanych z metodami pomocy imigrantom oraz przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom.

 

Short description of the project:

The project aims will be promotion of equal opportunities for all, intercultural dialogue and future of the UE. Occasion to the meeting will be participating in regional fest “Śmiergusty 2017”. The project focus on fighting against xenophobia and racism, culture, the rights of EU citizens, citizens’ participation in the democratic life of the EU.

Education in our project is undoubtedly one of the priority areas for the campaign to promote tolerance. Education in our project will be intercultural. We will pay more attention to the history, geography and culture of immigrants’ countries of origin. We would like to promote combating discrimination and equal opportunity for all the inhabitants of a country, irrespective of race, nationality, ethnic origin, religion or language. The result of the project will be anti-racist, xenophobic campaign, popularizing policy for immigrants conducted by the EU. At the end of the project we will sign the Agreement “Together against racism and xenophobia”.

The project involves extensive cooperation between all parties or groups that are interested and form a community in twin municipalities. Objectives of the project will be related to the debate on the future of Europe – learn about the rights and opportunities EU citizenship.

We would like to talk about Brexit and consequences for us. We will meet also with the eurosceptics which we will try to convince to the idea of the EU. During the meeting there will be workshops, discussions, seminaries etc. Guests from abroad will get to know Polish culture and customs. One of the tasks of the project will be to encourage participation in social life, in particular to volunteer.

Partnerzy Projektu:

  1. Grad Klanjec
  2. Grad Zupanja
  3. Mesto Rajecké Teplice
  4. Mestsky urad Dolní Benesov
  5. Obec Horna Suca

 Program:

 1 czerwca 2017

Warsztaty: metody przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji wobec imigrantów

Dyskusja: dyskryminacja bezpośrednia a dyskryminacja pośrednia  wobec imigrantów –jak dostrzec różnicę

Seminarium: rola i oddziaływanie kampanii przeciw homofobii

Warsztaty: opracowanie koncepcji informacyjnej kampanii (AAP-UE) – etap I (propozycje działań)

Wykład: osiągniecia kulturalne w naszych gminach dzięki wsparciu UE

– wieczór partnerski: uroczysta kolacja (kuchnia śląska), zabawa taneczna,

– wzrost wiedzy na temat form dyskryminacji

– wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych we współdziałaniu z innymi organizacjami,

– wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji,

– promocja dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów

Europy.

Metoda badań – ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

 2 czerwca 2017

Warsztaty: metody promowania zmiany nastawienia społecznego w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne

Dyskusja: dyskryminacja ze względu na religię lub wyznanie – piętno naszych czasów

Warsztaty: opracowanie koncepcji informacyjnej kampanii (AAP-UE) – etap II (zaprojektowanie działań)

Szkolenie: środki z funduszy UE

Dyskusja: przyszłość UE po Brexicie – jakie będą konsekwencje dla pozostałych członków UE

Oficjalne otwarcie festynu Śmiergusty 2017

– pobudzenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w przeciwdziałaniu rasizmowi i dyskryminacji,

– wzmocnienie poczucia obywatelstwa UE poprzez promowanie wspólnych wartości,

– wzrost poparcia dla idei Zjednoczonej Europy,

– wzrost zrozumienia i poparcia polityki UE wobec imigrantów.

Metoda badań – ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

 3 czerwca 2017

Prezentacja posiadanego sprzętu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie OSP Gminy Wilamowice

Debata: eurosceptycy – motywy opozycji sprzeciwiającej się integracji europejskiej

Warsztaty: opracowanie koncepcji informacyjnej kampanii (AAP-UE) – etap III (ewaluacja działań)

Dyskusja: imigracja wojenna – nowe wyzwanie dla UE

Dyskusja: każdy z nas może stać się imigrantem – zrozumienie położenia imigrantów

Śmiergusty 2017 – występy zespołów, chórów  i grup muzycznych także z zagranicznych gmin

– wzrost wiedzy na temat działań  UE w obszarze waliki z nasilającą się nienawiścią, nacjonalizmem i rasizmem,

– wzrost poparcia dla idei Zjednoczonej Europy,

– przygotowanie do odparcia argumentów eurosceptyków,

– wzrost zrozumienia i poparcia polityki UE wobec imigrantów.

Metoda badań – ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

 4 czerwca 2017

Dyskusja: rola UE w kształtowaniu antydyskryminacyjnej świadomości młodzieży

Spotkanie z lokalnymi artystami i twórcami, dyskusja – stop mowie nienawiści

Warsztaty: Edukacja antydyskryminacyjna – rozwój praktycznych umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji

Spotkanie z NGO, dyskusja: rola NGO w krzewieniu zrozumienia i tolerancji

Podpisanie porozumienia Razem przeciw rasizmowi i ksenofobii

– wzrost poparcia dla NGO działających w obszarze uprzedzeń rasowych i dyskryminacji,

– zwiększenie wiedzy uczestników projektu w zakresie form wsparcia osób i grup defaworyzowanych w taki sposób, by na równi z innymi mogły funkcjonować w społeczeństwie,

– wzrost zrozumienia i poparcia polityki UE wobec imigrantów.

Metoda badań – ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

 

    

 

 

preuzmi

EUROPA ZA GRAĐANE – EUROPE FOR CITIZENS – 2016. godina

“Čvrsta EU – Solidarna EU”

«SolidEU – About solidarity in EU”

EU_flag_23L

 

PARTNERI:

1. Grad Wilamowice – Gmina Wilamowice (Poljska)

2. Grad Rajecke Toplice – Mesto Rajecke Teplice (Slovačka)

3. Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo “Jelačić” Petrovaradin, Novi Sad (Srbija)

4. Općina Starše- Občina Starše (Slovenija)

5. Društvo umirovljenika Bistrica ob Sotli – Društvo upokojencev Bistrica ob Sotli (Slovenija)

 

OPIS PROJEKTA:

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa odabrala je te odlučila iznosom od 25.000 EURA financirati projekt pod nazivom SolidEU – About solidarity in EU koji je Grad Klanjec prijavio u sklopu Cjeline 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje, a unutar mjere 1.2. Bratimljenje gradova,projekt  Između 124 odobrena projekta unutar mjere 1.2. Bratimljenje gradova,
Trodnevni program kojeg je za Grad Klanjec osmislila gradska ustanova Kulturni centar Klanjec, jedini je odobreni projekt koji će se u ovom roku realizirati u Hrvatskoj.

Glavna tema projekta vezana je uz pitanja migracija te solidarnosti unutar članica EU.

S obzirom na položaj Grada Klanjca uz samu slovensko-hrvatsku granicu naglasak će biti stavljen i na razmišljanja građana o postavljenoj žilet žici. O spomenutim temama razgovarat će se tijekom nekoliko debata te radionica na kojima će sudjelovati osobe s iskustvom prihvata migranata  (Hrvatski crveni križ), a nastojat ćemo uključiti i tražitelje azila u Hrvatskoj.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: max. 25.000,00 EUR

IZVOR FINANCIRANJA: EU

Print

Information template

 

The project «SolidEU – About solidarity in EU» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 “Town-Twinning”

 

Participation: The project involved 317 citizens, notably 140 participants from the city of Klanjec (Croatia), 20 participants from the city of Wilamowice (Poland), 20 participants from Rajecke Teplice (Slovakia), 29 participants from Novi Sad (Serbia), 58 participants from Občina Starše (Slovenia), 50 participants from Bistrica ob Sotli (Slovenia)

Location/ Dates: The event took place in Klanjec (Croatia), from 30/09/2016 to 02/10/2016

Short description:

The day of 30/09/2016 was dedicated to arrival of participants, their gathering and dinner, movie presentation about immigration crisis in eastern Europe followed by discussion, and accommodation of participants.

MOVIE PRESENTATION was made and held by groupe of people which consisted of one representative of each association of citizens of Klanjec and representative of Center for culture. They presented key points of this project, diffrent aspects of immigration crisis – from economical, political, cultural to medical. Inspirational stories of volounteers were shared and discussed. The aim of this presentation was to introduce participants with themes of project, to expand knowledge about immigrants and problems that concern them.

The day of 01/10/2016 was dedicated to debates, workshops and international cultural show.

DEBATE “BORDERLESS”, part 1 was held in Studio Galery Antun Augustinčić where participants actively discussed immigration politics. Member of European Parliament Biljana Borzan opened the debate and talked about different attitudes of EU Member States towards migration crisis and various solutions that they propose. Participants had firm opinions about immigration crisis, emphasis was put on solidarity towards immigrants but also on finding solution to crisis in its focus.

WORKSHOP “WIRELESS”, part 2 of “Borderless” debate, took place in Zelenjak, along Croatian-Slovenian border where razor wire was put. Most of participants expressed their regret that wire is separating two EU Member States. The aim of this workshop was to bring citizens of EU States closer.

WORKSHOP “WITHOUT BULLYING AMONGST CHILDREN” – Family center of County Zagorje had an interesting presentation followed by discussion about solidarity between children and youngsters. Participants talked about importance of nondiscrimination based on disabilities, gender, race or economic standard.

INTERNATIONAL CHARITY CULTURAL SHOW on main square gathered citiziens of Klanjec and surrounding area who watched participants present ther cultural heritage. Donations were collected for immigrants by city red cross branch of Klanjec.

The day of 02/10/2016 was dedicated to workshop EU charter of fundamental rihts, excursion, cultural show and departure of participants.

WORKSHOP EU CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS – participants shared their opinions about human rights and Asylum laws in participant countries. They discussed problems that refugees experience when applying for asylum. The main aim of this workshop was reached and that is spreading the awarness of human rights in everyday life of citizens of Europe.

 

Print

 

TRIBINA “BEZ GRANICA”

“BORDERLESS”, DEBATE, PART 1.

U okviru realizacije programa Europa za građane koji je Grad Klanjec pod nazivom SolidEU – About solidarity in EU realizirao od 30. rujna do 2. listopada i to u suradnji s  s partnerskim organizacijama: pobratimljenim gradom Wilamowice iz Poljske, Općinom Rajecké Teplice iz Slovačke, Hrvatsko kulturno-prosvjetnim društvom “Jelačić” Petrovaradin iz Srbije, Općinom Starše iz Slovenije te slovenskim Društvom umirovljenika Bistrica ob Sotli održana je i tribina pod nazivom Bez granica (“Bordless”, debate, part 1.).

U subotu, 1. listopada 2016. s početkom u 10, 00 sati u dvorani Studija Galerije Antuna Augustinčića na tribini su sudjelovali građani iz Petrovaradina u Srbiji, Grada Wilamowice iz Poljske, Općine Rajecké Teplice i Grada Klanjca. Zanimljivo da je ova tribina kao jedna od niza aktivnosti u okviru trodnevnog programa Europa za građane održana kao prvi program u novootvorenom prostoru Studija Galerije AA koji je izgrađen i opremljen sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.

Uvodno izlaganje o migracijskoj krizi koja se dogodila Europskoj uniji održala je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, a na tribini  i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnik Grada Klanjca Zlatko Brlek, te gradonačelnik Wilamowica Marjan Trela su imali priliku čuti i razmijeniti razmišljanja s građanima.

U svom uvodnom izlaganju europarlamentarka Biljana Borzan osvrnula se na različite stavove vezane uz politike rješavanja migracijske krize koje u Europskoj uniji zauzimaju pojedine njene članice, a jednako tako i o različitim rješenjima koje predlažu europska krajnja ljevica i krajnja desnica. Iznijela je i neke konkretne planove koje planira Europska komisija, prvenstveno vezane uz jačanje Frontexa, ali i činjenicu da EU ovog trenutka teško dolazi do jasno definirane i utvrđene zajedničke politike prema migrantima.
U živoj raspravi na debati građani su iznijeli razmišljanja o potrebi pokazivanja empatije, solidarnosti s ljudima koji bježe zbog životne ugroze, koji su pravi izbjeglice zbog ratnih prilika, azilanti, ali i kritiku vezanu uz nerješavanje žarišta krize na ratnim područjima, prvenstveno u Siriji. Većina misli da je potrebno razlikovati ratne izbjeglice od ekonomskih migranata, ali jednako tako da migranti moraju prihvatiti civilizacijske tekovine zapadne kršćanske Europe ukoliko su ovdje došli u potrazi za sigurnijim i boljim životom te da je socijalna asimilacija nužna.

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Mario Harapin održao je kraće izlaganje uz video prezentaciju sudjelovanja u prihvatu migranata u prihvatnom centru u Slavonskom Brodu. Fotografije iz prihvatnog centra, a osobito djece i starijih osoba koji su prošli 2015. godine kroz centar, izazvale su emotivne reakcije okupljenih građana na tribini.

Summary: “BORDERLESS”, DEBATE, PART 1

As part of Europe for Citizens programme SolidEU – About solidarity in EU, the debate about immigration crisis under the name “Borderless” was held on Saturday, the 1st of October in Studio Galery Antun Augustinčić in Klanjec. Participants from Klanjec’s twinned town Wilamowice , Petrovaradin, Rajecke Teplice and Klanjec actively discussed immigration politics. Member of European Parliament Biljana Borzan opened the debate and talked about attitude of EU Member States towards migration crisis and different solutions that they propose. Zlatko Brlek, mayor of town Klanjec, Marjan Trela, mayor of town Wilamowice and county prefect Željko Kolar had the opportunity to listen and exchange thoughts about immigrants with citizens. Participants had firm opinions about immigration crisis, emphasis was put on solidarity towards immigrants but also on finding solution to crisis in its focus. At the end of debate, Mario Harapin, director of City Red Cross branch of Klanjec, held a presentation about Transit camp for migrants and refugees in Slavonski Brod.

Print

 

TRIBINA “BEZ GRANICA” – RADIONICA “BEZ ŽICE”

“BORDERLESS”, DEBATE, PART 2.

U okviru realizacije programa Europa za građane koji je Grad Klanjec pod nazivom SolidEU – About solidarity in EU realizirao od 30. rujna do 2. listopada i to u suradnji s  s partnerskim organizacijama: pobratimljenim gradom Wilamowice iz Poljske, Općinom Rajecké Teplice iz Slovačke, Hrvatsko kulturno-prosvjetnim društvom “Jelačić” Petrovaradin iz Srbije, Općinom Starše iz Slovenije te slovenskim Društvom umirovljenika Bistrica ob Sotli održana je i radionica pod nazivom Bez granica – bez žice(“Borderless”, debate, part 2.)

Nakon  prvog dijela debate koja je u subotu, 1. listopada 2016. s početkom u 10,00 sati održana u prostoru Studija Galerije AA, na otvorenom prostoru zaštićenog krajolika Zelenjak održan je drugi dio debate s naglaskom na postavljanje žilet žice kao jednog od političkih rješenja za sprječavanje ulaska migranata kojem su pribjegle neke od članica EU. Kako se žilet žica koju je duž granice s Hrvatskom postavila Slovenija nalazi upravo u Zelenjaku željelo se o tom problemu razgovarati upravo na licu mjesta, s pogledom na tako razdvojenu granicu između dviju članica EU. U debati su sudjelovali građani iz Bistrice ob Sotli okupljeni u Društvo upokojencev, Udruga umirovljenika Grada Klanjca, članovi udruge “Korak po korak do zdravlja” te građani iz Rajeckih Teplica u Slovačkoj.

Uz piknik u prirodi razgovaralo se o migracijskoj krizi, europskim politikama vezanim uz njezino rješavanje te su razmijenjena mišljenja o žilet žici koje su neke države postavile na svojim granicima kako bi spriječile ulazak migranata na svoja područja. U živom razgovoru istaknuto je žaljenje građana, osobito pograničnog područja Klanjca i Bistrice ob Sotli koji rijeku Sutlu nikada nisu doživljavali kao granicu koja razdvaja te i danas imaju dobre međusobne dobrosusjedske odnose. Iz tog razloga teško im je gledati žicu postavljenu dijelom i u zaštićenom krajoliku prirode koja ugrožava životinje, a u krajnjem slučaju ne može spriječiti fizički ulazak migranata. Građani okupljeni na ovom susretu izrazili su svoj stav da žicu treba što prije ukloniti te da ona ne može razdvajati države članice EU, nakon toliko dugo priželjkivane Europe bez granica. Zajednički je stav koji se mogao izdefinirati na kraju debate da velika većina građana koji su sudjelovali na ovom susretu misli kako bi Europska unija trebala doći do zajedničke politike prema migrantima te da je solidarnost prema političkim migrantima nužna te da ona ne može oslabiti Europsku uniju jer je dio civilizacijskih tekovina na kojima je izgrađena ideja o zajedničkoj Europi.

Summary:  “BORDERLESS”, DEBATE, PART 2. – WORKSHOP “WIRELESS”

On Saturday, the 1st of October, the second part of debate “Borderless” was held in landscape Zelenjak, protected cultural and natural area. Participants from Bistrica ob Sotli, Rajecke Teplice and Klanjec gathered in Zelenjak along Croatian-Slovenian border where razor wire was put in winter 2015./2016. following immigration crisis. Workshop “Wireless” took place in Zelenjak as it was the opportunity to talk and discuss opinions about wire between Slovenian and Croatian citiziens. Participants came to conclusion that the wire is not a good idea because it cannot physically prevent immigrants to cross border and it is also a danger for animals. Most of participants expressed their regret that wire is separating two EU Member States and that European Union should design united policy towards immigrants.

Print

 

________________________________________________________________________________

EUROPA ZA GRAĐANE – EUROPE FOR CITIZENS – 2014. godina

„Europska tradicija za europsku budućnost“

«European tradition for European future »

 

PARTNERI:

1. Grad Wilamowice (Poljska)

2. Grad Rajecke Toplice (Slovačka)

3. Mladinsko drušvo Bistrica ob Sotli (Slovenija)

4. Folklorna skupina KUD-a “Franc Ilec” (Slovenija)

5.  Grad Klanjec

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt Europska tradicija za europsku budućnost realiziran je prvog vikenda u mjesecu listopadu 2014. godine.
Projekt je uključivao susret građana i članova različitih civilnih udruga ( udruga mladih, kulturnih,  ekoloških) iz četiri članice EU. Realiziran je u sklopu programa kulturno- turističke manifestacije „Zahvala jeseni u Klanjcu“ kada je 225 sudionika  iz Poljske, Slovačke i Slovenije zajedno s građanima grada Klanjca sudjelovalo u plesnim radionicama, EU debati, EU kvizu, obilasku eko staze na zaštićenom području Cesarske gore i razmjeni iskustva u zaštiti okoliša, internacionalnom kulinarskom showu te kulturno-umjetničkim nastupima i EUrocking koncertu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: max. 18.000,00 EUR

IZVOR FINANCIRANJA: EU

Print

Information template

The project «European tradition for European future » was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 “Town-Twinning”

 

Participation: The project involved 104 citizens from Klanjec, notably 20 participants from the city of Rajecke teplice (Slovakia), 47 participants from the city of Wilamowice (Poland), 44 participants from the city of Loka Rošnja (Slovenia), 10 participants from the city Bistrica ob Sotli (Slovenia)

Location/ Dates: The event took place in Klanjec, Croatia, from 03/10/2014 to 05/10/2014

The day of 03/10/2014 was dedicated to arrival of foreign participants, dinner, accomodating .The day of 04/10/2014 was dedicated to workshops (dance and ecology) cooking show, EU quiz, cultural shows, Eurocking concert. The day of 05/10/2014 was dedicated to excursion, cultural shows, EU parlament elections game.

Short description: The project European tradition for European future took place in Klanjec, Croatia, from 3rd – 5th of October 2014. It included partners from 4 countries (Croatia, Slovenia, Slovakia and Poland). It is a continued cooperation between polish and croatian partners (Wilamowice – Klanjec; twinned towns), but it also included new partners. Goals of the project such as exchange of opinions, cultural heritage exchange, new friendships, …are sucesfully achieved trough workshops, cooking show, debates, cultural shows, accomodating the guests in houses of citizens, excursion, concerts.. 7 events have been carried out within this project:
Dance workshop “Traditional dances of Poland, Slovenia and Croatia” : The dance groups from Wilamowice, Loka Rošnja and Klanjec gatheres in Towns hall where they showed each other dances of their region and where they made a joint choreography. It was recorded on the DVD, each participant group got one DVD on which they can remind themselves of this coreography. The aim of the event was to exchange cultural heritage trough traditional dances. The main aim was to bring people closer which was sucesfully achieved.
Tour around the Eco-path on Cesar’s hill: Participants of this workshop went on a walk around the Cesar’s hill and then when they came to the mountain home there they had a presentation of the eco project. And discussion on ecological themes. The aim of the event was to develop sense of ecology, and to teach guests of natural heritage of the region of Klanjec.
Cooking show: There were 4 teams. The aim of the event was on amusing way to show to the citizens the preparation of traditional food of each country. The participants had to cook not their own food but the food of a different country. As a help they had a mentor that explained them how to cook but on his native language, no translators allowed.
Eurocking concert
The concert lasted for 3 hours.Bends were exchanging and audience was cheering them and mingle. The aim of the event was to involve young citizens on amusing way to participate in bringing EU nations closer with music.
EU quiz, debate, parlament game
It was a debate and a game in one, in which citizens were giving their proposal of changes that need to be made in EU. The aim of the debate was to include citizens in EU politics decision process. It was both amusing and educational. Citizens shared opinions, they talked about good and bad sides of EU politics in their countries.
Excursion to Krapina neanderthal museum
Citizens gathered in the morning and some of them went on an excursion. The aim of the event was to show international participants part of the historic heritage in this area.
Cultural show
On two days of the gathering, there were held a couple of cultural shows, in the frame of an traditional event “Thanksgiving to Autumn” which was very well visited by people from this region. So a lot of people saw the dances of all this countries. The aim of the event was to show people that although we come from different countries that we have similar traditional values that we need to cherish and show to younger generations.

Information template

 

PROGRAM:

3.10. (petak)

18,00  dolazak partnera iz Poljske i Slovačke

4.10. (subota)

u Gradskoj vijećnici
10,00 plesna radionica “Poljski, slovenski i hrvatski folklorni plesovi”

na parkingu Galerije Antuna Augustinčića
10,00 obilazak obnovljene eko staze sa stručnim vodstvom

na Trgu Antuna Mihanovića

14,00 “Prošećite klanječkim stoljećima” početak manifestacije Zahvala jeseni
– Sajam starih zanata, predstave, koncerti, radionice, EU kviz …
– 14,30 program folklornih grupa: Cepelia fil Wilamowice, folclore group Franc Ilec, Feniks Oroslavje i KUD-a”Antun       Mihanović”Klanjec

– 16,00 otvorenje manifestacije
– 16,30 međunarodni kulinarski show “Kuhaj kak ti ja velim!”
– 18,00  koncert Ivan Zak
– 21,00  koncert EUrocking

Nogometno igralište NK Klanjec
– 21,00 lovačka zabava uz slovenski bend NAVIHANKE

5. 10. (nedjelja)

u Crkvi
– 11,00 misa

na Trgu Antuna Mihanovića
od 14 Sati – koncerti, sajam i predstave
▪ 15,00 show folklornih skupina
▪ 16,00 potpisivanje sporazuma o prijateljstvu između KUD “Antun Mihanović” i Folklorne skupine Franc Ilec (Slovenija)
▪ 16,15 moto alka AMK «Sokol» Klanjec
▪ 17,00 Koncert Vinski BRATI
▪ 18,00 Koncert BEGINI

Programski letak – pamflett

Plakat hr

poster

 

 

Print

 

 

PLESNA RADIONICA “POLJSKI, HRVATSKI I SLOVENSKI FOLKLORNI PLESOVI”

U okviru programa Europa za građane dio projekta “Europska tradicija za europsku budućnost” koju su od 3.-5. listopada realizirali Grad Klanjec s partnerima iz Poljske, Slovačke i Slovenije održana je u subotu, 4. listopada 2014. zanimljiva plesna radionica. U Velikoj dvorani grada Klanjca okupili su se plesači i svirači iz čak tri kulturno-umjetnička društva – članovi KUD-a “Franc Ilec” iz Rošja, općina Starše kod Maribora u Sloveniji, folklornog ansambla Cepelia Fi- Wilamowice i KUD-a “Antun Mihanović” Klanjec. Moderatorica radionice bila je voditeljica folklorne sekcije domaćina Katarina Matošević. U dobroj i opuštenoj atmosferi, uz puno smijeha folkloraši iz tri različite zemlje pokušali su svladati nekoliko plesnih koraka iz bogate folklorne baštine svake od njih. Tako je Katarina Matošević pokazala kolegama iz Poljske i Slovenije dio hrvatske glazbene etno baštine, a jednako su tako to učinili i kolege iz Rošje i Wilamowica. Plesni su parovi ovoga puta naravno bili internacionalni.
Radionica je i snimljena, a DVD će plesači razmijeniti kako bi se ova suradnja nastavila i tijekom njihovih budućih susreta.

Summary: Dance workshop “Polish, croatian and Slovenian folclore dances”

On saturday, the 4th of October, an interesting dance workshop was held, organized in cooperation of folclor associations from Poland (Cepelia Fil-Wilamowice), Slovenia (Franc Ilec from Rošje) and Croatia (KUD Antun Mihanović from Klanjec). The host of the workshop was Katarina Matošević – leader of the folclore association Antun Mihanović, who showed to the collegues from Poland and Slovenia one part of croatian dance heritage, as also the collegues from Rošje and Wilamowice did  with their dance heritage. Dance couples were international. Workshop was recorded and DVD is going to be exchanged, so that this cooperation between folclore associations can be continued.

 

Print

 

OBILAZAK EKO STAZE CESARSKOM GOROM, RAZMJENA ISKUSTAVA U POLITIKAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I KORIŠTENJA EU FONDOVA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije organizirala je u subotu, 4. listopada 2014. obilazak Eko staze Cesarskom gorom uz stručno vodstvo za sve ljubitelje prirode, različite dobi i interesa, a s ciljem edukacije, rekreacije i podizanja ekološke svijesti. Eko-stazom od parkirališta Galerije Antuna Augustinčića pa do Planinarskog doma HPD Cesargrad krenuli su i partneri Grada Klanjca u projektu “Europska tradicija za europsku budućnost” i to građani iz Rajeckih Teplica u Slovačkoj te Mladinskog društva Bistrica ob Sotli.

Ova kružna staza danas se nalazi na zaštićenom području krajobraza Zelenjak-Risvička i Cesarska gora, a uređena je 2004. godine  u učeničkom projektu Osnovne škole Antuna Mihanović Klanjec s prof. bilogije Mirjanom Štih. Od 2006. godine stazu održava radom svojih članova volontera Ekološka udruga Japica, uz pomoć Grada Klanjca pa je na početku ovog obilaska ljubitelje prirode koji su se odazvali ovoj lijepoj šetnji uz ravnateljicu Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode u našoj županiji Dijanu Hršak, pozdravila i predsjednica klanječke Eko udruge Željka Kramarić.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije nadopunila je stazu novim sadržajima u obliku edukativnih tabli. Uz stazu je postavljeno 8 edukativnih tabli s informacijama o biljnom pokrovu, životinjskom svijetu, fosilnom bogatstvu te ostalim zanimljivostima šireg područja Cesarske gore, kako bi se naglasila vrijednost i značaj tog područja.

Edukativne table postavljene duž staze daju posjetiteljima informacije o biljnom pokrovu Cesarske gore, kukcima, vodozemcima i gmazovima, o utvrdi Cesargrad, ptičjoj raznolikost, šarenom svijetu leptira, malim sisavcima i lišajevima te geološkoj građi Cesarske gore.
Podloga za izradu sadržaja tabli bilo je istraživanje i inventarizacija biološke raznolikosti na području značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora koje je provela udruga BIOM. Boris Lauš, član udruge BIOM, predstavio je rezultate navedenog projekta. U periodu od listopada 2012. do kolovoza 2013. na području značajnog krajobraza inventarizirani su danji leptiri, saproksilni kornjaši, ptice, vretenca, mali sisavci te lihenoflora. Istraživanjem je utvrđena prisutnost 68 svojti danjih leptira, 30 vrsta saproksilnih kornjaša, 12 vrsta vretenaca, 8 vrsta malih sisavaca, 71 vrsta ptica te 37 vrsta lišajeva.

Bila je to prigoda i da gosti iz Slovačke s gradonačelnikom Peterom Dobešom prenesu partnerima iz Slovenije i Hrvatske svoja iskustva vezana uz zaštitu prirode.
Odlični domaćini ovog obilaska novouređene eko staze kod planinarskog doma na Cesargradu bili su članovi HPD-a “Cesargrad”.

Summary: Tour arround the eco path on Cesars hill 

Public institution for management of protected natural valuables of Krapina-Zagorje County organized on Saturday the 4th of October 2014 tour around the Cesar hill above Klanjec with expert guidance for all nature lovers, including delegation of Town Rajecke teplice from Slovakia and Youth society of Bistrica ob Sotli. That was the chance for experience exchange of ecology and enviromental protection between partners from Slovakia, Slovenia and Croatia.

 

Print

 

KULINARSKI SHOW “KUHAJ KAK TI JA VELIM”

Dio subotnjeg programa ovogodišnje Zahvale jeseni bio je i zanimljiv, ali prije svega šarmantan i zabavni kulinarski show pod nazivom “Kuhaj kak ti ja velim”.
Ovaj internacionalni kuharski show dio je programa “Europska tradicija za europsku budućnost” kojeg u okviru programa Europa za građane provodi Grad Klanjec s partnerima iz Slovenije, Slovačke i Poljske, a namjera mu je da građani što bolje upoznaju tradiciju zemalja partnera koju sada zajednički dijelimo u Europskoj uniji. Ovoga puta radilo se naravno o vrijednostima nacionalnih kuhinja.
Tako se u subotu, 4. listopada 2014. vrsni klanječki kuhar- amater Milan Kušanić okušao u spravljanju Wilamowskih prazona, a u pripremi čak 30 litara ovog poljskog jela pomagala mu je i to na poljskom jeziku kuharica -mentorica Jolanta Danek. Naš Milan još i danas ne vjeruje da mu je uspjelo skuhati kotao iz milja nazvane “dušanke” od krumpira, luka, kobasica, špeka i začina bez ijedne kapi vode.
Šarmantna Slovakina Anna Stehlikova dobila je možda i najteži zadatak. Uz našu Gordanu Novosel pripremila je i to po mišljenju posjetitelja vrlo uspješne zagorske štrukle na juhu.
Slovensko – poljski dvojac, Vasja i Stanislaw, kuhali su poznate slovenske hajdine žgance i gobovu juhu (juhu od gljiva), dok je Slovačka za kuhara iz Slovenije odabrale svoje vrlo ukusne palačinke od krumpira.
Uz ponešto problema s “elektrikom” ( što nas je na trenutak i vratilo u neka stara vremena) sva su jela uspješno dovršena na veliko zadovoljstvo posjetitelja Zahvale jeseni. Kroz ovaj kulinarski show proveli su nas Ivan Benc i Ivan Petrišić Keko, domišljato uključivši u njega čak i svatove koji su negdje oko 18 sati stigli pred župnu crkvu te Ansambl Zagorje.

Summary: Cooking show “Cook as I tell you”

On Saturday the 4th of October 2014 on the main square was held an interesting international cooking show “Cook as I tell you”. Each partner (Poland, Slovenia, Croatia, Slovakia) choose one representative that cooked  traditional meal from other coutry, with help of the representative from another country. For exemple croatian cook had to prepare polish traditional meal with help of polish mentor.  No translators were alowed.  The show was very amusing, because of all kinds of ways that participants comunicated, and the food was great in the end.

Print

 

DEBATA ” KAD BI JA BIO EU PARLAMENTARAC IZ SVOJE ZEMLJE..”

Manja grupa sudionika iz Mladinskog društva Bistica ob Sotli, pet predstavnika iz Rajeckih Teplica i 10 predstavnika iz grada Klanjca održala je zanimljivu parlamentarnu igru i debatu pod nazivom “Kad bi ja bio EU parlamentarc iz svoje zemlje” i to u maloj dvorani Grada Klanjca u nedjelju, 5. listopada 2014.
U igri i debati sudjelovali su uglavnom mlađi sudionici projekta pa je i debata bili usmjerena uglavnom na prava i mogućnosti mladih u EU…poput uključenosti mladih u društvene aktivnosti, udruge civilnog društva, značaj civilnih udruga u lokalnoj zajednici, razmjene studenata, stipendije, školarine i slično. Zaključak je bio kako članstvo u EU pruža velike i raznovrsne mogućnosti i to osobito kad je u pitanju mobilnost tijekom školovanja. Sudionici iz Hrvatske mogli su na primjerima svojih partnera iz Slovenije i Slovačke vidjeti kako primjerice funkcionira ERASMUS program, a razmijenjeni su i kontakti kako bi jedni drugima slali informacije vezane uz slične programe, EU fondove te razmjene.

Sumarry: Parliament game “If I was an EU parliament representatives for my country…”

Smaller group (Youth association from Bistrica ob Sotli, 5 representatives from Rajecke Teplice and 10 representatives from Klanjec) had a parliament game in the city hall. The theme was “If I was an EU parliament representative for my country…”.  This group was made mostly of young participants so the discussion was based on youth rights and politics such as: inclusion of youth in social activities, in citizens associations in their local communities,  student exchanges, posibillities of employment in native countries and abroad, scholarships.. Conclusion of the discussion was that membership in EU gives a lot of opportunities for mobility during schooling. Croatian participants had a chance to learn from more experienced foreign colleagues about for example ERASMUS programme. The participants exchanged contacts for future exchange of information and experiences regarding  mobility.  After the workshop they continued their discussion on lunch and after they went on square where they enjoyed more cultural shows prepared  by the cultural associations.

Print

 

EU KVIZ

U tijeku programa kulturno-turističke manifestacije Zahvala jeseni u Klanjcu koji se 4. i 5. listopada 2014. održavao na glavnom gradskom trgu i na kojem je prisustvovalo više od 5000 posjetitelja, moderator programa je u nekoliko navrata javno postavljao zanimljiva pitanja u EU kvizu. Pitanja su se odnosila na povijest Europe i Europske unije, tradiciju, politike, a za točan odgovor sudionici kviza dobili su i mali poklon s tradicijskog sajma. U kvizu su se tražili odgovori na pitanja poput: koja je površinom najmanja država članica EU,
Sudionici su bili slučajno odabrani posjetitelji na trgu i to svih dobi, od djece , mladih do umirovljenika.

Summary: EU quiz

EU quiz, that was held on the main square during this weekend, was very well visited since on the square was more than 5000 people. The moderator  of the programme  was walking around the audience and asking interesting  questions about history, tradition, politics of  EU, and gave traditional little  gift for a correct answer. Questions were for example, which is the smallest EU country, how to get from EU to Afrika in the fastest way…

DSC_0171 (741 x 643)

Print


NASTUPI U PROGRAMU “ZAHVALE JESENI U KLANJCU”

CULTURAL SHOWS ON THE MAIN SQUARE 

Trodnevna klanječka kulturno-turistička manifestacija Zahvala jeseni privukla je prošlog vikenda pravo mnoštvo posjetitelja koji su mogli uživati u brojnim programima koju su za ovu godinu pripremili organizatori, Grad Klanjec i Turistička zajednica grada.  Klanjec je i ove godine sa svom srdačnošću svojih građana otvorio svoja vrata i s radošću dočekao sve posjetitelje koji su od petka do nedjelje (3.-5. listopada) došli na stari klanječki trg kako bi uživali u okusima i mirisima jeseni, ali i brojnim kulturno-umjetničkim i zabavnim sadržajima.

Nakon, evo 13 godina, možemo se pohvaliti da nam je ovogodišnja manifestacija imala i međunarodni karakter jer su u trodnevnom bogatom programu sudjelovali i partneri iz Poljske, Slovačke i Slovenije i to u okviru programa Europa za građane, a koji su u Klanjec stigli već u petak. Projekt Europska tradicija za europsku budućnost koji je najvećim dijelom utemeljen upravo na sadržajima koje nastoji promovirati naša Zahvala jeseni  predstavljen je Gradskoj knjižnici i to u opuštenoj i veseloj atmosferi dok je u Salonu Galerije Antuna Augustinčića otvorena  izložba skulptura Slavka Kopača. Izložba je nastala kao rezultat međumuzejske suradnje klanječke Galerije AA i Galerije Klovićevi Dvori.

Posljepodnevni subotnji program na Trgu Antuna Mihanovića tradicionalno je započeo u 14,00 sati.  Obvezna je za posjetitelje, kao i svake godine, bila ispisana, potpisana i pečatom potvrđena dozvola boravka i trgovanja izdana od klanječkog notara Ervinuša. Pod nazivom “Prošećite klanječkim stoljećima” na pozornici su se izmjenjivali atraktivni plesni nastupi Sekcije dvorskih plesova KUD-a “Antun Mihanović” i Udruge mladih Feniks iz Oroslavja. Kroz hrvatsku folklornu baštinu provele su nas folklorna i tamburaška sekcija domaćeg KUD-a, a posebno su zanimljivi bili nastupi KUD-a “Franc Ilec” iz Rošje u Sloveniji te prijateljskog folklornog ansambla Cepelia Fil-Wilamowice iz Poljske.

Na maloj svečanosti otvaranja manifestacije svojim pozdravnim riječima publici su se obratili gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek, partneri u programu Europa za građane – Marjan Malek iz KUD-a “Franc Ilec”, Aleksandar Nowak iz Wilamowica te Peter Dobeš gradonačelnik Rajjeckih Teplica iz Slovačke.
Ovogodišnju Zahvalu jeseni u Klanjcu, u prisustvu mnogobrojnih posjetitelja među kojima su bili i ministar Siniša Hajdaš Dončić, saborska zastupnica Dunja Špoljar, zamjenica ministra poljoprivrede Snježana Španjol, predsjednica Skupštine KZŽ Vlasta Hubicki, zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek, otvorio je župan Željko Kolar.

Više od četrdesetak izlagača iz Hrvatskog zagorja, Zagreba i zagrebačke županije predstavilo se na sajmu tradicijskih zanata, autohtonih proizvoda i OPG-ova na klanječkoj šetnici, najmlađi su uživali u drvenom vrtuljku Etno udruge Kolovrat, predstavi Šarenog svijeta i radionici Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KZŽ.

Posebno zabavan bio je kulinarski show Kuhaj kak ti ja velim. Kuhari amateri pripremili su i to vrlo uspješno po jedno  tradicionalno jelo jedne od zemalja partnera ovogodišnje manifestacije.

Pred kraj subotnjeg programa mlađa je publika došla na svoje uz koncert Ivan Zaka na trgu, a nakon toga stotine posjetitelja preselili su se u šator kod Predionice i do kasnih sati plesali i pjevali uz  popularne Navihanke na lovačkoj zabavi LD Kuna.
Na trgu su do ponoći na koncertu EUrocking svirali Pravica iz Oroslavja, The Ghen iz Bistrice ob Sotli i Husta iz Klanjca.

Nedjeljni dio programa manifestacije dobrim je dijelom pripao najmlađima. Nakon promenadnog koncerta Puhačkog orkestra “Lira” iz Kraljevca na Sutli, kao i uvijek do suza su nas nasmijali mališani iz  Dječjeg vrtića “Kesten”.  Krasnim programom na ovogodišnjim Jesenima predstavila se i Osnovna škola Antuna Mihanovića uz mali školski zbor, recitacije, malu scensku igru te nastup Nives Knezić i Ivana Horvatina sa skladbom s ovogodišnjeg festivala u Zlataru. Na veselim Klanječkim jesenima pozornicu su u svojim bijelim nošnjicama ispunili i mali folkloraši KUD-a “Antun Mihanović” s koreografijom Mi smo djeca vesela. Gošće su, ali ovoga puta sa čak tri svoje skupine, bile Mažoretkinje Dubrovčan, a nastupio je i puhački sastav iz poljskih Wilamowica.

Print

 EUROCKING KONCERT

CONCERT “EUrocking”

U subotnjem večernjem programu sve do ponoći na koncertu EUrocking svirali su mladi glazbeni bendovi i to Pravica iz Oroslavja, The Ghen iz Bistrice ob Sotli i Husta iz Klanjca.
Bio je to dio programa namijenjen prvenstveno mladima i njihovom stvaralaštvu te dio EU razmjene u području urbane kulture.
No, bilo je lijepo vidjeti u publici na glavnom trgu gdje je koncert održan i posjetitelja različitih dobnih skupina koji su došli podržati mlade glazbenike i njihovo autorska alternativno stvaralaštvo.

Print

 

IZLET U KRAPINU I POSJET MUZEJU KRAPINSKIH NEANDERTALACA
EXCURSION TO KRAPINA NEANDERTHAL MUSEUM

Tijekom neformalnih druženja sudionika projekta organiziran je i izlet u Krapinu te posjet svjetski poznatom Muzeju krapinskih neandertalaca i najposjećenijem hrvatskom muzeju. Sudionici iz Poljske, Slovačke i Slovenije, zajedno s domaćinima iz Klanjca ujedno su posjetili i centar Krapine, administrativno središte Krapinko-zagorske županije.
U neformalnom druženju tijekom posjeta i razgledavanja razmijenili su iskustva u financiranju kulturne baštine iz fondova EU.

 

 IZ MEDIJA O PROJEKTU EUROPSKA TRADICIJA ZA EUROPSKU BUDUĆNOST

 VISIBILITIY OF THE PROJECT «European tradition for European future »

The project was published and promoted by different means of publishing. Project “European tradition for European future” was announced in and, after the implemented activities, the articles were written and published in print media: in daily national newspaper: Večernji list, regional weekly magazine: Zagorski list, regional informative magazine: Glas Zagorja, regional weekly magazine “Novice Občine Starše”. Besides this printed media it was also published and announced on radio stations: Radio “Kaj”, Zagreb, Radio “National Croatian Radio”, Radio Hrvatsko Zagorje – Krapina, Radio “Sljeme”, Radio “Donja Stubica”, Radio “Zlatar” and TV stations: Mreža TV and Jabuka TV. The most detailed infos with timetable were published on web site: http://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/, and also shared on other websites and social networks such as: facebook of town Klanjec, www.kzz.hr, www.wherevent.com, now-events.ne, www.rhzk.hr, www.tzkzz.hr, www.radio-stubica.hr, www.radio-zlatar.hr… and on partners websites: www.rajecke-teplice.sk, www.wilamowice.pl, www.klub-metulj.org, www.starse.si.

There were also other publications such as billboards, posters (in English and Croatian), leaflets, signs on stage, telop commercial on Mreža TV. In every printed edition logo of EACEA has been published. Coordinator of the organizational committee, who is a journalist has done all the public relations for the event with all the major media in the region.
On the main square in Zagreb, the project has been promoted in the frame of a traditional manifestation “100% Zagorsko” in the middle of September.
On the workshop “Traditional dances of Croatia, Slovenia and Poland” a DVD has been made. Which was send to the partners so that they can remind themselves on the choreography that they will dance in future meetings.
Still there is interest in this project, so that’s why there is still interviews to do, for “Zagorski list” and TV magazin (on National croatian television) “Putem EU fondova”.

LINKOVI:

http://www.rajecke-teplice.sk/index.php?stranka=projekty

http://wilamowice.pl/arty

9

http://www.starse.si/index.php/glasilo-obcine-starse/category/19-2014

Zahvala jeseni u Klanjcu 2014.

http://www.radio-stubica.hr/nov.php?i=134&PHPSESSID=49r2ccqur8n812k8eahkbolsf5

http://www.radio-zlatar.hr/go.php?go=novosti&ID=9247&vrsta=V

 Vijesti Radija Kaj, 14.07.2015.

 

Članak objavljen u zagorskom listu od 18.11.2014.

Članak u Zagorskom listu